Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

12.7. Trafik

År 2017 transporterades i Finland sammanlagt cirka 60 miljoner ton farliga ämnen med olika trafikformer. Den sammanlagda mängden har ökat med 7 procent sedan 2012. År 2017 var fartygstransporternas andel ca 70 procent, vägtransporternas andel drygt 20 procent och järnvägstransporternas andel knappt 10 procent av den sammanlagda mängden transporterade farliga ämnen. Över 70 procent av fartygstransporterna består av råolja eller oljeprodukter. Andelen övriga kemikalier är 13 procent och andelen fasta bulklaster, närmast kol, är 11 procent. Som vägtransporter transporteras huvudsakligen brännbara vätskor (61 procent) och frätande ämnen (21 procent). Som järnvägstransporter transporteras huvudsakligen brännbara vätskor (55 procent), frätande ämnen (20 procent) och gaser (17 procent). (Strömmer 2019)

I Nyland utgör kemikalier och oljor de största riskfaktorerna för miljön under normala förhållanden. Merparten av de skador i trafiken där förorenande ämnen kommer ut i miljön är oljeolyckor. Järnvägsolyckor kan vara värre än vägtrafikolyckor på grund av de stora transportvolymerna.

Enligt prognoserna kommer oljetransportmängderna på Finska viken småningom att minska från nuvarande cirka 160–170 miljoner ton. Den övriga fartygstrafiken, särskilt containertrafiken till framför allt ryska hamnar på Finska viken, fortsätter att öka. Förutom trafikmängderna till havs ökar också fartygsstorlekarna i Finlands närområde fortfarande. När trafiken och fartygsstorleken ökar, kan också den största möjliga lastolyckan bli mer omfattande. (Korpinen m.fl. 2018)

I sjötrafiken är risken för en storolycka hela tiden närvarande. Hittills har det inträffat färre olyckor i förhållande till trafiken i Finska viken än i övriga världen i medeltal. I Östersjön är också passagerarfartygstrafiken omfattande, och en betydande del av den är tvärgående trafik i förhållande till tankfartygens rutter i Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav. Förutom områdena med känsliga naturvärden är också t.ex. vattentäkter och rekreationsområden viktiga skyddsobjekt med tanke på bl.a. oljeolyckor. Utsläppen från trafiken innehåller mycket kväve som tillsammans med regnvatten når sjöar, vattendrag och havet. Kväve är det kritiska miniminäringsämnet för algernas vårblomning. Kväveutsläppen från trafiken har en avsevärd inverkan på den allmänna eutrofieringsnivån i Östersjön, så det är nödvändigt att begränsa dem.

Fartygstrafiken i Finska viken och åtgärder för att minska risker i den behandlas i åtgärdsbrogrammet för havsvård.