Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3.4. Trafik

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

Under den andra vårdperioden föreslogs grundvattenskydd för 149 kilometer landsväg i Nyland. Ansvarsområdet för trafiken vid NTM-centralen i Nyland har lyft fram grundvattenområdena i Valkoja i Nurmijärvi, Björknäs och Ekerö i Raseborg, Nummelaåsen i Vichtis och Rusutjärvi i Tusby som grundvattenskyddsobjekt som ska genomföras som separata projekt. Skyddet av objekten i fråga har inte genomförts till fullo.

En minskning av saltning eller användningen av mindre skadligt halkbekämpningsmedel har föreslagits för tio grundvattenområden. Man har lyckats minska saltningen och på vissa vägavsnitt testas kaliumformiat som halkbekämpningsmedel. Grundvattenkonsekvenserna i tio grundvattenområden övervakas. Av dessa områden är Rv1 motorvägen Lojoåsens grundvattenområde under särskild övervakning. Vattenvårdsåtgärder inom trafiken presenteras i tabell 16.

 

Åtgärdsförslag och styrmedel för 2022–2027

Trafikåtgärderna är de enklaste helheterna under den tredje planeringsperioden. I åtgärden för hantering av grundvattenrisker i väg- och bantrafiken ingår byggande av grundvattenskydd samt minskad saltning eller användning av mindre skadliga halkbekämpningsmedel. Övervakningen av grundvattnet är ett styrmedel.

 

Tabell 16. Förslag till vattenvårdsåtgärder inom trafiken under perioden 2022–2027.

Åtgärd

Antal

Investeringar under perioden 2022–2027
(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Övriga grundläggande åtgärder

Hantering av grundvattenrisker i flygtrafikområden (grundvattenområde)

1

30

10

 

12

Hantering av grundvattenrisker i väg- och bantrafiken (grundvattenområde, st.)

51

17 850

 

204

 

1 170

 

TOTALT

 

17 880

214

1 186

 

 

Finansieringssystem och utvecklingen av dem 

Kostnaderna för grundvattenskyddet inom trafiken består av kostnaderna för bekämpning av olägenheter för grundvattnet som väg-, ban- och flygtrafiken orsakar. De uppskattade kostnaderna är riktgivande, eftersom omfattningen och genomförandet av samt storleken på kostnaderna för enskilda projekt inte kan uppskattas noggrannare i samband med vattenvården. Underhållet och vinterunderhållet för bantrafikens del hör till Trafikledsverket, för vägtrafikens del till NTM-centralerna (ansvarsområdet för trafik och infrastruktur). Kommunerna och städerna ansvarar för gatorna inom sitt eget område. Underhållet av flygtrafikområdena hör till den som ansvarar för flygplatsen (Finavia).

De kostnader som uppkommer av grundvattenskyddet inom trafiken finansieras med statliga budgetmedel med undantag för de kostnader som gäller flygplatser och kommunernas gatuområden. De största kostnaderna uppkommer av skyddet mot och bekämpning av halt väglag i vägtrafikområdena.

Ansvaret för genomförandet och uppföljningen av åtgärderna

NTM-centralen (vägarna), Trafikledsverket (banorna) och kommunerna ansvarar för genomförandet av åtgärderna och fungerar som samarbetspartner. För övervakningen av genomförandet används NTM-centralens/Trafikledsverkets vägregister och uppgifter om genomförda projekt, rapporteringssystemet för regionala entreprenader (AURA)/registret över risker med vägsaltning.

Det primära styrmedlet för att minska riskerna för grundvattnet som trafikområden medför är planeringen av markanvändningen och att trafikområden i regel placeras utanför grundvattenområden. Ansvaret för genomförandet av åtgärderna inom trafiken ligger, beroende på åtgärden, hos NTM-centralen (ansvarsområdet för trafik och infrastruktur), Trafikledsverket (banorna), Finavia och kommunerna. För nya vägar byggs grundvattenskydd; för existerande vägar byggs grundvattenskydd i samband med grundläggande förbättringar. Ansvaret för övervakningen ligger i huvudsak hos NTM-centralen.

Miljötillståndsmyndigheten för flygplatser är kommunen och för flygstationer regionförvaltningsverket.