Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

6. Grundvatten som ska granskas

 

Med grundvattenförekomst avses vatten som lagrats i en mättad zon i marken eller i berggrunden i form av en enhetlig förekomst.

 

En grundvattenförekomst kännetecknas av en avsevärd grundvattenströmning och detta gör det möjligt att ta ut en betydande mängd grundvatten, i medeltal minst 10 m³/dygn. Grundvattenförekomsterna är av miljöförvaltningen kartlagda och klassificerade grundvattenområden som är viktiga och lämpliga för vattenförsörjning.

I åtgärdsprogrammet behandlas grundvattenområden som är viktiga och lämpliga för vattenförsörjningen, samt grundvattenområden vars grundvatten ytvatten- eller markbaserade ekosystem är direkt beroende av (klass 1, 1E, 2, 2E och E).

Grundvattenområdena har klassificerats utifrån grundvattnets kvantitativa och kemiska status och 60 riskgrundvattenområden ha utsetts enligt miljöministeriets anvisning.

 

Riskgrundvattenområden:

  • i grundvattnet förekommer överskridningar av miljökvalitetsnormerna
  • förhöjda halter och ökande trender med avseende på det lokala naturliga tillståndet
  • syntetiska organiska föreningar till följd av mänsklig verksamhet
  • halten av oorganiska ämnen överstiger halten som används som riktgivande bedömningsgrund
  • nitrathalten överstiger 15 mg/l
  • halter av sådana ämnen som inte förekommer i naturligt tillstånd i grundvattnet och för vilka inga särskilda miljökvalitetsnormer angivits

 

Riskgrundvattenområden vars goda status i grundvattnet är försvagat eller hotat, behandlas mer detaljerat i åtgärdsprogrammet. Konsekvenserna för verksamheten i riskgrundvattenområden utvärderas utfrån resultaten av uppföljningen av grundvattnets kemiska status.