Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16.4. Uppnåendet av miljömålen

 

Ytvattnen

Miljömålet för vattenvården är att stoppa försämringen av ytvattnens status och uppnå minst en god status på alla ytvatten. I konstgjorda och kraftigt modifierade vatten sätts målet i förhållande till den bästa ekologiska potentialen. I särskilda områden bör dessutom de mål som följer av speciallagstiftningen tas i beaktande. Det ursprungliga målet för att uppnå en god status var 2015.

I Nyland har den målsatta tidtabellen förlängts till 2027 för att de vattenförekomster där god status eller god ekologisk potential inte har uppnåtts före utgången av 2015 och den kommer inte heller att uppnås före utgången av 2021. Grunden för undantaget kan vara antingen teknisk orimlighet, ekonomisk orimlighet eller övermäktiga naturförhållanden. Hänvisande till ekonomiska grunder förutsätter separata ekonomiska granskningar som inte fanns att tillgå då vattenförvaltningsplanen utarbetades. I fråga om ytvattnen i Nyland har avvikelserna i huvudsak motiverats med oskälig teknik eller oskäliga naturförhållanden. De undantag från tidtabellen som gäller ytvattnen i Nyland redogörs för i kapitel 14, på bild 25.

Eutrofiering som beror på näringsbelastning är den största orsaken till att undantag i tidtabellerna tillämpas. Särskilt den belastning som härrör från odlade åkrar kan inte minskas tillräckligt inom den utsatta tiden. En effektivare minskning av belastningen förutsätter nya styrmedel och metoder.

Uppnåendet och bevarandet av en god status på vattnen förutsätter förutom grundåtgärderna även kompletterande åtgärder. Även om man skulle hinna vidta åtgärderna inom den målsatta tidtabellen kan det hända att effekterna av dem syns först efter en lång tid, särskilt i stora vattensystem. Dessutom kommer den interna belastningen på flera sjöar och kustvatten att vara stor flera år framöver.

Vattenbyggande och vandringshinder är i många fall orsaker till att mer tid behövs. Den grundliga planering på projektnivå, tillståndsprocessen och projektfinansieringen som förutsätts för en omfattande restaurering av vattendragen tar flera år i anspråk och kommer därför inte att hinna förbättra vattnens ekologiska status fram till måltidtabellen.

I detta skede tar man inte ställning till behovet av undantag för de kontrollerade betydande projekten. Förutsättningarna för undantag bedöms när informationen om projekten preciseras, till exempel i samband med tillståndsbehandlingen.

 

Grundvattnet

I Nyland förutsätter uppnåendet och bevarandet av en god status på vattnen förutom grundåtgärderna även kompletterande åtgärder. En riskbedömning av grundvattnen och en klassificering av den kvantitativa och kemiska statusen har gjorts för grundvattenförekomsterna. Inom grundvattenområden med dålig status finns en risk att en god status inte uppnås innan tidsfristen går ut.  I målanalysen har tidsfristen kunnat förlängas till 2027 eller efter 2027.

Grunden för förlängningen av tidsfristen kan vara teknisk orimlighet, ekonomisk orimlighet eller övermäktiga naturförhållanden.

För att uppnå god status i Nyland krävs förlängning av tidsfristen för 24 grundvattenområden med dålig kemisk status (kapitel 9, tabell 11). Tekniska orsaker har valts som orsak till förlängningen av tidsfristen när målen uppnås före utgången av 2027. I fem grundvattenområden; Hangö, Hyvinge, Valkealähde och Fazerila i Vanda och Nummelaåsen i Vichtis, uppnås målstatusen efter 2027 och för dessa områden undantagstyp är naturförhållanden. Föroreningarna har spridit sig så långt och djupt i grundvattenförekomstens skikt att det tillsvidare inte finns ekonomiskt och tekniskt lönsamma sätt att rena grundvattnet. Vårdens effekter på grundvattnens status syns med fördröjning.