Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

14.1. Statusmålen för vattnen

Det ursprungliga målet för vattenvården var att uppnå en god status i vattnen före 2015 samt att förhindra att vattnens status försämras. Tidsfristen för uppnåendet av statusmålet har av grundad anledning kunnat skjutas upp till antingen 2021 eller 2027. Förlängningen av tidsfristen kan motiveras med övermäktiga naturförhållanden och med teknisk eller ekonomisk oskälighet. För att uppnå målet kontrolleras vattnens status och gällande de vattenförekomster där det krävs, planeras och genomförs åtgärder för att bevara eller uppnå den målsatta statusen. Om man trots åtgärderna bedömer att statusmålet för vattenförekomsten inte uppnås före utgången av 2027, kan man på basis av naturförhållandena avvika från statusmålets tidtabell. Mindre stränga miljömål än normalt kan också ställas upp för en vattenförekomst på vissa villkor, men sådana villkor har inte tillämpats i Nyland. Man kan också på vissa villkor avvika från miljömålen på grund av påverkan från betydande nya projekt.

 

Kraftigt modifierade vattenförekomster

 

Statusmålet för kraftigt modifierade vattenförekomster fastställs avvikande från andra vatten. Målet är en god ekologisk potential som grundar sig på den bästa ekologiska statusen i förhållande till maximal potential. Maximal ekologisk potential innebär att alla tekniskt-ekonomiskt genomförbara hydromorfologiska förbättringsåtgärder har vidtagits. Det är viktigt att man får till stånd ett ekologiskt kontinuum. God ekologisk potential uppnås med åtgärder som inte orsakar betydande olägenhet för en viktig användning av vattnen.

 

Statusmålet för Svartån är minst god ekologisk potential. Vid god ekologisk status är förändringarna i fiskbeståndets artsammansättning och riklighetsförhållanden endast små jämfört med maximal ekologisk potential. För att uppnå statusmålet krävs mångsidiga åtgärder för att förbättra den hydromorfologiska statusen på Svartån.

Statusmålet för Genarbyviken är minst god ekologisk potential. Gennarbyviken kan i nuvarande skick i första hand beskrivas som en sötvattenbassäng vars status har klassificerats som otillfredsställande på grund av överdriven frodighet och syreproblem. Målet är att minska den externa näringsbelastningen på Gennarbyviken och förbättra vattenorganismernas vandringsmöjligheter.

 

Särskilda områden

 

Särskilda områden är vatten som används för uttag av hushållsvatten, vatten i anslutning till Natura 2000-områden och EU-badstränder.

 

Statusmålen för vattenförekomster i särskilda områden bestäms enligt samma principer som för övriga vattenförekomster. På dessa områden måste dessutom beaktas de mål som följer av den lagstiftning som gäller särskilda områden och som kan ställa krav på vattenförekomstens status som avviker från de normala klassificeringskriterierna.

 

I Naturaområden som utsetts till särskilda områden granskas yt- och grundvattnens status i förhållande till de vattennaturtyper och arter som ligger till grund för skyddet. Yt- och grundvattnens status ska vara på en sådan nivå att områdets skyddsvärden kan bevaras. Kraven från naturtyper och arter som är beroende av vattnen sätts alltså i främsta rummet när statusmålen och åtgärderna planeras. I de fall där grunden för skyddet är exempelvis orörda eller karga och klara vatten, är målet god status enligt vattenvårdslagen inte nödvändigtvis tillräckligt. Livskraven för någon särskild skyddad art kan också förutsätta bättre status. I vissa fall sammanfaller målen i vattenförvaltningslagen respektive habitat- och fågeldirektivet beträffande vattnens status.

I vattenförekomster med en EU-badstrand, ska man också granska om kvalitetskraven för badständer uppfylls. Badvattendirektivet har i Finland verkställts genom social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008).

I fråga om vattenförekomster varifrån det tas vatten som används för framställning av hushållsvatten, ska man även kontrollera att kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning (1352/2015) uppfylls.