Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3.5. Marktäkt

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

Under den andra planeringsperioden föreslogs att en iståndsättningsplan för marktäktsområden skulle utarbetas för 26 hektar. Både effektivisering av övervakning och utökning av kontroll har föreslagits för ett grundvattenområde.

 

Åtgärdsförslag och styrmedel för 2022–2027

För den tredje planeringsperioden föreslås att det gamla marktäktsområdet i ett grundvattenområde i Högfors iståndsätts.

Effektiveringen av tillsynen över tillståndsvillkoren har blivit en styrmetod. Andra styrmetoder för marktäkter är effektivisering av övervakningen av verksamheter som kräver tillstånd i grundvattenområden samt grundvattenskydd med hjälp av planering av markanvändningen. Vattenvårdsåtgärder för marktäkt presenteras i tabell 17.

 

Tabell 17. Förslag till vattenvårdsåtgärder vid marktäkt för perioden 2022–2027.

Åtgärd

Antal

Investeringar under perioden 2022–2027
(1 000 €)

Användnings- och underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1 000 €)

Kompletterande åtgärder

Uppgörande av restaureringsplan för marktäktsområden och restaurering (ha)

18

 218

-

12

 

 

 

Systemen för finansiering av vattenvårdsåtgärderna inom marktäkt och utveckling av dem 

Kostnaderna i anslutning till marktäktsverksamhet är på verksamhetsutövarens ansvar och utgörs i regel av tillståndsansökningar i enlighet med marktäktslagen och åtgärder i enlighet med bestämmelserna i tillstånden. Sådana åtgärder är bland annat att utarbeta en täktplan, kontrollera grundvattenståndet och grundvattenkvaliteten samt sköta efterbehandlingen av området.

Fullföljandet av förpliktelserna i marktäktstillstånd övervakas av kommunala myndigheter. Det finns inte alltid tillräckligt med resurser för tillsynen och därför bör mer resurser styras till tillsynen.

Finansieringen av översiktsplaneringen av marktäkt och samarbetet med verksamhetsutövarna borde utökas. Översiktsplaneringen bör grunda sig på information om områdenas lämplighet för marktäkt. Detta förutsätter ytterligare utredningar, och det är staten, kommunerna och verksamhetsutövarna som står för dessa kostnader.

 

Ansvar för genomförande och övervakning av vattenvårdsåtgärderna inom marktäkt

Ansvaret för genomförandet av åtgärderna inom marktäkt ligger, beroende på åtgärden, hos verksamhetsutövaren, kommunen och NTM-centralen. För uppföljningens del ansvarar aktörerna och kommunerna för produktionen av information, medan sammanställandet av informationen till största delen faller på NTM-centralernas ansvar.