Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.3.10. Skadliga och farliga ämnen och sura sulfatjordar

För att minska belastningen och halterna av skadliga och farliga ämnen ska utförligare utredningar göras och åtgärder planeras utifrån utredningarna. Ytvattenförekomster och ämnen för vilka miljökvalitetsnormerna överskrids och åtgärder behövs redogörs för i kapitel 14 (Tabell 22). Förekomster av skadliga ämnen i avlopps- och dagvatten behöver utredas och åtgärder för att minska dem behöver vidtas inom alla sektorer även i det fall miljökvalitetsnormerna i spillvatten riskerar att överskridas (på en nivå som är under uppsikt). Skadliga ämnen som samlats i sedimenten genom tiderna måste vara kända och ska beaktas bl.a. i samband med muddring. Avloppsreningsverken är koncentrationsställen för spridningen av ämnen och samlande källor till utsläpp, även om de egentliga källorna är utsläpp till reningsverken från både industrin, dagvatten och hushållen. Andra belastningskällor är förorenade markområden samt utsläpp från slutna brunnar. UBI-ämnen som hamnar i vattnet genom gränsöverskridande föroreningar och nedfall är utom räckhåll för nationella åtgärder.

Problem som sura sulfatjordar på kusten medför för vattendrag är bl.a. försurning av vattendragen, upplösning av skadliga metaller samt fiskdöd. Sura sulfatjordar förekommer också vid Finska vikens kust. I Nyland har man stött på sura sulfatjordar särskilt i samband med byggprojekt. Geologiska forskningscentralen har kartlagt förekomsten av sura sulfatjordar i Finska vikens kustområde. Kartläggningsresultaten främjar beaktandet av syraproducerande jordar i all markanvändning där marken utsätts för torrläggning och syresättning. Genom att ta hänsyn till sulfatjordar redan när markanvändningen planeras, kan de risker som de medför minskas effektivt i enlighet med den strategi för sulfatjordar som JSM och MM publicerat. Ett bättre beaktande av sura sulfatjordar förutsätter ökad rådgivning, information och utbildning samt utveckling och införande av kostnadseffektiva metoder. En utförligare riskkartläggning av sura sulfatjordar i Nyland föreslås för cirka 5 550 hektar under perioden 2022–2027.