Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.3.4. Torvproduktion

Torvutvinningen i Nyland är småskalig, men dess miljöeffekter kan vara betydande på lokal nivå. År 2019 fanns det sammanlagt 364 hektar torvtäktsområden i Nyland. Av detta är 182 hektar torvtäktsområden (Dragmossen och Muurainsuo i Lovisa) vars belastning rinner ut i de vattendrag som hör till verksamhetsområdet för NTM-centralen i Sydöstra Finland och de behandlas i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Sydöstra Finland. Av vattenförekomsterna i Nyland förekommer torvproduktion i avrinningsområdena för Tessjöån, Ingarskila å, Vaskijoki, Långån, Bruksträsket och Ingå Fagervik. 

 

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

I åtgärdsprogrammet för den andra perioden hade som vattenskyddskonstruktioner antecknats ytavrinningsfält och baskonstruktioner omfattande 152 hektar. Antalet vattenskyddskonstruktioner som redogörs för i åtgärdsprogrammet beror på arealen som är i produktion. Det förekom en viss årlig variation i hektarantalet i de områden som är i produktion, men i stora drag följde produktionsarealen förhandsuppskattningen.

 

Förslag till vattenvårdsåtgärder vid torvutvinning

Jämfört med åtgärderna under den andra planeringsperioden har det skett förändringar i utvinningsområdena i Nyland. Åren 2018 och 2020 beviljades miljötillstånd för två små torvutvinningsområden (7 ha och 17 ha) med vegetationsfält som vattenskyddskonstruktioner. Före 2022–2027 tas 52 hektar ur produktion. Ytavrinningsfälten och vegetationsfälten skiljer sig från varandra till sin struktur och sina verksamhetsprinciper och även skillnaderna i reningsresultaten är stora. Ytavrinningsfälten har av samma orsak delats in i odikade och dikade ytavrinningsfält.  Ytavrinningsfälten och vegetationsfälten samt våtmarkerna görs nuförtiden huvudsakligen till åretruntfält.

Kostnaderna för vattenvårdsåtgärder har under planeringsperioden 2022–2027 i huvuddrag beräknats på samma sätt som under föregående planeringsperiod. Antalet åtgärder inom torvutvinning och kostnaderna för dem visas i tabell 26.

 

Tabell 26. Antalet åtgärder inom torvutvinningen och kostnaderna för dem under planeringsperioden 2022–2027. 

Åtgärd

Antal

Investeringar under perioden 2022–2027
(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Övriga grundläggande åtgärder

Grundkonstruktioner för vattenskyddet (ha)

130

95

14

20

Reglering av vattenföringen (ha)

130

13

1

2

Odikat ytavrinningsfält, pumpning (ha)

40

99

1

8

Dikat ytavrinningsfält, pumpning (ha)

66

178

2

15

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning (ha)

24

25

1

3

TOTALT

 

410

20

50

 

 

Finansieringssystem och utvecklingen av dem

Ansvaret för vattenskyddsåtgärderna inom torvutvinningen ligger hos företagen i branschen. Samhällsstödet riktas huvudsakligen till utvecklingen av nya innovationer och till övrig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Man kan få stöd exempelvis för projekt som främjar utvecklingen av miljöteknik samt vattenskyddet.

 

Genomförande- och uppföljningsansvar för åtgärder och styrmedel

Ansvaret för att genomföra vattenskyddsåtgärderna inom torvutvinningen ligger hos verksamhetsutövarna. Uppgifterna om hur vattenskyddsåtgärderna har genomförts inom torvutvinningen fås till stor del från miljöförvaltningens YLVA-system, där verksamhetsutövarna registrerar uppgifterna via den elektroniska tjänsten.