Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.4 Vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuus

KUTOVA on vesienhoidon yleissuunnittelun tueksi kehitetty työkalu, jonka avulla voidaan arvioida vesienhoitotoimenpiteiden kustannustehokkuutta ja toimenpiteellä saavutettavissa olevaa fosforikuormituksen alenemaa valuma-alueella. Työkalun avulla voidaan muodostaa kustannustehokkaita toimenpideyhdistelmiä ja laskea niiden kustannukset ja vaikutus kuormitukseen sekä määrittää toimenpideyhdistelmän kustannusten jakautuminen eri sektoreille ja laskea toimenpideyhdistelmällä saavutettavat sektorikohtaiset fosforikuormituksen reduktiot. Tällä hetkellä KUTOVA:ssa on toimenpiteinä maatalouteen, haja-asutuksen yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn ja turvetuotannon vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä, joten kaikkien vesienhoidossa tarkasteltavia toimialoja ei ole vielä ollut mahdollista sisällyttää kustannustehokkuustarkasteluun. Näillä toimialoilla kustannustehokkuutta on tarkasteltu toimialan sisällä vertailemalla toimenpiteiden yksikkökustannuksia toimenpiteiden vaikutuksiin.

Pirkanmaan toimenpideohjelma-alueella toimenpiteiden kustannustehokkuutta on arvioitu KUTOVA-mallilla.  Esimerkkinä eteläisen Pyhäjärven kustannustehokkaat vesiensuojelumenetelmät, jotka ovat hyvin samanlaisia yleisemminkin (kuva 10.8).

Kustannustehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet eteläisen Pyhäjärven alueella

Kuva 10.8. Kustannustehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet eteläisen Pyhäjärven alueella (Hjerppe 2013).