Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.9. Skogsbruk

Av skogsbruksåtgärderna är det närmast iståndsättningsdikningar, kalhuggningar och markberedning som ökar mängden avrinningsvatten och eventuellt också den mängd näringsämnen som lakas ut i grundvattnet. Dikning kan äventyra grundvattenkvaliteten inom områden där grundvattnet är nära markytan. Dikning kan också påverka grundvattnets kvantitativa status om den gör att grundvattnet rinner ut på ett menligt sätt.

Skogsavverkningen kan inverka på grundvattnets status och kvantitet. Vid undersökningar har kalhuggningar konstaterats orsaka till exempel att nitrathalten i grundvattnet höjs. Inom områden med grovjord kan grundvattennivån stiga till följd av infiltreringen av regnvatten och förändringar i avdunstningsbetingelserna.