Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

14.2. Uppnåendet av statusmålet i Nyland

Tolkningen av förändringarna i ytvattnens status är besvärlig på kort sikt. Det är svårt att bedöma förändringarna eftersom klassificeringskriterierna delvis har förändrats. Dessutom har antalet klassificerade vattenförekomster ökat i Nyland.

Vattenförekomsterna i Nyland har klassificerats tre gånger. Första gången år 2008 baserat huvudsakligen på övervakningsmaterial för åren 2000–2007, andra gången år 2013 baserat huvudsakligen på material för åren 2006–2012 och tredje gången år 2019 baserat huvudsakligen på material för åren 2012–2017. I klassificeringen har man använt delvis överlappande material för att säkerställa att klassificeringen är representativ och jämförbar.

 

Uppnåendet av målen för den andra planeringsperioden

I största delen av vattenförekomsterna i Nyland uppnåddes inte en god status före 2019. Av de 338 ytvattenförekomster som klassificerades 2019 hade 142 en god eller hög status.

Under den andra planeringsperioden var målet för 45 vattenförekomster att uppnå en god status senast 2015, för 69 vattenförekomster senast 2021 och för 79 vattenförekomster senast 2027. Av dessa hade 12 vattenförekomster uppnått en god status redan före 2019. Samtidigt sjönk statusklassen under god status i sju vattenförekomster. I en del av vattenförekomsterna har ändrade metoder, mer omfattande övervakningsmaterial eller ändring av vattenförekomstens typ påverkat ändringen av statusklassen.

 

Mål för den tredje planeringsperioden

Under den tredje planeringsperioden är målet att uppnå en god status i vattnen före utgången av 2027. Tillståndet i vatten med en god eller hög status ska dessutom upprätthållas så att statusen inte försämras (bild 27).

I flera vattenförekomster måste tidsfristen för uppnåendet av miljömålen senareläggas till 2027 (bild 28). Uppnåendet av målen påverkas av att responsen i vattendragen är långsam, att de tekniska lösningarna är oskäliga eller saknas samt att resurserna är otillräckliga. För att garantera att målen uppnås behöver vi också tillräckligt effektiva styrmedel. Trots att måluppnåendet uppskattas dröja ska åtgärderna inledas omedelbart.

Måluppnåendet har kontrollerats i de vattenförekomster där god status ännu inte har uppnåtts. I Nyland har tidtabellen för dessa vattenförekomster senarelagts till 2027. I motiveringarna till avvikelserna i Hertta-datasystemet anges orsaken till att måluppnåendet senareläggs för varje vattenförekomst.

 

En kartbild av riskbedömning. Största delen av vattenförekomster är markerade på kartan med rött, vilket betyder att miljömålet inte har uppnåtts och för att uppnå målet behövs åtgärder.

Bild 27. Åtgärder krävs i merparten av ytvattenförekomsterna i Nyland för att en god status ska uppnås och bevaras.

 

En kartbild av uppnåendet av ekologisk målstatus.

Bild 28. Bedömning av uppnåendet av ekologisk status i ytvattenförekomsterna i Nyland.