Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16.1. Nödvändiga åtgärder

Det viktigaste med tanke på miljömålen för ytvattnen är att minska näringsbelastningen från åkerbruket. Åtgärder är till exempel ökning av åkrarnas växtäcke vintertid, skyddszoner och våtmarker. När det gäller bosättningen är byggande av avloppsledningar och sanering av avloppsnät centrala åtgärder. Därtill föreslås det åtgärder för restaurering och återställande i syfte att minska de olägenheter som härrör från byggandet vid och belastningen av vattensystemen. Genom åtgärderna strävar man särskilt efter att öka vattennaturens biologiska mångfald, avlägsna vandringshinder och kontrollera den interna belastningen i sjöarna.

Med tanke på miljömålen för grundvattnen är de viktigaste åtgärderna restaurering av förorenade markområden, riskhantering och skydd av grundvatten, kontroll av grundvattnets status, utarbetande och uppdatering av skyddsplaner samt undersökning av grundvattenområden. Andra viktiga åtgärder är att styra nya riskfunktioner utanför grundvattenområdet samt att effektivisera rådgivningen och tillsynen.