Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.2.6 Teollisuus ja yritystoiminta

Perustoimenpiteet

Teollisuuspäästödirektiivin piiriin kuuluvien laitosten päästöjä rajoitetaan ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristöluvilla soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Direktiivin soveltamisalan toiminnoille laaditaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät, jotka ovat lähtökohtana päästömääräyksiä annettaessa. Ympäristölupia tarkistetaan mm. uusien BAT-päätelmien tullessa hyväksytyiksi ja laitosten toiminnan muuttuessa. Tietyin edellytyksin teollisuuslaitoksille voidaan myöntää poikkeuksia BAT-päätelmien vaatimuksista. Mikäli ympäristönlaatunormit tai muut ympäristön tilan vaatimukset edellyttävät tiukempia lupamääräyksiä, niitä voidaan antaa lupapäätöksessä.

Erityistä huomiota kiinnitetään häiriötilanteiden ennalta ehkäisyyn. Lisäksi otetaan huomioon asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006).

Suunnittelukaudella luvanvaraisia laitoksia käytetään niin, että toimintataso pysyy vähintään alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen. Laitoksilla toteutetaan kunnossapito- ja uusimistoimia sekä tehostamistoimia tarpeen mukaan esim. BAT-päätelmien päivitysten myötä.

Teollisuuspäästödirektiivin mukaisia ns. direktiivilaitoksia Pirkanmaalla on tämänhetkisen tiedon mukaan 69 kpl, joista viisi on metsäteollisuuden laitosta. Direktiivilaitoksia on myös useilla muilla kuten elintarvike- ja me-talliteollisuuden, jätehuollon ja energiatuotannon aloilla.

Metsäteollisuuden laitoksista UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren paperitehtaalla, Metsä Board Kyron kartonkitehtaalla ja SCA Tissue Finland Oy:n pehmopaperitehtaalla on omat jätevedenpuhdistamonsa. Mäntän Puhdistamo Oy:n puhdistamo on yhteispuhdistamo, jossa käsitellään Metsä Tissue Oyj:n paperitehtaan ja myös Mänttä-Vilppulan kaupungin yhdyskuntajätevedet. Metsä Board Takon tehtaan jätevesistä osa käsitellään Tampereen Veden Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla ja osa tehtaan omalla puhdistamolla. Valtaosin teollisuuslaitosten jätevesistä puhdistetaan kuitenkin kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa niiden luvissa ja liittymissopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Muut perustoimenpiteet

Ympäristönsuojelulain mukaisen lupamenettelyn on Suomessa ulotettu koskemaan muutakin teollista toimintaa kuin, mikä on teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalan piirissä. Tällaisellakin teollisuudella voidaan olettaa olevan vesienhoidon kannalta merkitystä vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjen ehkäisyssä. Luvanvaraisilla laitoksilla tunnistetaan vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoumat sekä tehostetaan vaarallisten aineiden tarkkailuja uusittujen ohjeistojen mukaisesti. Tunnistuksessa otetaan huomioon myös teollisuuslaitoksista yleisen viemärin kautta tulevat päästöt sekä hulevedet. Varmistetaan, että ennaltavarautumissuunnitelmat ovat ajantasaisia niin, että voidaan estää ympäristövahinkoja sekä varmistaa tehokas toiminta ja seurausten minimointi onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Ympäristöriskikartoituksia, riskien hallintaa ja häiriötilanteisiin varautumista kehitetään myös kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnin osalta. Nämä toimet toteutetaan osana ympäristölupamenettelyä ja yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa.

Ehdotukset täydentäviksi toimenpiteiksi

Kolmannella suunnittelukaudella teollisuuden täydentäviä toimenpiteitä ei esitetä Pirkanmaan vesimuodostumiin.

Teollisuuden ohjauskeinot ja niiden vastuutahot on esitetty taulukossa 10.7.

Taulukko 10.7. Teollisuuden ohjauskeinot 3. suunnittelukaudelle.

Ohjauskeino

Ohjauskeinokategoria

Päävastuutaho

Muut

vastuutahot

Vahvistetaan BAT-tiedonvaihtoa ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan ja seurataan uusien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n BAT-päätelmien valmisteluun ja BREF-asiakirjojen uudistamiseen Suomessa merkittävillä teollisuuden toimialoilla ja kaivostoiminnassa. Lisäksi laaditaan ja hyödynnetään sekä kansallisia että pohjoismaisia BAT-selvityksiä. Arvioidaan vesienhoidon tavoitteiden toteutumista teollisuuden merkittävästi kuormittamissa vesimuodostumissa ja määritetään tarvittaessa toimenpiteet, esimerkiksi lupien tarkistukset, kuormituksen vähentämiseksi.

Institutionaalinen

SYKE, YM,

ELYt, AVIt, toimi- alajärjestöt

Kehitetään kaivostoiminnan ympäristölupamenettelyä ja valvontaa haitallisten vesistö- ja pohjavesivaikutusten estämiseksi. Toteutetaan kaivostoiminnan kestävyyttä parantavia tutkimushankkeita sekä tuetaan toiminnanharjoittajien sekä lupa- ja valvontaviranomaistenviranomaisten yhteistoimintaa kaivosten ympäristöasioiden hallinnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään kaivosalueiden vesienhallintaan erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa, vesien ja jätteiden kestäviin allasvarastointeihin, kehittyneiden jätevesien käsittelymenetelmien käyttöönottoon sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden vesipäästöjen hyvään hallintaan.

Tutkimus ja kehittäminen

YM, TEM, SYKE, AVIt, ELY-keskukset ja toiminnanharjoittajat.

TUKES, GTK

Varmistetaan riskienhallinta kaivosten jäte- ja sivukivikasojen sekä teollisten kaatopaikkojen ja läjitysalueiden osalta mm. kaivannaisjätteen BAT-vertailuasiakirjan mukaiseksi. Tehdään riskikohteisiin toimenpide-esitykset toiminnanharjoittajien ja ELY-keskusten yhteistyönä ottaen huomioon myös jo suljetut kaivos- ja teollisuustoiminnot.

Institutionaalinen

ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat

SYKE, GTK

Vesivastuusitoumusten edistäminen alueellisella tasolla

Tiedollinen

ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat

YM, MMM, TEM, tutkimuslaitokset, järjestöt ja yhdistykset, konsultit