Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

8.1. Övervakning av grundvattnens status

 

Grunderna för övervakningsprogrammet och -nätet

Övervakningsprogrammet ska enligt förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) omfatta tillräckligt många övervakningsstationer. Genom detta tryggas att man på ett tillförlitligt sätt ska kunna uppskatta grundvattnens status och statusens naturliga variationer eller variationer till följd av mänsklig verksamhet på kort och lång sikt. Om god status för grundvattnet eventuellt inte kan nås, ska övervakningsstationerna, de faktorer som ska övervakas och övervakningsfrekvensen väljas så att man kan utreda hur vattenuttaget, någon annan mänsklig verksamhet eller utflödet av grundvatten påverkar grundvattnets status.

 

Programmet för övervakning av grundvatten omfattar en övervakning av både den kemiska och den kvantitativa statusen.

 

Genom övervakningen av grundvattnets kemiska status strävas att få en helhetsbild av grundvattnets kemiska status och upptäcka trender som orsakas av mänsklig verksamhet.

 

Syftet med den operativa övervakningen är att identifiera signifikanta och stigande trender i fråga om ämnen som förorenar grundvatten. Trenderna ska vändas nedåt med hjälp av åtgärderna.

 

Grundvattnet klassificeras enligt kemiska och kvantitativa egenskaper i endera god eller dålig status. Grundvattnets kvantitativa status klassificeras som god om det genomsnittliga årliga vattenuttaget inte överstiger den bildade mängden av nytt grundvatten, om grundvattennivån inte sjunker permanent till följd av mänsklig verksamhet och om förändringarna i grundvattennivån inte orsakas av att saltvatten eller övriga skadliga ämnen tränger sig in i grundvattenförekomsten. Syftet med tillsynen är att man ska kunna bedöma på lång sikt konsekvenserna för mänsklig verksamhet på grundvattnets status och jämföra det med dess status under naturliga förhållanden (kontrollerande övervakning). Ifall grundvattnet eventuellt inte har god status ska man med övervakningen undersöka statusen och effekterna av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för vattenvården på utvecklingen av statusen (operativ övervakning). Syftet med övervakningen är att klarlägga trender i halterna på områden med dålig status och säkerställa att riskområden med god status bevarar sin status.

Klassificeringen av grundvattenområdenas status utifrån den information som erhållits genom övervakningsprogrammet gjordes 2019. Kontrollresultaten enligt övervakningsprogrammet registreras i mån av möjlighet i datasystemet POVET.

 

Övervakningsnätverket för grundvatten i Nyland

Övervakningsnätverket för grundvatten består av övervakningen av den kvantitativa statusen samt objekten för den kontrollerande övervakningen av grundvattenkvaliteten och objekten för den operativa övervakningen.

Övervakningen av den kvantitativa statusen består av uppföljning av grundvattennivån och den uttagna vattenmängden. Den kvantitativa statusen bedöms utifrån förhållandet mellan den totala mängden uttaget grundvatten i grundvattenförekomsten och den uppskattade mängden nytt grundvatten som bildas i området. Dessutom kontrolleras förändringar i grundvattenståndet med beaktande av de naturliga variationerna.

Övervakningen av den kemiska statusen består av både kontrollerande övervakning och operativ övervakning. Bedömningen av den kemiska statusen baserar sig på analysresultat, av vilka eventuella överskridningar av halterna enligt miljökvalitetsnormerna ska framgå.

Övervakningsnätverket för den kvantitativa statusen och den kemiska statusen åskådliggörs på bild 8. Bilden baserar sig på en Excel-tabell som Finlands miljöcentral sammanställt utifrån grundvattenregistret POVET. Kontrollerande övervakning har gjorts i 64 grundvattenområden. Operativ övervakning har gjorts i 14 grundvattenområden. Både kontrollerande och operativ övervakning har gjorts i 41 grundvattenområden. Antalet grundvattenområden med kvantitativ övervakning är 132. På varje grundvattenområde kan det finnas en eller flera kontrollplatser för övervakningen av både den kemiska och den kvantitativa statusen. I Nyland finns många grundvattenområden som saknar uppgifter om övervakningen av grundvattnet.

 

En kartbild av övervakningsnätet för grundvatten.

Bild 8. Övervakningsnätverket för grundvatten i Nyland.  

 

För att förbättra uppföljningen och övervakningen av grundvattenområdenas status i Nyland kommer man under den tredje programperioden att satsa på samkontroll av grundvattenområden och uppdatering av programmen för obligatorisk kontroll av vattentäkter. Samkontroll genomförs i nio kommuner och i Nyland omfattas 28 grundvattenområden av samkontrollen. Vattenverken utför frivillig, förebyggande grundvattenkontroll i tretton grundvattenområden.

Vid uppdateringen av den obligatoriska kontrollen av vattentäkterna fästs uppmärksamhet vid bland annat riskfunktioner i vattentäktens influensområde och ökad användning av tryckgivare som installeras i observationsrören. Observationsrör på vattentäktens influensområde inkluderas i kvalitetskontrollen. I årsrapporten sammanställs förutom uppgifter om grundvattnets kvalitet och vattenståndet även nederbördsuppgifter, vattenuttaget från grundvattentäkterna och råvattenresultaten. Grundvattennivåns och grundvattenkvalitetens kontrollresultat skickas som överföringsfiler till NTM-centralen i Nyland för att föras in i det offentliga grundvattendatasystemet. Provernas analysresultat skickas som överföringsfiler direkt från analyslaboratoriets datasystem till grundvattendatasystemet.