Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.2.2 Kemiallinen tila

Kemiallisen tilan arviointi tehtiin kaikille riskipohjavesialueille. Seitsemän pohjavesialuetta luokiteltiin kemiallisesti huonoon tilaan. Pohjavesialueista kuusi oli myös toisella vesienhoitokaudella kemiallisesti huonossa tilassa. Taulukossa 13.2 on esitetty huonoon tilaan johtaneiden haitta-aineiden vuosikeskiarvopitoisuudet.

Kuhmoisten Mällykäinen

Syynä pohjavesialueen huonoon tilaan on vanhojen torjunta-aineiden hajoamistuotteet. Haitta-ainetta BAM (2,6-diklooribentsoamidi) on todettu vedenottamon kaivoissa. Haitta-ainepitoisuus on ylittänyt useasti ympäristölaatunormin vuosina 2014–2019. Haitta-aineen lähde ei ole selvillä.

Pälkäneen Isokangas-Syrjänharju:

Pohjavesialueen huono tila johtuu pohjavedestä havaituista torjunta-aineiden hajoamistuotteista. Tilaa heikentävät haitta-aineet ovat BAM, DEDIA ja DIA.

Vuosina 2017–2019 BAM (2,6-diklooribentsoamidi) on todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina havaintoputkessa HP284. Ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina haitta-ainetta on todettu havaintopaikoilla HP293, HP296, HP320, HP391, HP 393, HP 394 ja HP397.

Desetyylidesisopropyyliatratsiini (DEDIA) on todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina havaintoputkessa HP394. Ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina haitta-aineitta on todettu havaintopaikoilla HP293, HP296, HP320, HP391, HP393 ja HP397

Desisopropyyliatratsiini (DIA) on todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina havaintoputkessa HP394. Ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina haitta-aineitta on todettu havaintopaikoilla HP293, HP320, HP393, HP394 ja HP397.

Tuloksia ei ole tarpeeksi varsinaisen pitoisuustrendin määrittämiseen, mutta pitoisuudet ovat pienentyneet vuosien aikana.

Tampereen Aakkulanharju:

Pohjavesialueen huono tila johtuu pohjavedestä havaituista torjunta-aineiden hajoamistuotteista. Tilaa heikentävä haitta-aine on BAM.

Vuosina 2017–2019 BAM (2,6-diklooribentsoamidi) on todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina havaintopaikoissa ISOV1, HP21-14 ja 1.Ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina haitta-aineitta on todettu havaintopaikoilla HP24-14.

Tampereen Epilänharju-Villillä A:

Pohjavesialueen huono tila johtuu Tohlopinrannan pilaantuneen pohjaveden haitta-aineista. Tilaa heikentävät aineet ovat trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni, kloorieteeni (vinyylikloridi), 1,2-dikloorieteeni, 1,2-dikloorietaani, MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) ja Öljyjakeet (C10-40).

Haitta-aineet sijoittuvat Tohlopinrannan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden yhteyteen. Haitta-aineita on todettu useissa alueen havaintoputkissa. Osa pitoisuuksista on ollut viime vuosina nousussa.

Tampereen Epilänharju-Villillä B:

Pohjavesialueen huono tila johtuu pohjaveden kohonneista trikloorieteeni- ja tetrakloorieteenipitoisuuksista. Vuosina 2017–2019 trikloorieteeniä ja tetrakloorieteeniä on todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina havaintoputkissa HP1, HP2_Tre, HP3_Tre, HP318 ja HP4_Tre. Ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina haitta-aineita on todettu havaintopaikoilla HP107, HP173 ja Hp2 sekä vedenottamolla.

Valkeakosken Sääksmäki:

Pohjavesialueen huono tila johtuu Kemmolan vedenottamolla havaituista torjunta-aineista. Tilaa heikentävät haitta-aineet ovat bentatsoni ja metyylikloorifenoksietikkahappo (MCPA). Vuosina 2017–2019 torjunta-aineita ei ole todettu lainkaan tai kyseisiä haitta-aineita on todettu ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina.

Ylöjärvi Ylöjärvenharju:

Pohjavesialueen huono tila johtuu pohjavedessä havaituista haitta-aineista. Tilaa heikentävät aineet ovat trikloo-rieteeni ja tetrakloorieteeni, öljyjakeet (C10-40) sekä torjunta-aineiden hajoamistuote BAM (2,6-diklooribentsoamidi).

Saurion alue: Vuosina 2017–2021 trikloorieteeniä ja tetrakloorieteeniä on havaittu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina havaintopaikoissa PF5, PF8, PF9, PF12, RHP11, RHP13, RHP15, RHP16, RHP18, RHP20, RHP21, RHP24, RHP28, RHP32, PVP39, SPH6, SPH7, SPSK1, SPSK2 ja SPSK3 sekä vedenottamon raaka-vedessä. Öljyjakeiden (C10-40) ympäristölaatunormi ylittyy havaintopaikoissa PF8, PF9, RHP18 ja RHP28.

