Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.3. Förorenade markområden

 

Ett förorenat markområde innehåller till följd av människans verksamhet skadliga ämnen i den grad att de orsakar en betydande miljö- och hälsorisk.

 

Begreppet förorenade markområden används allmänt när man avser ett markområde som kan tydligt avgränsas och vars förorening orsakats av tidigare förekommen eller pågående verksamhet inom området. Föroreningen av marken eller grundvattnet kan vara följden av en olycka eller av en oförutsedd skadehändelse. Grundvattnet kan förorenas genom ämnen som är kemiskt eller mikrobiologiskt skadliga för omgivningen, till exempel sjukdomsalstrare. Vanligtvis orsakas föroreningar av sådana kemikalier som transporteras lätt i jordmånen, särskilt i sand- och grusdominerande jord. Dessa är organiska föreningar, såsom klorerade lösningsmedel, bensin- och oljekolväten samt organiska bekämpningsmedel. De förorenade markområdena som ligger inom grundvattenområdena är problematiska eftersom risken att de skadliga ämnena transporteras till grundvattnet är stor. Skadliga ämnen kan lösas ut från marken till grundvattnet under flera årtionden. De kan även transporteras långa vägar vilket gör att det är svårt att lokalisera utsläppskällan. 

Uppgifter om undersökta, eventuellt förorenade och sanerade jordområden har samlats i datasystemet för markens tillstånd (MATTI). Områdena indelas enligt tillgänglig information och genomförda åtgärder i fyra klasser. I klassen objekt med verksamhet ingår områden där ämnen som är skadliga för miljön hanteras eller lagras. Inom dessa områden måste vid behov markens status utredas när verksamheten upphör eller ändras. I klassen med utredningsbehov ingår områden inom vilka man enligt information som myndigheternas fått har utövat verksamhet där hantering av skadliga ämnen ingår. I områden som måste utvärderas eller saneras har avfall eller ett ämne som släppts ut i marken konstaterats ha försämrat markens kvalitet. Områdets behov av sanering måste utvärderas och vid behov måste området saneras. Om marken i området utgående från undersökningar inte konstaterats vara förorenad eller om marken sanerats enligt mål som fastställts av myndigheterna, ingår den i gruppen ej i behov av sanering.

Inom grundvattenområdena i Nyland finns 1021 objekt i datasystemet för markens tillstånd (MATTI) (12.2.2020) (bild 5). Av dessa finns 136 objekt i grundvattenområden och de kan ha släppt ut skadliga ämnen i marken och grundvattnet. Antalet objekt som ska bedömas och rengöras är 77. Den största delen av objekten (361) är sådana att de kräver utredningar för att fastställa föroreningen av marken och grundvattnet. Det finns 202 objekt som ännu är verksamma. Av de verksamma eller avslutade objekten har nästan 200 områden påförts begränsad markanvändning. Mest förorening orsakas av bränsledistributionsstationer, servicestationer samt service- och reparationsplatser för motorfordon. Bland annat användningen av klorerade lösningsmedel, såsom användningen av tri- och tetrakloreten, samt lösningsmedel har förorenat grundvattnet. Vissa av föroreningsfallen har lett till att grundvattentäkterna stängts.

 

En kartbild av objekten i datasystemet för markens tillstånd (MATTI) i grundvattenområdena.

Bild 5. Objekten i datasystemet för markens tillstånd (MATTI) i grundvattenområdena i Nyland.