Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

2. Beskrivning av planläggningsområdet

Invånarantalet i Nyland är cirka 1,7 miljoner år 2019. Befolkningstillväxten är fortsättningsvis kraftig särskilt i huvudstadsregionen. Andelen stads- och tätortsområden inom området är det högsta i landet och invånartätheten i huvudstadsregionen, cirka 1 500 invånare/km2, är det tätaste i landet. Förutom den täta samhällsstrukturen är en splittrad samhällsstruktur typisk för området. Det finns fortsättningsvis en omfattande fast bosättning utanför vatten- och avloppsnätverket. Inom området finns cirka 40 000 fritidsbostäder.

En betydande del av Finlands näringsverksamhet finns i Nyland. Koncentrationen av människor och näringsliv i området syns som stora trafikmängder. Trafikmängderna har fortsättningsvis ökat något, men utsläppen från trafiken har börjat minska.  Transporten av farliga kemikalier både på land och till havs har ökat.

Cirka 8 % av Finlands åkerareal finns i Nyland. Belastningen på vatten från jordbruket är stort beroende på omfattande åkerområden, erosionskänslig jordmån och intensiv produktion.

Nylands natur består av en mycket stor mångfald. Jordmånen är omväxlande och antalet växt- och djurarter är stort. Nylands kust, havsområde och vattendrag utgör en värdefull del av naturen. I området finns både gammal kulturmiljö och landsbygd med odlingsmarker samt ny stadsliknande struktur och nationella trafikcentraler.

Vattendragen i Nyland är i huvudsak små och det finns få sjöar. Vattenföringen i åarna varierar kraftigt med nederbörd. Människans verksamhet, såsom dikning och byggande, förstärker konsekvenserna av torka och översvämning. De mest betydande åarna i området är Svartån (avrinningsområdets areal 2 046 km2), Vanda å (1 686 km2) och Borgå å (1 273 km2). Åarnas övre lopp är delvis belägna i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Finland. De största sjöarna är Lojo sjö (areal 88 km2) och Hiidenvesi (29 km2). Kustvattnet i Nyland sträcker sig från Kymmene älv till väster om Hangö udd.

De viktigaste grundvattentillgångarna i Nyland finns i den första och andra Salpausselkäåsens randbildningar. De viktiga grundvattenområdena i Östra Nyland finns i de längsgående åsarna i Borgå, Mörskom och Lovisa. I Nyland finns sammanlagt 327 grundvattenområden. Det finns 134 grundvattenområden av klass 1, 143 grundvattenområden av klass 2, 28 grundvattenområden av klass 1 E, 20 grundvattenområden av klass 2 E och 2 grundvattenområden av klass E. Grundvattnet räcker dock inte för vattentjänstbehoven i de stora befolkningscentrumen. Av vattnet som används i NTM-centralens område i Nyland är 80 % ytvatten även om de små kommunerna utnyttjar nästan helt endast grundvatten. De egna ytvattentillgångarna i Nyland är knappa och av dålig kvalitet för användning som dricksvatten. Vatten leds från Päijänne till huvudstadsregionen. Vatten från Päijännetunneln används även vid tillverkning av konstgjort grundvatten i bl.a. Hyvinge och Tusby.