Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

12.8. Nya betydande projekt

Under vattenvårdsperioden pågår nya projekt som kan ha betydande konsekvenser för vattnens status. Konsekvenserna för vattnens status bedöms i förvaltningsplanen och vid behov också förutsättningarna att avvika från de miljömål som satts för vattnens status.

På vissa villkor är det möjligt att på grund av ett nytt viktigt projekt som förändrar den strukturella eller hydrologiska statusen på en vattenförekomst avvika från målet om att uppnå eller bevara en god status. På grund av andra viktiga projekt kan man avvika från målet om att bevara en hög status.

 

Förutsättningar för avvikelser (Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 23 §):

  • projektet är mycket viktigt ur allmänt intresse och den nytta det medför för den hållbara utvecklingen eller människors hälsa eller människors säkerhet är betydande,
  • alla till buds stående åtgärder för att förhindra olägenheter har vidtagits,
  • den nytta som eftersträvas kan inte uppnås på något annat tekniskt eller ekonomiskt skäligt sätt som utgör ett betydligt bättre alternativ för miljön än genom förändring av vattenförekomsten.

 

I Nyland identifierades 11 projekt som om de genomförs skulle kunna ha betydande konsekvenser för vattnens status (tabell 21). Dessa projekt granskades mer detaljerat. På basis av tillgänglig information uppfyller inget av de granskade projekten förutsättningarna för avvikelser. Förutsättningarna för avvikelse bedöms ytterligare när uppgifterna om projekten preciseras, till exempel i samband med tillståndsbehandlingen. Eventuella avvikelser presenteras i nästa förvaltningsplan.

 

Tabell 21. Projekt som om de genomförs kan ha betydande konsekvenser för vattnens status.

Projekt

Planeringsskede

Projektets influensområde

Kan avvikelser tillämpas

Inverkan på vattnens status

Ytterligare information

Finest Bay Area, järnvägstunnel Esbo-Tallinn och konstgjord ö

MKB-programmet

Finska viken

Ja: fysisk förändring.

Konsekvensbedömning pågår

Genomförandet och tidtabellen är ännu inte klara

Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse, järnväg

MKB-beskrivning

Esbo-Åbo (via Lojo och Salo)

Ja: fysisk förändring.

 

Man strävar efter att förhindra konsekvenser för vattenförekomsternas status genom tillståndsbestämmelser.

Projektet har eventuella konsekvenser för flera yt- och grundvattenförekomster. Genomförandet och tidtabellen är ännu inte klara.

 

St1 Ingå hamnterminal, muddring och brygga

MKB-beskrivningen under arbete

Vattenförekomst: Fagervik

Ja: fysisk förändring.

 

Konsekvensbedömning pågår

 

Grumling som orsakas av muddring och deponering i havet samt belastning av näringsämnen och skadliga ämnen

Utvidgningen av Koverhar hamn

Vattenhushållnings-tillstånd anhängigt

Vattenförekomst: Storfjärden

Ja: fysisk förändring.

 

 

Man strävar efter att förhindra konsekvenser för vattenförekomsternas status genom tillståndsbestämmelser.

Grumling som orsakas av muddring och deponering i havet samt belastning av näringsämnen och skadliga ämnen

Kägeludden, Esbo

Detaljplanläggning, tillstånd enligt vattenlagen behandlas

Vattenförekomster: Fölisön, Sommaröarna-Drumsö

Ja: fysisk förändring.

 

Ännu inte känt. Utreds i samband med tillståndsprocessen.

Förändringar i livsmiljön som orsakas av muddring och fyllning, grumling samt belastning från näringsämnen och skadliga ämnen. Eventuella flödesförändringar i vattendraget. Konsekvenserna gäller en liten del av vattenförekomsternas areal.

Björkholmen, Helsingfors

Detaljplanläggning, tillstånd enligt vattenlagen behandlas

Vattenförekomster: Fölisön, Sommaröarna-Drumsö

Ja: fysisk förändring.

 

Man strävar efter att förhindra konsekvenser för vattenförekomsternas status genom tillståndsbestämmelser. Projektets tillståndsprocess pågår.

Förändringar i livsmiljön som orsakas av muddring och fyllning, grumling samt belastning från näringsämnen och skadliga ämnen. Konsekvenserna gäller en liten del av vattenförekomsternas areal.

Finno hamn, Esbo

Generalplan, detaljplan

Vattenförekomst: Sommaröarna-Drumsö

Ja: fysisk förändring.

Ännu inte känt.

Förändringar i vattenföringen, förändringar i livsmiljön och grumling orsakad av fyllning och muddring. Tidtabellen för genomförandet är ännu inte klar. Konsekvenserna har bedömts i MKB-beskrivningen.

Östersundom, Helsingfors

Generalplanläggning

Vattenförekomst: Sibbo skärgård

Ja: fysisk förändring.

 

Ännu inte känt.

 

Grumling till följd av muddring och fyllning samt belastning av näringsämnen och skadliga ämnen. Tidtabellen för genomförandet och konsekvenserna är ännu inte klara.

Drottningstranden, Lovisa

Detaljplan, vattenhushållnings-tillstånd

Vattenförekomst: Lovisaviken

Ja: fysisk förändring.

 

Konsekvenserna för vattenvårdens statusmål förhindras genom tillståndsbestämmelser

Muddring, fyllning, vågbrytare och flytande konstruktioner.

Byggande av Valko och dess närområden, Lovisa

Generalplan anhängig

Vattenförekomster: Lovisaviken, Valko grundvattenområde

Ja: fysisk förändring.

Ännu inte känt

Byggandet och tillståndsbehovet klarnar under den fortsatta planeringen.

Värmeåtervinnings-projekt för havsvatten, Helsingfors

MKB-programmet

Havsområdet utanför Helsingfors

Ja: fysisk förändring

Konsekvensbedömning pågår

Konsekvenserna av konstruktioner på havsbottnen och konstgjorda öar för den strukturella och hydrologiska statusen bedöms under den fortsatta planeringen.