Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.3.5. Fiskodling

Fiskodlingen är liten i Nyland, 2019 odlades matfisk i nätbassänger vid tre anläggningar i havsområdet utanför Lovisa. Yngelproduktion bedrivs i Nyland vid tre anläggningar, av vilka en är en anläggning med cirkulationsvatten i inlandet, en finns på kusten och odlingen sker i bassänger på land och en är en naturnäringsdamm. Verksamheten vid anläggningen med cirkulationsvatten upphör före utgången av 2023. Åren 2016–2017 var fiskodlingens andel av belastningen från aktörer som är skyldiga att ha miljötillstånd i Nyland 1,5–2 procent gällande totalfosfor och 0,4–0,6 procent gällande totalkväve. Fiskodlingens andel av näringsbelastningen i Nyland är liten, men lokalt har den betydelse tillsammans med den övriga belastningen.

 

Förslag till vattenvårdsåtgärder inom fiskodling

Under föregående period var vattenvårdsåtgärderna för fiskodlingen i Nyland till sin natur styrmedel. Som åtgärder för planeringsperioden 2022–2027 föreslås en bedömning av behovet av att effektivisera vattenskyddet vid anläggningar med nätbassänger i samband med tillståndskontrollen samt utbildning och rådgivning för verksamhetsutövarna. Miljötillstånden för anläggningar med nätbassänger är tidsbundna i Nyland. Under planeringsperioden 2022–2027 ska miljötillståndet för en sådan anläggning ses över. Med utbildning och rådgivning avses utbildningsdagar om miljöskydd inom fiskodlingsbranschen samt bl.a. rådgivning vid de periodiska kontrollerna. Vattenvårdsåtgärderna inom fiskodlingen och kostnaderna för dem redogörs för i tabell 27.

I den nationella planen för lokaliseringsstyrning av vattenbruket föreslås att belastningen från vattenbruket med beaktande av Finska vikens status inte längre kan ökas i området, men att den nuvarande produktionen skulle kunna koncentreras geografiskt. I planen för lokaliseringsstyrning föreslås potentiella områden för koncentration av fiskodlingsverksamheten i Nyland. Dessa ligger nära de nuvarande anläggningarna i Lovisa. Om man koncentrerar fiskodlingen i Nyland föreslår man att det görs i enlighet med planen för lokaliseringsstyrning. Till styrmedlen för perioden 2022–2027 hör att uppdatera planen för lokaliseringsstyrning så att de nya klassificeringsresultaten för ytvattnens ekologiska status från 2019 beaktas. Förslagen till utveckling av styrmedel har beskrivits detaljerat i förvaltningsplanen för Kymmene älv-Finska viken.

 

Tabell 27. Antalet åtgärder inom fiskodlingen och kostnaderna för dem i Nyland.

Åtgärd

Antal

Investeringar
under perioden 2022–2027

(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Övriga grundläggande åtgärder

Bedömning av behovet av effektiverat vattenskydd vid nätkasseodling i samband med att tillstånden ses över (st.)

1

-

14

14

Kompletterande åtgärder

Utbildning och rådgivning (personer/år)

1

-

0,2

0,2

TOTALT

 

-

14

14

 

 

Finansieringssystem och utvecklingen av dem

Fiskodlarna kan få ekonomiskt stöd beroende på prövning från Europeiska havs- och fiskerifonden. Beredningen av den nya programperioden 2021–2027 pågår ännu. Stöd kan endast beviljas sådana vattenbruksinvesteringar som har ett gällande, behörigt miljötillstånd. Enligt EU:s förordning nr 508/2014 kan stöd beviljas för projekt som främjar ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk. Stöd kan inte beviljas för vattenbruksåtgärder i marina skyddsområden, om myndigheterna har bedömt att det har betydande negativa miljökonsekvenser.

 

Ansvaret för genomförandet och uppföljningen av åtgärderna

Ansvaret för genomförandet av vattenvårdsåtgärderna inom fiskodlingen ligger i fråga om bedömningen av behovet av att effektivisera vattenskyddet vid anläggningar med nätbassänger hos verksamhetsutövaren samt tillstånds- och tillsynsmyndigheterna (RFV, NTM) och i fråga om utbildning och rådgivning hos arrangörerna (t.ex. MM, VARELY). Ansvaret för övervakningen av åtgärderna ligger hos NTM-centralerna.