Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

14.3. Behov av att minska belastningen

Behovet av att minska belastningen har bedömts med hjälp av modeller och expertbedömningar. Det individuella behovet av att minska fosfor- och kvävehalten har beräknats för vattenförekomster med hjälp av belastningsmodellen VEMALA. Man har uppskattat att man har uppnått en god status när halterna ligger på gränsen mellan god och måttlig status enligt vattenförekomsternas vattendragstyp. Det har inte fastställts några typexempelspecifika haltgränser för fasta partiklar och humus, och därför har man inte kunnat bedöma behovet av att minska dem med samma noggrannhet. I åar och älvar som rinner ut på kusten i Nyland borde fosforbelastningen på grund av mänsklig verksamhet allmänt taget minskas med över 50 procent och kvävebelastningen med cirka 20 procent.