Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3.2. Industri- och företagsverksamhet

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

För industrin och företagsverksamheten i Nyland har inga åtgärder per grundvattenförekomst anvisats under föregående planeringsperiod. De föreslagna åtgärderna för industrin, företagsverksamheten och lagringen pågår dock kontinuerligt. Ansvaret för skyddsåtgärderna för grundvattnet är hos verksamhetsutövaren. Nya miljötillstånd ansöks och beviljas, gamla tillståndsvillkor uppdateras regelbundet, verksamhetsutövarnas grundvattenkontroller förbättras och kompletteras. Effektivisering av övervakningen eftersträvas också. Det finns över 500 anläggningar i Nyland för vilka regionförvaltningsverken (RFV) beviljat tillstånd och som övervakas av NTM-centralen i Nyland. På grund av det stora antalet objekt och de diffusa registeruppgifterna föreslog man inte några åtgärder för industri- och företagsverksamheten i grundvattenområdena.

Via övervakningen har man ofta kunnat styra ny riskabel industri- och företagsverksamhet utanför grundvattenområdena. Trycket på att placera olika riskfunktioner i grundvattenområden är stort i Nyland, vilket beror på att bosättningscentrumen koncentreras till grundvattenområdena, särskilt till den första Salpausselkäåsen.

 

Åtgärdsförslag och styrmedel för 2022–2027

När det gäller åtgärderna för industrin och annan näringsverksamhet har prövningen av behovet av miljötillstånd och uppdateringen av tillståndsvillkoren kombinerats till en och samma åtgärd. Prövning av behovet av miljötillstånd för industri, samhällen eller andra aktörer eller uppdatering av tillståndsvillkoren med tanke på grundvattenskyddet föreslås för 12 grundvattenområden i Nyland (tabell 14).

 

Tabell 14. Förslag till vattenvårdsåtgärder för industrin för perioden 2022–2027.

Åtgärd

Antal

Investeringar under perioden 2022–2027
(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Grundläggande åtgärder

Prövning av behovet av miljötillstånd för industrin eller andra aktörer eller uppdatering av tillståndsvillkoren med tanke på grundvattenskyddet (miljötillstånd, st.)

24

120

-

7

 

Genomförande- och uppföljningsansvar för åtgärder och styrmedel

Man strävar efter att placera ny industri- och företagsverksamhet som eventuellt äventyrar grundvattnet utanför grundvattenområdena. Centrala styrmedel är planering av markanvändningen och miljötillstånd. Verksamhetsutövarnas kontroll av grundvatten utvecklas och främjas genom flera aktörers samordnade recipientkontroll.