Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.3.3. Industri och företagsverksamhet

Industrins andel av näringsbelastningen i Nyland är liten, men på lokal nivå påverkar industrin vattendragens status. Förutom näringsbelastning och organisk belastning påverkar det omfattande utsläppet av kylvatten vattendragen. Industrin har särskild betydelse när det gäller utsläpp av farliga och skadliga ämnen. Varje industrigren har sina typiska utsläpp och effekterna på vattenförekomsterna varierar.

 

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

Den största betydelsen i vattenskyddet inom industrin har miljötillståndsförfarandet och de bestämmelser och skyldigheter som ställs på verksamhetsutövaren i samband med detta. För att utsläppen ska nå en nivå som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT) krävs att regionförvaltningsverket och NTM-centralen sätter sig in i de gällande och kommande kraven i BAT-slutsatserna. Under vissa förutsättningar kan man avvika från dessa vid tillståndsförfarandet. Om miljökvalitetsnormerna eller andra krav på miljöns status förutsätter det, kan man utfärda strängare tillståndsbestämmelser i miljötillståndet än BAT-slutsatserna.

 NTM-centralen övervakar att åtgärderna genomförs enligt miljötillståndsbesluten. Under den andra vattenförvaltningsperioden ställdes inga kvantitativa mål upp för industrins åtgärder, utan de var till sin natur styrmedel. Förslagen till utveckling av riksomfattande styrmedel beskrevs detaljerat i förvaltningsplanen för Kymmene älv-Finska viken.

Som regionalt styrmedel föreslogs en utredning av utsläppskällan och eventuella åtgärder för förhöjda kadmiumhalter i Orijärvi, Määrjärvi och Seljänalainen. NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland utredde 2019 belastningen på sjöarna från det gamla gruvområdet i Orijärvi samt sjöarnas metallhalter. Även Geologiska forskningscentralen har gjort omfattande utredningar om gruvområdet och eventuella restaureringsåtgärder. Gruvområdet ligger inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Egentliga Finland och restaureringsåtgärder har ännu inte inletts. Planeringen av åtgärder pågår. Orijärvi gruvområde är ett exempelområde i KAJAK3-projektet, där man undersöker möjligheterna att iståndsätta gamla gruvområden. Geologiska forskningscentralen utarbetar projektets slutrapport.

 

Förslag till åtgärder för industrin

Under den tredje perioden föreslås tre typer av åtgärder för industrin (tabell 25). Åtgärden för användning, underhåll och effektivisering av anläggningar har föreslagits vara nödvändig för fem vattenförekomster (södra delen av Lojo sjö, Svartån, Bengtsår, Emsalö, Klobbfjärden). För dessa utgör industrin ett betydande tryck vid sidan om annan mänsklig verksamhet på grund av näringsbelastningen, den organiska belastningen eller värmebelastningen. Behovet av att effektivisera vattenskyddet bedöms i samband med att miljötillstånden kontrolleras. Åtgärden omfattar användning av tillståndspliktiga industrianläggningar så att verksamhetsnivån hålls på minst samma nivå som i början av planeringsperioden och så att tillståndsvillkoren uppfylls. Vid anläggningarna utförs dessutom vid behov underhålls-, förnyelse- och effektiviseringsåtgärder till exempel i samband med uppdateringar av BAT-slutsatserna.

Antalet nya eller uppdaterade beredskapsplaner för Nylands industrianläggningar under perioden 2022–2027 har räknats med i åtgärderna i planerna för riskhantering och beredskap för störningssituationer.

I åtgärden Effektivisering av hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön redovisas antalet nya eller uppdaterade kontrollprogram för farliga och skadliga ämnen i industrianläggningar.

Det finns ingen specificerad information för landskapet Nyland om kostnaderna för industrins grundläggande åtgärder. Kostnaderna i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde uppgår till 73 miljoner euro per år.

I fråga om gruvan i Orijärvi redogörs för planeringen och genomförandet av åtgärderna enligt den utredning som gjordes under den andra perioden. Enligt utredningen om Orijärvi är den bästa efterbehandlingsmetoden i ljuset av den nuvarande kunskapen för att förhindra eller bromsa upp syresättningen av järnsulfider och den därpå följande upplösningen av skadliga ämnen att placera utvinningsavfallet under vatten eller täcka det med ett tillräckligt tjockt vattenskikt. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till ca 500 000 euro och kommer att preciseras när de närmare åtgärdsplanerna blir klara.

 

Tabell 25. Antalet åtgärder som gäller industrin och kostnaderna för dem under planeringsperioden 2022–2027.

Åtgärd

Antal

Investeringar under perioden 2022–2027
(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Grundläggande åtgärder

Drift, underhåll och effektivisering av anläggningar (vattenförekomster, antal)

5

-

-

-

Genomförande av åtgärder för riskhantering och beredskapsplaner för störningssituationer (planer, antal)

25

-

-

-

Effektivering av hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (övervakningsplaner, antal)

10

-

-

-

Kompletterande åtgärder

Iståndsättning av Orijärvi gruvområde

1

500

-

35

TOTALT

 

500

-

35

 

Genomförande- och uppföljningsansvar för åtgärder och styrmedel

Ansvaret för att genomföra vattenskyddsåtgärderna inom industrin och företagsverksamheten ligger hos verksamhetsutövarna. Staten torde få ansvaret för åtgärderna för att minska belastningen när det gäller gruvan i Orijärvi. Inom industrin riktas samhällsstödet huvudsakligen till utvecklingen av nya innovationer och till övrig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Man kan få stöd exempelvis för projekt som främjar utvecklingen och ibruktagandet av ren teknik. Inom områden med kraftig strukturförändring kan samhällets stöd riktas på investeringar för att få ny industriell verksamhet till stånd.