Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.4. Beaktande av planeringen av hanteringen av översvämningsrisker

Kustområdena i städerna Helsingfors och Esbo samt Lovisa betraktas som områden där det råder betydande översvämningsrisk. För dessa områden har planer för hantering av översvämningsrisker i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) utarbetats och under den andra planeringsomgången uppdaterades de. Planerna har utarbetats för områden i de utsedda översvämningsgrupperna som ansvaras av Nylands förbund.

Nylands och Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområden berörs även av planeringen av hanteringen av översvämningsrisker inom Vanda ås och Kymmene älvs avrinningsområden. Riihimäki centrum som ligger vid övre loppet av Vanda å samt nedre loppet av Kymmene älv har utsetts till område med betydande översvämningsrisk. Även om riskhanteringsplanerna gäller hela avrinningsområdet, påverkar de däri presenterade åtgärderna i praktiken inte vattendragens användning, översvämningarnas omfattning eller vattenvården inom Nyland.

I planerna för hanteringen av översvämningsrisker inom Nyland fastställs målet till hanteringen av översvämningsrisker orsakade av en stigning av havsvattenståndet. De allmänna målen är att minska översvämningsrisker, förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar och att förbättra beredskapen inför översvämningar. För att nå målen planeras åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker som bl.a. omfattar minskning av översvämningsrisker, beredningsåtgärder och översvämningsskydd, verksamhet vid en översvämning samt efterbehandlingsåtgärder. I bedömningen av åtgärderna beaktar man deras minskande inverkan på översvämningsriskerna och konsekvenserna för naturen samt övriga konsekvenser, deras genomförbarhet och vilka kostnader de medför.

Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker måste det ses till att de i planen för hantering av översvämningsrisker presenterade åtgärderna samordnas med miljömålen i åtgärdsprogrammet för vattenvården. I samband med förvaltningsplanerna gjordes också en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SOVA, 200/2005). Då planen utarbetades gjordes en bedömning av sannolika betydande miljökonsekvenser vid genomförandet av förvaltningsplanen och åtgärdsalternativen som utreds i den. Resultatet av bedömningen beskrivs i miljörapporten, som är en del av förvaltningsplanen.

I praktiken är de effektivaste metoderna för hantering av översvämningsrisker inom kustområdena styrning av markanvändning, förbättring av beredskap, information samt översvämningsskydd för bebyggda områden genom fasta eller tillfälliga lösningar. Uppkomsten av havsöversvämning eller storleken på en sådan kan inte påverkas genom åtgärder, till skillnad från översvämningar i vattendrag. Sålunda kan åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker inte förutses vara i strid mot målen för vattenvården.

Åtgärderna för vattenvården riktas i huvudsak direkt till vattendrag och avrinningsområden. Åtgärderna måste planeras så att verksamheter och processer som är känsliga för översvämningar inte placeras inom verkningsområdet för en översvämning. Förutom översvämning orsakad av en stigning av havsvattenståndet måste även översvämningar i vattendrag beaktas vid planeringen av åtgärderna. Vid specifik bedömning av varje åtgärd kan översvämningskartor, fastställda rekommendationer för lägsta bygghöjder samt övriga utfärdade expertutlåtanden i samband med bl.a. planläggning tillämpas.

 

De effektivaste metoderna för hantering av översvämningsrisker inom kustområdena är styrning av markanvändning, förbättring av beredskap, information samt översvämningsskydd för bebyggda områden genom fasta eller tillfälliga lösningar.

 

Ytterligare information om planeringen av hantering av översvämningsrisker samt beaktande av översvämningar finns på: www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen -> Beredskap för översvämningsrisker