Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16.3. Ansvar för genomförande av åtgärder och finansiering av dem

Ministerierna styr verkställandet av förvaltningsplanerna och övervakningen av hur de genomförs. Staten främjar genomförandet av åtgärderna inom ramen för budgetanslagen och statsekonomin och med andra tillgängliga medel. De olika förvaltningsområdena främjar vattenvårdsåtgärderna inom ramen för sina egna budgetar och andra villkor. NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, Forststyrelsen, skogscentralerna, landskapsförbunden och kommunerna verkar inom ramen för sina befogenheter för att uppnå målen i vattenförvaltningsplanen.

 

Genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna beror på aktiviteten i många olika instanser. Det är fråga om exempelvis verksamhetsutövare, företag, privata hushåll, frivilligorganisationer, statliga sektormyndigheter, regionförvaltningsverken, kommunerna, landskapsförbunden, forskningsinstitut, intresseorganisationer, föreningar och många frivilliga aktörer.

 

Det primära ansvaret för att åtgärderna genomförs ligger på de privata aktörer (bl.a. verksamhetsutövare, medborgare, organisationer) som med sin verksamhet påverkar vattnens status. Många av åtgärderna för att främja vattenskyddet baserar sig på frivillighet och samarbete mellan olika instanser samt på beredskap att utveckla och delta i finansieringen och verkställandet av dem. Också många styrmedel baserar sig på frivillighet.

Att genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå en god status i vattnen är inte möjligt utan tillräcklig finansiering. Det är viktigt att garantera tillräckliga resurser för att säkerställa verksamheten både inom den offentliga sektorn och hos verksamhetsutövarna och för att säkerställa projektaktörernas medel. Vidare bör man satsa på att utveckla nya samarbetsformer och finansieringskanaler.

En stor del av verkställandet sker genom utveckling av den nuvarande verksamheten: en förbättring av förhandsplaneringen, inriktning av forskningen samt effektivare rådgivning och utbildning. Styrningen av myndighetsfunktionerna och samordningen av olika funktioner har en viktig roll. Tillståndspliktiga åtgärder följer i huvudsak nuvarande praxis och baserar sig på miljötillstånd. För att förvaltningsplanerna ska kunna verkställas och finansieringen ordnas krävs det samarbete och engagemang hos de olika instanserna. Viktiga frågor är fortfarande hur man kan få aktörerna att förbinda sig till vattenvårdens mål och genomförande, hur man kan aktivera allmänheten att agera och hur kraven på god vattenstatus ska beaktas i den dagliga verksamheten inom olika sektorer.

Man måste fortsättningsvis fästa större uppmärksamhet vid åtgärdernas kostnadseffektivitet. Utan tillräcklig övervakning av vattenstatusen får vi inte en tillfredsställande bild av effekterna av åtgärderna inom vattenvården. I värsta fall riktas åtgärder och finansiering fel i brist på tillförlitliga övervakningsdata. För att säkerställa tillförlitlig och tillräckligt omfattande övervakningsinformation måste man säkerställa att det finns tillräckligt med finansiering för övervakningen.