Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

8.3. Översyn över förändringstrenderna för halter i grundvatten

 

En betydande uppåtgående trend innebär att halten kommer att överskrida miljökvalitetsnormen om den vid linjär granskning fortsätter på likartat sätt och sannolikt kommer att orsaka dålig kemisk status i grundvattenförekomsten om den inte motverkas.

 

Enligt ramdirektivet för vatten (2006/60/EY) ska medlemsländerna identifiera signifikanta och permanenta stigande trender inom riskgrundvattenområden. Uppgifterna från övervakningen ska användas för att identifiera ihållande uppåtgående trender orsakade av mänsklig verksamhet i halterna av föroreningar och för att motverka dessa trender. Den finska lagstiftningen förbjuder förorening av grundvatten och utsläpp i grundvatten, varför man omedelbart måste vidta åtgärder om halter av skadliga ämnen upptäcks i grundvattnet.

Övervakningsprogrammet med förvaltningsplaner för grundvattnen inleddes 2007. Statistiska kemiska uppgifter om riskgrundvattenområden har kontrollerats och Excel-grafer över förändringar i halterna har sammanställts för de vanligaste ämnena som försämrar den kemiska statusen. För kontrollen har man valt klorid, nedbrytningsprodukten 2,6 diklorbensoamid (BAM) för ogräsgiftet diklobenil, tri- och tetrakloreten samt bensintillsatsen metyltertiärbutyleter (MTBE).

Klorid är det ämne som mest allmänt orsakar otillfredsställande kemisk status i Nyland. Trenden för kloridhalter på oskyddade eller otillräckligt skyddade vägavsnitt är uppåtgående. I närheten av en motorväg, såsom vid observationsplatsen i grundvattenområdet Lojoåsen B, kan kloridhalterna variera under olika årstider på grund av saltningen (bild 9, Tattarmossen, Lojoåsen B). Tilläggsåtgärder krävs för att förbättra grundvattnets kemiska status.

Bekämpningsmedel och lösningsmedel är även orsaker till dålig kemisk status. Rester av bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter därav har observerats i grundvatten. Enligt övervakningsuppgifterna sjunker trendkurvorna för lösningsmedel och bekämpningsmedel och deras nedbrutningsprodukter långsamt efter saneringsåtgärder. Det är besvärligt att utreda bekämpningsmedlens och lösningsmedlens ursprung och utsläppskällor, vilket gör det svårare att genomföra åtgärder.

Olja eller bensin som förorenar grundvattnet vid distributionsstationer orsakar likaså otillfredsställande kemisk status. Bensintillsatser såsom MTBE kvarstår länge i grundvattnet i de förorenade områdena.

 

En bild av grafer över halterna av klorid, nedbrytningsprodukten BAM för ogräsgift, lösningsmedel och MTBE i Nylands grundvattenområden.

Bild 9. Grafer över halterna av klorid, nedbrytningsprodukten BAM för ogräsgift, lösningsmedel och MTBE i Nylands grundvattenområden.