Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.5 Tulvariskien hallinnan suunnittelun huomioon ottaminen

Tulvariskien hallinnassa keskitytään pääsääntöisesti vahinkojen ehkäisemiseen ja lieventämiseen merkittävillä tulvariskialueilla, mutta tulvia ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan osaltaan osallistua vesienhoitotyöhön. Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet on sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa niin, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa merkittävästi vaarantaa vesienhoidossa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Sekä tulvariskien hallinnan suunnittelu että vesienhoidon suunnittelu tähtäävät valuma-alueella tapahtuvan toiminnan tarkasteluun ja toimenpiteiden suunnitteluun koko valuma-alueen tasolla. Esimerkiksi tulvahuippujen tasaaminen vesiä viivyttämällä tai pidättämällä vähentää eroosiota ja pienentää ravinnehuuhtoumaa ja on näin sopiva toimenpide sekä tulvariskien hallinnassa että vesienhoidon suunnittelussa. Lisäksi vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien kuuleminen toteutetaan samanaikaisesti suunnitelmien yhteensovittamisen helpottamiseksi.

Järvialtaiden tasaavan vaikutuksen vuoksi Pirkanmaan tulvariskit ja –vahingot ovat olleet valtakunnallisesti suhteutettuna melko vähäiset ja tästä syystä alueella ei ole nimettynä merkittäviä tulvariskialueita. Kuitenkin tulvariskialueeksi on tunnistettu Sastamalan Vammalan taajama, jossa vahinkoja voi syntyä asutukselle ja liikenteelle tulvaveden noustua erittäin harvinaiselle tasolle.

Pirkanmaa kuuluu pääasiassa Kokemäenjoen vesistöalueeseen, jossa merkittäviksi tulvariskialueiksi on nimetty Kokemäenjoen alajuoksulla sijaitsevat Pori ja Huittinen. Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstely on merkittävä yksittäinen tekijä Kokemäenjoen tulvariskien hallinnassa keväällä lumen sulaessa sekä talvella hyydepatojen muodostuessa. Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vesistöaluetta tarkastellaan kokonaisuutena ja käytetään toimenpiteitä, jotka parantavat tulvariskien hallintaa sekä ehkäisevät tai lieventävät tulvavahinkojen syntymistä. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettävien tulvariskien hallintatoimenpiteiden yhteenveto esitetään kunkin vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmissa ja käytännössä tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja vesienhoidon toimenpiteet sovitetaan yhteen jokaisella vesistöalueella erikseen.

Kokemäenjoen tulvariskien hallinnan parantamiseksi Pirkanmaalla on laadittu tulvakarttoja ja parannettu yhteistyötä eri tahojen välillä. Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin on haettu muutosta, jolla parannetaan erilaisten vesitilanteiden huomioon ottamista. Uutena toimenpiteenä esitetään yhteistyön ylläpitämistä ja kehittämistä sekä valmiussuunnittelun ylläpitämistä ja tulvaharjoituksen järjestämistä. Lisäksi Pirkanmaalle esitetään tulvakarttojen laatimista Tyrvään ja Äetsän voimalaitosten väliin sekä alueen kiinteistökohtaisia tulvasuojelutoimenpiteitä.