Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16.2. Kostnaderna för åtgärderna

 

Bedömningsgrunder för kostnaderna

Kostnadsberäkningen baserar sig i första hand på en bedömning av de direkta kostnaderna. Av kostnaderna för åtgärderna för vattenvården anges de investeringar som behövs under planeringsperioden, bruks- och underhållskostnaderna för det sista året i planeringsperioden eller för hela perioden samt den kapitaliserade årskostnaden, med vilken avses annuiteten för investeringarna beräknad med 3,5 procents ränta för åtgärdernas användningstid med tillägg av de årliga kostnaderna för användning och underhåll av åtgärderna. Under den första och andra planeringsperioden användes en räntesats på 5 procent vid kapitaliseringen av investeringskostnaderna. Inför den tredje planeringsperioden justerades räntesatsen, eftersom räntenivån länge har varit låg, vilket återspeglas även på offentliga upphandlingar. Den valda räntesatsen på 3,5 procent används allmänt inom statsförvaltningen och EU.

För beräkning av kostnader har de åtgärdsspecifika enhetskostnaderna och åtgärdernas användningstid (amorteringstid) uppdaterats. För nya åtgärder har motsvarande enhetsvärden beräknats. I den mån det är möjligt har kostnaderna för åtgärder för vattenskydd skilts från kostnaderna för åtgärder för miljöskydd och genomförande av tillståndsvillkoren.

 

Sektorsvisa kostnadsberäkningar

Sammandrag över kostnaderna för åtgärderna för olika verksamhetsområden visas i tabell 35.

 

Tabell 35. Uppskattning av de årliga kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna i Nyland.

Sektor

Grundåtgärder

(1 000 €/år)

Annan grundåtgärd (1 000 €/år)

Kompletterande åtgärd (1 000 €/år)

Totalt

(1000 €/år)

Ytvattnen

Samhällen

252 700

 -

7 900

260600

Glesbygd

9 800

 -

2 200

12 000

Industri

De uppskattade kostnaderna redogörs för i vattenförvaltnings-planen.

 -

35

 -

Torvproduktion

 -

50

 -

50

Fiskodling

14

 -

0,2

14

Jordbruk

De uppskattade kostnaderna redogörs för i vattenförvaltnings-planen.

 -

26 000

 -

Skogsbruk

 -

8

260

270

Reglering, byggande och restaurering av vattnen

 -

 -

5 300

5 300

Grundvattnet

Skyddsplaner, uppföljning av status och utredningar i anslutning till grundvattenområden

 -

73

72

140

Förorenade markområden

 -

380

110

490

Trafik

 -

1 200

 -

1 200

Vattentäkt

 -

20

 -

20

TOTALT

 

1 700

42 000

43 700