Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

8.4. Riskbedömning av grundvatten

Före den egentliga klassificeringen av grundvattnens status ska risknivån för faktorer som försämrar grundvattnens status beträffande grundvattnets kvalitet och kvantitet bedömas. Utgående från denna bedömning utnämns riskområden. I områden som utses till riskområden genomförs ytterliga nödvändiga kontroller och en noggrannare bedömning av statusen.

För den andra planeringsperioden skrevs en anvisning om bedömningen av faktorer som försämrar grundvattnens status ("Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen” www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). För den tredje planeringsperioden har de grundvattenförekomster som utsetts till riskområden justerats och riskpoängsättningen har uppdaterats beträffande de statusförsämrande faktorerna.

 Storleken på de statusförsämrande faktorerna i grundvattenområdet har bedömts på skalan 1–3. På basis av alla statusförsämrande faktorer har den totala risken för grundvattenförekomsten bedömts med samma skala.

I anvisningen om bedömning av grundvattenstatusen (”Pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokittelun päivitetyt arviointiperusteet” www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas) behandlas principerna och faserna i bedömningen av grundvattenförekomsternas kvantitativa och kemiska status. Ifall grundvattnet inte är utsatt för betydande risker orsakade av mänsklig verksamhet och inget av områdena har utsetts till riskområden, anses grundvattnets status vara god i de här områdena.

I Nyland finns 60 riskgrundvattenområden, varav två är nya (tabell 10). Eftersom det inte fanns aktuella övervakningsuppgifter för åtta grundvattenområden, överskred de inte miljökvalitetsnormerna. Dessa områden slopades från riskgrundvattenområdena.

 

Tabell 10. Riskgrundvattenområden i Nyland, kemisk status, trenden för halten och huvudsakliga ämnen som försämrar statusen.

Grundvattenområde

Kommun

Områdets kemiska status (EU)

Stigande / sjunkande/jämn halt

Huvudsakligt ämne som försämrar statusen

Särkijärvi

Askola

Dålig

Jämn

Bekämpningsmedel

Metsämaa

Esbo

Dålig

Jämn

Klorid

Lahnus

Esbo

Dålig

Stigande

Klorid

Mankby

Esbo

Dålig

Sjunkande

Klorid

Sandö-Grönvik

Hangö

Dålig

Stigande

Kväveföreningar, klorid

Hangö

Hangö

Dålig

Sjunkande

Olja, lösningsmedel

Isolähde

Hangö

God

Stigande

Klorid

Lappvik

Hangö

God

Jämn

Olja

Nordsjö

Helsingfors

God

Stigande

Klorid

Tattarmossen

Helsingfors

Dålig

Stigande

Klorid

Botby

Helsingfors

God

Stigande

Klorid

Hyvinge

Hyvinge

Dålig

Sjunkande

Lösningsmedel, bekämpningsmedel

Käkinummi A

Hyvinge

Dålig

Jämn

Klorid

Käkinummi B

Hyvinge

Dålig

Jämn

Klorid

Noppo

Hyvinge

Dålig

Sjunkande

Lösningsmedel

Nummenkylä

Träskända

God

Jämn

Lösningsmedel

Hongisto

Högfors

Dålig

Jämn

Bekämpningsmedel

Polari-Toivike

Högfors

God

Stigande

Klorid

Veikkola

Kyrkslätt

God

Sjunkande

MTBE, oljekolväten, klorid

Sammatti

Lojo

God

Sjunkande

MTBE

Lojoåsen A

Lojo

God

Sjunkande

MTBE

Lojoåsen B

Lojo

Dålig

Stigande

Klorid, bekämpningsmedel

Gerknäs

Lojo

Dålig

Sjunkande

Nitrat

Saukkola

Lojo

God

Jämn

Lösningsmedel

Bryggeribacken

Lovisa

God

Stigande

Klorid

Nybro

Mörskom

God

Jämn

Klorid

Ö

Mäntsälä

Dålig

Jämn

Bekämpningsmedel, klorid

Lukko

Mäntsälä

God

-

Kloreten

Ojala

Mäntsälä

God

Jämn

Lösningsmedel, klorid

Salmela

Nurmijärvi

God

Stigande

Klorid

Rajamäki

Nurmijärvi

God

-

Lösningsmedel

Teilinummi

Nurmijärvi

God

Sjunkande

Klorid

Kiljava

Nurmijärvi

God

Jämn

Bekämpningsmedel

Valkoja

Nurmijärvi

God

Stigande

Klorid

Sandmalmen

Borgå

God

Jämn

Havsvatten

Böle

Borgå

God

Stigande

Klorid

Borgå A

Borgå

God

Sjunkande

Klorid

Pukkila kyrkby

Pukkila

God

Sjunkande

Klorbensen

Vanhalanmäki

Pukkila

God

 

 

Björknäs

Raseborg

God

Sjunkande

Lösningsmedel, klorid

Brödtorpåsen

Raseborg

God

Sjunkande

PAH

Ekerö

Raseborg

God

Sjunkande

Klorid, lösningsmedel

Mjölbolsta-Svartbäck A

Raseborg

God

Jämn

Klorid

Mjölbolsta-Svartbäck B

Raseborg

God

Sjunkande

Bekämpningsmedel

Mjölbolsta-Svartbäck C

Raseborg

God

Jämn

Bekämpningsmedel

Karis A

Raseborg

God

Jämn

Klorbensen

Karis B

Raseborg

God

Jämn

Klorid

Söderkulla

Sibbo

Dålig

Sjunkande

Lösningsmedel

Mätäkivi B

Tusby

Dålig

Jämn

Lösningsmedel

Hyrylä

Tusby

God

Jämn

Lösningsmedel, MTBE

Finby

Tusby

God

Sjunkande

Klorid

Jäniksenlinna

Tusby

God

Jämn

Klorbensen

Backas

Vanda

Dålig

Jämn

Klorid

Flygplatsen

Vanda

God

Sjunkande

Nitrat

Valkealähde

Vanda

Dålig

Sjunkande

Bly, bekämpningsmedel

Fazerila

Vanda

Dålig

Jämn

Oljeprodukter, lösningsmedel, klorid

Vandaparken

Vanda

Dålig

Stigande

Tungmetaller, klorid

Lautoja

Vichtis

God

Jämn

Olja, klorid

Nummelanharju

Vichtis

Dålig

Sjunkande

Lösningsmedel