Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.1. Övervakning av ytvattnens status

Vattnens ekologiska status bedöms med avseende på vattendragets egenskaper, såsom djupförhållandena och jordmånen i avrinningsområdet samt förekomsten av vattenorganismer. Övervakningen är mångsidig: förutom traditionella vattenprov kontrolleras vattnens status med hjälp av kartläggningar av vattenväxter och undersökningar av fiskbestånd, utifrån alger som lever i vattnet och på stenytorna samt utifrån bottendjursamhällenas struktur. Även vattendragens funktion – inverkan av reglering, invallningar, muddringar och röjningar – kontrolleras. Under de senaste åren har kontrollen av olika skadliga och farliga ämnen ökat.

Övervakningen av åarnas, sjöarnas och kustvattnens ekologiska status har indelats i kontrollerande och operativ övervakning samt i undersökande övervakning. Bild 20 visar övervakningsstationerna för ytvattnen i Nyland 2012–2017. Kontrollerande övervakning genomförs i de regionalt viktigaste vattendragen, med beaktande av olika typer av vattendrag. Operativ övervakning genomförs på områden med belastning. På områden med punktbelastning, till exempel områden som påverkas av avloppsreningsverkens utloppsplatser, ger obligatoriska kontroller baserade på miljötillstånden information om vattnens status. Inverkningar av diffus belastning övervakas i separata övervakningar finansierade av jord- och skogsbruksministeriet. Diffus belastning riktas dock också på vattendrag med punktbelastning. Operativ övervakning genomförs också i vattendrag i vilka man har vidtagit eller ska vidta restaureringsåtgärder samt på platser som inte har en god ekologisk status. Övervakning kan förutom miljöförvaltningen också genomföras av kommunerna och olika gemenskaper som ansvarar för restaurerings- eller vårdåtgärder för vattendrag. Det kan bli aktuellt med undersökande övervakning om det finns behov av att närmare utreda orsakerna till vattenförekomstens status och de förändringar som skett i den.

Förutom övervakning av vattenkvalitet och biologisk övervakning genomför Nylands NTM-central hydrologisk övervakning inom sitt område (vattenstånd, vattenföringar, snö- och tjäldjup). Merparten av observationsstationerna är automatiserade och data från dessa kan följas nästan i realtid. Det hydrologiska övervakningsnätverket indelas i observationsplatser som upprätthålls av NTM-centralen och observationsplatser som upprätthålls av andra aktörer (t.ex. vattenkraftverk). Med hjälp av hydrologiska observationer och vattenkvalitetsdata har Finlands miljöcentral upprättat vattendragsmodeller som uppdateras ständigt för hela Finlands område. Med hjälp av modellerna kan man till exempel förutspå översvämningarnas styrka och beräkna vattenförings- eller belastningsdata också för sådana områden där man inte har gjort mätningar eller observationer.

En kartbild av övervakningsstationerna för ytvatten.

Bild 20. Observationsplatser för ytvattnens status 2012–2017.