Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3.1. Samhällen och glesbebyggelse

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

Under den andra planeringsperioden föreslogs en kompletterande granskning av avloppskonstruktionernas skick i samhällen och glesbebyggelse i femton grundvattenområden. På grund av bristfällig finansiering släpar iståndsättningen av vattenverkens rörsystem kraftigt efter i förhållande till behovet.

 

De föreslagna åtgärderna och styrmedlen för 2022–2027

Åtgärderna för samhällen presenteras i tabell 13. Som styrmedel tillsynen över behandlingen av avloppsvatten i glesbygden och rådgivningen för att upprätthålla och effektivisera behandlingen av avloppsvatten genomförs för att uppnå den nivå som den nuvarande lagstiftningen förutsätter (planeringsanvisningen för glesbebyggelse www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Som regionalt styrmedel i förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde föreslås dessutom: Miljö- och byggnadstillsynens samarbete i tillsynen över fastighetsspecifika lösningar utvecklas såväl i glesbygden som i tätorterna. Åtgärder som gäller dagvattenhanteringen presenteras i avsnitt 15.3.9. om områdesanvändningen. 

 

Tabell 13. Förslag till vattenvårdsåtgärder i samhällen för perioden 2022–2027.

Åtgärd

Antal

Investeringar under perioden 2022–2027
(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Grundläggande åtgärder

Minskning av läckvatten från avlopp och planmässig avveckling av blandavlopp i grundvattenområde (antal grundvattenområden)

20

40

-

2

 

Finansieringssystem och utvecklingen av dem, samhällen

Kommunen är ansvarig för den allmänna utvecklingen, ordnandet och finansiering av vattentjänster i sitt område samt för fastställandet av vattentjänstverkens verksamhetsområden. Vattentjänstverket sörjer och ansvarar för avloppskonstruktionernas skick.

 

Genomförande- och uppföljningsansvar för åtgärder och styrmedel (samhällen och glesbygd)

Vattentjänstverket kontrollerar, sanerar och följer upp sina avloppsnätverk och förebygger risker orsakade av avloppsvatten inom grundvattenområdena. Ansvaret för fastighetens vattentjänster vilar på fastighetens ägare eller innehavare.