Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

4. Regionala program, planer, och utredningar i anknytning till vattenvården

I Finland styrs vattenskydd och -vård av flera program och planer som utarbetas på nationell och regional nivå. Allmänna internationella och nationella överenskommelser, program och planer i anknytning till vattenvård och -skydd beskrivs i förvaltningsplanen. I detta åtgärdsprogram granskas regionala planer och program närmare.

 

Nylandsplanen 2050

Nylandsplanen, som omfattar markanvändningens alla centrala teman, blev klar 2020. Nylandsplanen är mer strategisk än tidigare och har utarbetats parallellt med Nylandsprogrammet. Målet för planen är en hållbar tillväxt i Nyland fram till år 2050.

 

Nylandsprogrammet

Nylands landskapsprogram (Nylandsprogrammet) innehåller landskapets långsiktiga vision samt prioriteringar, mål och åtgärder för utvecklingsarbetet under de närmaste åren (Nylands förbund 2018). Programmet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland samt regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsinstitut och organisationer. Det är meningen att Nylandsprogrammet 2022–2025 ska godkännas under 2021. Ett av målen för programmet är att förbättra Östersjöns och vattendragens tillstånd och att utnyttja de marina möjligheterna.

 

Regionala skogsprogram

Nylands skogsprogram 2021–2025 är en utvecklingsplan och ett arbetsprogram för den regionala skogssektorn (Skogscentralen 2020). Programmet har utarbetats i samarbete med det regionala skogsrådet. Målen för de regionala skogsprogrammen utgår från regionernas egna utvecklingsbehov och målen i den nationella skogsstrategin. Ett av målen för skogsprogrammet är att höja nivån på vattenskyddet inom skogsbruket och införa nya arbetsmetoder för planering och genomförande av vattenskyddet. Närmare åtgärder för att uppnå målet har fastställts i skogsprogrammet.

 

Planer för vattentjänster

Lagen om vattentjänster (119/2001) ålägger kommunerna att utveckla vattentjänsterna inom sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen och delta i den regionala översiktsplaneringen av vattentjänsterna. Kommunerna svarar för den regionala översiktsplaneringen av vattentjänsterna i samarbete med områdets vattentjänstverk och NTM-centraler.

Vid utarbetandet av planerna för vattentjänster beaktas utvecklingsbehoven hos vattentjänsterna inom området utgående till exempel prognoserna för bosättningen, näringslivet, vattenförbrukningen samt mängden avloppsvatten i förhållande till tillräckligheten för den nuvarande kapaciteten hos vattentjänstverken samt tjänliga grund- och ytvattentillgångar. Utgående från vattentjänstens nuvarande status utarbetas utvecklingsmål och åtgärderna och tidtabellen för att uppnå målen presenteras. Alla kommuner i Nyland har deltagit i utarbetandet av de regionala översiktsplanerna.

Förutom de regionala planerna har ett utvecklingsprogram för vattentjänster i Nyland utarbetats under åren 2014–2015. I programmet fokuseras särskilt på vattentjänstverkens ekonomi, vattentjänsternas säkerhet samt god praxis vid skötseln av vattentjänstverken. Syftet var att granska väsentliga arbetsformer med avseende på vattentjänster, såsom krisberedskap, ekonomi, eventuell sammanslagning av verken, principer för utvecklingen av vattentjänster inom glesbygden och sanering av nätverken.

År 2020 började man tillämpa vattenförsörjningsstrategin för östra och södra storområdet 2050. Avsikten är att utarbeta en vattentjänststrategi även för Nyland utifrån strategin för storområdet. Den nationella vattentjänstreformen inleddes 2019 och medför förändringar i hela vattentjänstsektorn på 2020-talet.

 

Planering av havsområden

Genom havsplaneringen främjas en hållbar utveckling och ökning av olika användningsformer av havsområdet, en hållbar användning av naturresurserna samt uppnåendet av en god status i den marina miljön. Genom havsplaneringen samordnas uppnåendet av målen för en god ekologisk status i havet och för blå tillväxt, dvs. en hållbar blå tillväxt främjas. Bestämmelser om havsplanering finns i markanvändnings- och bygglagen. Särskilt energibranschen, sjöfarten, fisket och vattenbruket, turismen och rekreationsbruket samt bevarandet, skyddet och förbättringen av miljön och naturen är föremål för granskning.

Kustlandskapen har tillsammans utarbetat Finlands havsplan 2030 för tre planeringsområden: Finska viken; Skärgårdshavet och södra Bottenhavet; norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Åland har utarbetat en egen plan. Planen har indirekta styrande konsekvenser; som ett verktyg för områdesplaneringen stöder den landskapsplaneringen och regionutvecklingen genom att producera information om de marina branschernas och den marina miljöns möjligheter och randvillkor. Planen har dock inte rättsverkningar och hör inte heller till planeringssystemet för områdesanvändningen eller till planhierarkin.

 

Åtgärdsprogram för kommunernas vattenvård, dagvattenprogram och utredningar av småvatten

Flera kommuner i Nyland har utarbetat egna kommunspecifika åtgärdsprogram för vattenvården, dagvattenstrategier och dagvattenprogram samt utredningar av småvatten. Det är bra att utnyttja dessa vid noggrannare planering och genomförande av vattenvårdsåtgärder. För större avrinningsområden har programmen också utarbetats i samarbete. Exempelvis för Vanda å och Borgå å har man under ledning av regionala vattenskyddsföreningar utarbetat åtgärdsprogram för vattenvården som omfattar hela avrinningsområdet.

 

Fiskeområdenas planer för nyttjande och vård             

De fiskeområden som bildats enligt reformen av lagen om fiske inledde sin verksamhet i början av 2019. Fiskeområdena fungerar som samarbetsorgan för ett fiskeriekonomiskt enhetligt område och deras beskrivning och uppgifter finns i lagen om fiske (379/2015). Fiskeområdenas viktigaste uppgift är att utarbeta en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska vara klar före utgången av 2021. Planen för nyttjande och vård är ett dokument som styr fiskeområdets verksamhet, där man bland annat drar upp riktlinjer för hur fisket ska ordnas och för åtgärderna för vård av fiskevattnet inom fiskeområdet. Verkställandet av planen för nyttjande och vård övervakas av NTM-centralen.