Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.2. Industri- och företagsverksamhet

 

Skadliga ämnen kommer i grundvattnet genom läckage från avlopp och behållare, bristfälligt skydd av lagrings- och hanteringsområden för kemikalier och felaktig hantering av avloppsvatten. 

 

De vanligaste riskerna som industrin och företagsverksamheten medför för grundvattnet utgörs av transport, lagring och användning av skadliga kemikalier. Verksamhet som medför risk för kvantiteten eller kvaliteten för grundvatten placeras inte längre inom grundvattenområden. Sådana verksamheter som medför risk är bl.a. platser för bränsledistribution, träimpregneringsanläggningar, tvätterier, metallindustri och kemisk industri. På grund av risk för miljöförorening krävs av sådana verksamheter miljötillstånd. De vanligaste ämnena som förstör grundvattnet är tillsatsämnen i bensin, lösningsmedel, impregneringsmedel för trävaror samt brännolja.

I Nyland har industrin i regel koncentrerats till grundvattenområden i Västra och Mellersta Nyland. I Östra Nyland finns betydande industri inom vissa grundvattenområden i Sibbo, Borgå och Lovisa. Inom grundvattenområdena finns även plantskolor och handelsträdgårdar. I både plantskolor och trädgårdar lagras och används gödselmedel, växtskyddsmedel och bekämpningsmedel och en del av dessa kan spolas med avrinnings- och sjunkvatten ut i omgivningen och grundvattnet.