Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.2. Genomförandet av åtgärder under den föregående vårdperioden

Under den andra perioden för vattenvården 2016–2021 hade 36 olika åtgärder inom olika sektorer fastställts för grundvattnet. Med avseende på den kemiska statusen i grundvattenförekomsterna var de föreslagna åtgärderna för grundvattnet inte tillräckliga, eftersom inget av grundvattenområdena med dålig status har förbättrats så att de skulle ha god status. Tvärtom försämrades grundvattnens status. Under den andra vårdperioden upptäcktes sex nya grundvattenområden i Nyland med dålig kemisk status på grund av kloridhalterna. Inför den tredje vårdperioden har två nya grundvattenområden tillkommit, som har dålig kemisk status på grund av klorid- och bensintillsatser.

Saneringen och iståndsättningsåtgärderna av avloppsnätverket inom tättbyggda tätorter blev anspråkslösare än vad som var planerat. Saneringen av gamla avlopp görs i otillräcklig omfattning med avseende på saneringsbehovet. Tack vare den aktiva rådgivningsverksamheten har behandlingen av avloppsvattnet gjort framsteg i glesbygden. Alla fastigheters avloppsvattensystem har inte kunnat förbättras till den nivå som krävs i avloppsvattenförordningen inom tidsfristen 2019.

Beträffande några grundvattenområden föreslogs åtgärder för industrin och företagsverksamheten. Utifrån de tillgängliga uppgifterna är det inte möjligt att bedöma vare sig de vidtagna åtgärderna eller åtgärdernas inverkan på grundvattnen.

Saneringen av förorenade markområden har inte avancerat enligt tidtabellen i planerna, eftersom finansieringen och resurserna har visat sig vara otillräckliga. I Hangö har Oriongatans slamavstjälpningsplats sanerats som statens avfallshanteringsarbete. För de övriga objekten som lades fram beviljades ingen finansiering. Numera sköter NTM-centralen i Birkaland riksomfattande saneringen av förorenade markområden. Objekten i Nyland är bl.a. tvätteriområdet i Noppo i Hyvinge och ett skrotupplag i Mäntsälä.

På grund av den obetydliga finansieringen har skyddsåtgärderna för grundvatten som föreslagits för trafiken inte påbörjats med undantag av några objekt. En minskning av vintersaltmängder har eftersträvats. Användningen av kaliumformat för halkbekämpning har ökat.

Projekt för iståndsättning av gamla marktäktområden har inte framskridit på grund av bristande finansiering. Eftervården enligt tillstånden för marktäkt har genomförts och vid tillsynen av täktverksamheten har brister konstaterats.

Restaureringen av den enda före detta pälsfarmen i Nyland har inte avancerat på tiotals år. Skyddsåtgärderna inom jordbruket har genomförts i form av skyddszoner på åkrar. Antalet gårdar med husdjursskötsel inom grundvattenområdet i Nyland har minskat.

Åtgärderna som gäller vattentäkter har genomförts delvis genom mer omfattande och effektivare kontroll. Dessutom har samkontrollen fortsatt och även utvidgats till nya objekt. Under den tredje vårdperioden ingår kontrollerna i styrmetoderna. Flera mindre vattentäkter fungerar numera som reservvattentäkter, vilket innebär att kvalitetskontrollen som ingår i hälsoövervakningen kan ha upphört helt.

Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplanerna för grundvattenområden har framskridit raskare än i den planerade tidtabellen på grund av erhållen finansiering. Den statliga finansieringen av grundvattenutredningar har minskat väsentligt.