Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

14.4. Behovet av att minska skadliga ämnen

Det finns mer information än tidigare om förekomsten av skadliga och farliga ämnen.  Även i fortsättningen ska skadliga ämnen i området övervakas och utredas för att utsläppskällorna ska kunna kartläggas noggrannare. Beträffande vissa skadliga ämnen, såsom kvicksilver, PFOS, PAH-föreningar, TBT och bromerade difenyleter, finns det skäl att göra noggrannare kartläggningar och vidta åtgärder utifrån utredningarna. Man fortsätter och kompletterar övervakningen av punktbelastning i den obligatoriska kontrollen.

Kvicksilverhalten i fisk har sjunkit de senaste åren i vattnen som belastas av industrin. En stor del av kvicksilvret transporteras dessutom långa vägar till området, vilket gör det svårt att påverka halterna med åtgärder som är specifika för vattenförvaltningsområdet. Det är nödvändigt att utreda hur markanvändningen påverkar metyleringen och urlakningen av kvicksilver från marken och vid behov utveckla metoder för att undvika att kvicksilver urlakas i vattendragen.  Det är nödvändigt att försöka minska den höga kadmiumhalten i vattnet (Orijärvi, Määrjärvi och Seljänalainen) på grund av det gamla gruvområdet genom restaureringsåtgärder som minskar kadmiumutsläppen.

I tabell 22 finns en uppskattning av tidpunkten för uppnåendet av ytvattnens kemiska status i Nyland.

 

Tabell 22. Uppskattning av tidpunkten för uppnåendet av ytvattnens kemiska status (antalet vattenförekomster).

Ämne eller förening

Målet uppnås 2027

Målet uppnås efter 2027

Motivering för att senarelägga målet

Sjöar

Åar och älvar

Kustvatten

Sjöar

Åar och älvar

Kustvatten

Bromerade difenyletrar (PBDE)

183

117

37

 

 

 

De bromerade difenyletrarna är ämnen som transporteras långa vägar, är permanenta och samlas i organismer världen över och halterna av dem i fisk överskrider miljökvalitetsnormen överallt.  Man har försökt stoppa nya utsläpp genom internationella avtal (bl.a. Stockholmskonventionen (POP) 2009 och 2017; EU:s POP-förordning 2019/1021). PBDE bryts dock ned mycket långsamt. Den nuvarande halten i fiskarna i Finland är cirka hundra gånger högre än miljökvalitetsnormen. På grund av den långsamma nedbrytningen av PBDE torde normöverskridningen fortsätta ännu efter 2027. På grund av naturförhållandena är återhämtningen långsam. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden

Kvicksilver

88

9

 

 

 

 

Kvicksilver är en tungmetall som transporteras långväga ifrån och vars användning har begränsats avsevärt genom internationella avtal. Kvicksilver som samlats i marken i avrinningsområdena och i sedimenten i vattendragen upprätthåller fiskarnas höga kvicksilverhalter länge. En sänkning av halterna till en acceptabel nivå kan ta årtionden eller till och med hundratals år. Normöverskridningarna torde fortsätta även efter 2027. På grund av naturförhållandena är återhämtningen långsam. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

 

 

 

1

3

2

Emsalö, Kronobergsfjärden, Borgå ås nedre lopp, Vanda ås nedre lopp, Tusby träsk och Kervo ås nedre lopp.
Utsläppskällorna är ännu inte fastställda. Minskningsåtgärder vidtas efter utredningarna. Orsak till avvikelsen: teknisk grund.

Tributyltennföreningar (TBT)

 

 

4

 

 

 

Emsalö, Kronbergsfjärden, Fölisön och Sommaröarna-Drumsö.

All användning av TBT är förbjuden inom EU. Ämnena bryts dock ned långsamt i sedimenten. Fartygs- och båttrafik samt muddring kan öka TBT-halten i det vatten där miljökvalitetsnormen har fastställts. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden

Kadmium

3

 

 

 

 

 

Orijärvi, Määrjärvi och Seljänalanen.
Utredningen av utsläppskällan och fastställandet av nödvändiga åtgärder har tagit tid. Åtgärderna presenteras i åtgärdsprogrammet. Orsak till avvikelsen: teknisk grund.

Fluoranten

 

 

 

 

1

 

Mellersta delen av Vanda å.

Utsläppskällorna är ännu inte fastställda. Minskningsåtgärder vidtas efter utredningarna. Orsak till avvikelsen: teknisk grund.

Benso(b)fluoranten

 

 

 

 

1

 

Mellersta delen av Vanda å.

Utsläppskällorna är ännu inte fastställda. Minskningsåtgärder vidtas efter utredningarna. Orsak till avvikelsen: teknisk grund.

Benso(ghi)perylen

 

 

 

 

 

1

Kronobergsfjärden.

Utsläppskällorna är ännu inte fastställda. Minskningsåtgärder vidtas efter utredningarna. Orsak till avvikelsen: teknisk grund.