Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.3. Beaktande av planeringen av havsvården

 

I havsförvaltningsplanen ingår en bedömning av havets aktuella status, samt målen för att uppnå god status. I planen ingår indikatorer för uppföljningen av status och uppföljningsprogram. I åtgärdsprogrammet presenteras åtgärder som måste vidtas inom olika områden för att uppnå en god marin status.

 

Målet för havsvården har varit att uppnå en god status i Östersjön före 2020. God status har ännu inte uppnåtts, så planeringen och den konkreta verksamheten måste fortsätta.

 

Havsförvaltningsplanen för Finlands havsområde syftar till att uppnå en god status i den marina miljön. Planen består av tre delar. Den första innehåller bedömningar av havets nuvarande tillstånd och goda status samt definition av miljömål och indikatorer. Den andra delen består av ett övervakningsprogram. Den tredje delen omfattar ett åtgärdsprogram för Finlands havsområde. Planeringsområdet omfattar också kustvatten som granskas inom vattenvården. Eftersom vattenvården och havsvården har tydliga beröringspunkter och gemensamma mål, utarbetas planerna i ett nära samarbete.

I havsförvaltningsplanen ingår även andra teman än de i förvaltningsplanerna, till exempel fiskfaunan och fisket samt naturens mångfald. I havsvården poängteras det internationella samarbetet och havsvårdsåtgärderna samordnas med de övriga Östersjöländerna.

Planeringen av vattenvården är starkt kopplad till planeringen av havsvården. Till exempel stöder statusbedömningarna och -uppföljningarna i kustområdena varandra. Med åtgärderna för vattenvården påverkar man också tillståndet i havet. Målen för havsvården och åtgärderna ska beaktas i planeringsprocessen för vattenvården när man fastställer behoven av att förbättra vattnens status, ser över åtgärder och alternativ för vattenvården, samt bedömer hur miljömålen uppnåtts och behoven av undantag.

 

Åtgärdsprogrammet för havsvården

Havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram uppdateras för åren 2022–2027. I åtgärdsprogrammet redogörs för åtgärder som vidtas i syfte att uppnå eller upprätthålla god status i havsmiljön före utgången av 2027. Utgångspunkten när man lägger upp åtgärderna är en bedömning av nuläget i havet, en bedömning av de påfrestningar som havsmiljön utsätts för samt de allmänna målen, som ingick i den första delen av havsförvaltningsplanen (2018). Åtgärder har angetts endast i det fallet att de nuvarande åtgärderna inte är tillräckliga.

 

Åtgärder

I de nuvarande havsvårdsåtgärderna ingår åtgärder riktade mot eutrofieringen och skadliga ämnen. Eutrofieringen är ett problem i hela Finlands havsområde. Målet är att uppnå målen för en minskning av fosfor- och kväveutsläppen enligt förvaltningsplanerna och minska utsläppen från olika källor så att de i det öppna havet underskrider de högsta tillåtna mängderna i HELCOM:s aktionsplan för skyddet av Östersjön. Eftersom åtgärderna för vattenvård inte är till alla delar tillräckliga för att nå målen inom havsvård, presenteras i åtgärdsprogrammet för havsvård några nya åtgärder. Åtgärderna planeras så att de även stöder målen för vattenvården.

Mer om planeringen av havsvården: https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Havsvard.