Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

6.2. Grundvattnet i Nyland

I detta åtgärdsprogram behandlas alla grundvattenområden i Nyland som är viktiga och lämpliga för vattenförsörjning, samt grundvattenområden vars grundvatten ytvatten- eller markbaserade ekosystem är direkt beroende av (bild 3) som en helhet. I Nyland finns sammanlagt 327 grundvattenområden. Det finns 134 grundvattenområden av klass 1, 143 grundvattenområden av klass 2, 28 grundvattenområden av klass 1 E, 20 grundvattenområden av klass 2 E och 2 grundvattenområden av klass E (situationen 10/2021 POVET) (tabell 2 och bild 3).

I grundvattenområdena som är viktiga och lämpliga för samhällena i Nyland har man gjort undersökningar för att utreda deras lämplighet för vattenförsörjningen. Utgående från grundvattenundersökningarna fastställs vattentäkterna och deras kapacitet, verkningsområdet för en eventuell vattentäkt samt grundvattenförhållandena, såsom vattennivån i olika delar av förekomsten, grundvattnets strömningsförhållanden, bergtrösklar som påverkar grundvattenflödet samt grundvattnets kvalitet. Grundvattenområdenas kartläggnings- och klassificeringsuppgifter har granskats i samarbete med kommunerna och arbetet slutfördes i maj 2019.

 

1 Grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen
2 Annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning
1E Grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen, vars grundvatten ytvattenekosystem eller terrestra ekosystem är direkt beroende av.

2E Annat grundvattenområde, vars grundvatten ytvattensekosystem eller terrestra ekosystem är direkt beroende av.

E Grundvattenområde, vars grundvatten ytvattensekosystem eller terrestra ekosystem är direkt beroende av.

 

Tabell 2. Grundvattenområden och mängden grundvatten som bildas i Nyland. (Informationssystemet för grundvatten POVET, 28.7.2020)

 

Grundvattenområden, st.

Sammanlagd areal, km2

Mängden grundvatten som bildas, m3/dygn

Klass 1

134

275

152 000

Klass 1 E

28

224

86 410

Klass 2

143

199

55 295

Klass 2 E

20

44

14 870

Klass E

2

2

680

Totalt

327

744

309 255

 

De mest betydande grundvattentillgångarna i Nyland finns i första Salpausselkäåsens randbildning, som löper ganska sammanhängande från Hangö till Hyvinge, samt i de längsgående åsarna i Tusby, Borgå, Mörskom och Lovisa. Minst grundvattentillgångar finns på västkusten i kommunerna söder om Salpausselkä. Där måste grundvatten tas även från sedimenterade grundvattenförekomster i lertäckta ådalar.

 

En kartbild av grundvattenklasser. Största delen av områdena är sådana grundvattenområden som är viktiga med tanke på vattenförsörjning och de är markerade med blått.

Bild 3. Grundvattenområden i Nyland.

 

Grundvattenutredningar

Grundvattenutredningar är viktiga för att skydda samhällenas grundvattentillgångar och säkerställa vattenförsörjningen. Betydligt fler grundvattenutredningarna och kontroller ska göras jämfört med gällande praxis och finansieringen som är nödvändig för dessa bör ökas avsevärt.

 

I grundvattenutredningen ingår

 • kart- och terrängundersökning
 • geofysikaliska undersökningar
 • markborrningar
 • observationer av grundvattennivån
 • provpumpningar, provabsorptioner

Genom grundvattenutredningarna fås information om:

 • markstrukturen
 • grundvattenområden
 • grundvattnets kvalitet och mängd
 • tjockleken och kvaliteten på skikten som skyddar grundvattnet
 • grundvattnets strömningar
 • bergtrösklar som påverkar strömningar
 • eventuella nya vattentäkter

 

NTM-centralen i Nyland har sedan 1996 i samarbete med kommunerna, vattenverken och Geologiska forskningscentralen utrett de nyländska grundvattenområdenas struktur, grundvattenförhållanden och lämplighet som vattentäkt. Totalt har undersökningar genomförts inom mer än hundra grundvattenområden. Vattentäktsundersökningar har genomförts i cirka 55 grundvattenområden och strukturutredningar i cirka 71 grundvattenområden (bild 4). Undersökningar av konstgjorda grundvatten har genomförts i fem grundvattenområden och grundvattenmodelleringar i tre grundvattenområden. Med hjälp av undersökningarna har 38 nya ställen för vattentäkt fastställts och för över hälften av dessa har en vattentäkt byggts. Heltäckande information om grundvattenområdets mark- och grundvattenförhållanden är utgångspunkten för planering av markanvändningen, tillförlitlig riskbedömning samt korrekt dimensionering av iståndsättningen och vården av grundvattnen. Bild 4 visar de mest betydande strukturutredningarna som gjordes i Nyland 1996–2020.

 

En kartbild av strukturutredningar i grundvattenområden.

Bild 4. Strukturutredningar i Nyland 1996–2021.