Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.3.11. Kommunikation om vattenvården

 

Ökad vatten- och miljömedvetenhet

Bland annat miljöministeriet, Finlands miljöcentral och NTM-centralerna informerar om vattenvården. Även andra organisationer och flera miljöorganisationer informerar aktivt om frågor som är viktiga med tanke på vattnens status. Påverka vattendragen portalen har blivit en viktig kanal för att sprida information om vattenvården. Där finns rikligt med information om vattendrag, vattenskydd, vattenvård och vattenforskning. Målet är att med hjälp av portalens öppna informationssystem och karttjänst ge alla möjlighet att bekanta sig med yt- och grundvattnet i sitt eget område samt med åtgärderna som gäller dem. På Facebooksidan Uudenmaan vesistöt finns information om aktuella frågor som gäller vattnen i Nyland, såsom vattnens status, översvämningar, isens tjocklek, restaurering av vattendrag och evenemang med vattentema.

I projektet för Nylands nätverk för restaurering av vattendrag förbättras samarbetet mellan nationella och regionala aktörer med hjälp av möten, informationsutbyte och nya projekt. Dessutom stöds och främjas uppnåendet av målen i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården bland annat genom kommunspecifika åtgärdsprogram, genom experthjälp till lokala aktörer samt genom att aktivt informera om åtgärder och vattnens tillstånd. I det gemensamma nätverket för restaurering av kustvattnen i Nyland, Egentliga Finland och Satakunta delas information om restaureringsmetoder som lämpar sig särskilt för kustvattnen och utvecklingen av dem. I Nyland inleds år 2022 ett projekt för utveckling av kommunsamarbetet inom vattenvården, som har som mål att inspirera kommunerna att genomföra vattenvårdsåtgärder.

Vatten- och miljömedvetenheten skapar en grund för hållbar planering och hållbart genomförande av vattenvården. Det är viktigt att medvetet lyfta fram effektiv kommunikation och informationsdelning och att betona människors egna påverkningsmöjligheter i all verksamhet som är förknippad med vattenvården. Miljöorganisationernas och den tredje sektorns rådgivnings- och anvisningsarbete bör få en större roll och tröskeln att ansöka om finansiering bör sänkas. På webbplatsen rahatpintaan.fi finns information om olika finansieringsinstrument och samarbetsmöjligheter för restaureringsprojekt.