Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

5.4. EU-badstränder

Till de särskilda områdena hör också EU-badvatten, dvs. vattenförekomster med en EU-badstrand. Man räknar med besök av en betydande mängd badande under en dag. Förvaltningen av EU-badstränderna sker med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordningar (177/2008 och 711/2014), som utfärdats på grundval av badvattendirektivet (2006/7/EG). Syftet med förordningarna är att trygga badvattnets kvalitet bland annat med avseende på den hygieniska statusen.

För förvaltningen av badvatten utarbetar de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i samarbete med badstrandens ägare eller innehavare en badvattenprofil för varje EU-badstrand. I profilen ingår en beskrivning av badvattnets egenskaper och eventuella orsaker till förorening, bedömningar av skadliga situationer, såsom förekomst av rikliga mängder av blåalger eller kortvarig förorening, information om uppföljning samt kontaktuppgifter i anknytning till förvaltningen och tillsynen av badvattnet. Profilen ses över med några års mellanrum, beroende på badvattnets kvalitetsklass. Då badvattenprofiler utarbetas och kontrolleras, utnyttjas information som erhållits genom bedömning av vattenstatus och uppföljning i enlighet med vattenvårdslagen.

År 2018 fanns i Nyland 59 EU-badstränder, av vilka 14 finns i grundvattenområden (bild 2).

 

En kartbild av EU-badstränder i Nyland.

Bild 2. EU-badstränder i Nyland.