Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.5. Utarbetande av åtgärdsprogram och samarbete

För att fastställa problemen inom vattenskyddet behövs information om vattendragens status samt om verksamhet som försämrar den. De viktigaste problemen som berör vattenstatusen framgår av dokumentet om centrala frågor i vattenförvaltningsområdet som publicerades 2018. Inom vattenförvaltningsarbetet har de yt- och grundvattenförekomster som inte har god status eller vars goda status är hotad identifierats. Man har sökt lämpliga åtgärder för att förbättra vattnens status i arbetet med att bereda de riksomfattande planeringsanvisningarna och genom att tillämpa anvisningarna i fråga i Nyland. De viktigaste intressegrupperna har deltagit i planeringen.

Syftet är att uppnå målen för god status enligt detta åtgärdsprogram före utgången av 2027. Om målen inte nås inom tidsfristen kan enligt direktivet mindre krävande statusmål införas. I Nyland har sänkt målsättning inte införts.

Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har principerna för den deltagande planeringen följts i största möjliga utsträckning. Åtgärdernas konsekvenser beskrivs i miljörapporten enligt SMB-lagen (200/2005). Miljörapporten ingår i förvaltningsplanen. 

NTM-centralen i Nyland har sammankallat samarbetsgruppen för vatten- och havsvård. Samarbetsgruppen är enligt vattenvårdslagen, en grupp som representerar områdets olika intressen så täckande som möjligt. Gruppen har deltagit i beredningen av ärenden som anknyter till vattenvården vid NTM-centralerna.

En mer omfattande redogörelse av samspelet och samarbetet under utarbetandet av åtgärdsprogrammet finns i kapitel 17.