Julkujärven alue: Vuosina 2020–2021 tetrakloorieteeniä on havaittu ympäristölaatunormin (trikloorieteeni ja tetra-kloorieteeni) ylittävinä pitoisuuksina havaintopaikoissa GTK29-16, 16532/Pima ja Avant2 sekä vedenottamon kaivoissa.

Pinsiön alue: Torjunta-aineiden hajoamistuotetta BAM (2,6-diklooribentsoamidi) on todettu vuosina 2014-2017 ympäristölaatunormin ylittävinä ja 2018-2021 ympäristölaatunormin alittavina pitoisuuksina havaintoputkessa 505M. Myös Pinsiön vedenottamon raakavedessä on havaittu pieniä määriä BAM:a.

Taulukko 13.2. Kemiallisesti huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden huonoon tilaan johtaneiden haitta-aineiden pitoisuuksien vuosikeskiarvot.

Haitta-aine

Vuosi

Vuosi-
keskiarvo, µg/l

Ympäristölaatunormi, µg/l

Havaintopaikan tunnus (POVET)

KUHMOINEN, MÄLLYKÄINEN

 

 

 

 

BAM (2,6-diklooribentsoamidi) [µg/l]

2018

0,54

0,10

291-0100-X

PÄLKÄNE, ISOKANGAS-SYRJÄNHARJU

 

 

 

 

BAM (2,6-diklooribentsoamidi) [µg/l]

2017

0,28

0,10

HP284

Desetyylidesisopropyyliatratsiini [µg/l]

2017

0,10

0,10

HP394

Desisopropyyliatratsiini [µg/l]

2017

0,12

0,10

HP394

TAMPERE, AAKKULANHARJU

 

 

 

 

BAM (2,6-diklooribentsoamidi)

2017

0,28

0,10

ISOV1

TAMPERE, EPILÄNHARJU-VILLILLÄ A

 

 

 

 

1,2-dikloorietaani [µg/l]

2019

15,34

1,50

RF5

1,2-dikloorieteeni [µg/l]

2019

40,50

25,00

RF5

Kloorieteeni (vinyylikloridi) [µg/l]

2017

0,60

0,15

FCG5

Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni [µg/l]

2019

444,0

5,00

RF5

MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) [µg/l]

2017

8,90

7,50

FCG12

Öljyjakeet (C10-40) [µg/l]

2017

221,67

50,0

FCG9

TAMPERE, EPILÄNHARJU-VILLILLÄ B

 

 

 

 

Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni [µg/l]

2019

15,63

 

HP4_Tre

VALKEAKOSKI, SÄÄKSMÄKI

 

 

 

 

Bentatsoni [µg/l]

2017–2019

< 0,1

0,10

1

Metyylikloorifenoksietikkahappo [ng/l]

2017–2019

< 0,1

0,10

1

YLÖJÄRVI, YLÖJÄRVENHARJU

 

 

 

 

Öljyjakeet (C10-40) [µg/l]

2020

46 225,00

50,0

PF9

Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni [µg/l]

2020

11 624, 11

5,00

PF9

Tetrakloorieteeni [µg/l]

2021

110

5,00

Avant2

BAM (2,6-diklooribentsoamidi) [µg/l]

2017

0,14

0,10

505M

 

Taulukko 13.3. Riskialueet, selvityskohteet, pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila ja niiden muutokset edellisestä kaudesta (2. kauden tilanne yliviivattu) sekä riskiä aiheuttava haitta-aine tai tekijä.

Pääsijaintikunta

Pohjavesialue

Luokka

Määrällinen tila (EU)

Kemiallinen tila (EU)

Riskipohjavesialue
• kemiallinen riski
• määrällinen riski

Selvityskohde

Riskiä aiheuttava haitta-aine tai muu tekijä

Akaa

Kylmäkoski B

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

torjunta-aine (BAM)

Hämeenkyrö

Mannanmäki

1

hyvä

hyvä

kemiallinen (UUSI)

kloridi

Ikaalinen

Heinistö

1

hyvä

hyvä

kemiallinen (UUSI)

nitraatti

Ikaalinen

Lauttalamminkulma

2

Huono

hyvä

määrällinen

ojitus

Ikaalinen

Teikangas

1E

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Ikaalinen

Vatulanharju

1E

hyvä

hyvä

määrällinen (UUSI)

vedenotto (ekosysteemi)

Kangasala

Kirkkoharju-
Keisarinharju

2

hyvä

hyvä

selvityskohde
kemiallinen

kloridi, arseeni, metallit

Kangasala

Vehoniemenharju

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

nitraatti

Kihniö

Kirkonkylä

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Kuhmoinen

Mällykäinen

1

hyvä

huono

kemiallinen

torjunta-aine (BAM)

Lempäälä

Lempäälä -
Mäyhäjärvi A

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi, torjunta-aine (BAM)

Lempäälä

Lempäälä -
Mäyhäjärvi C

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Nokia

Maatialanharju

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi, arseeni ja metallit, rantaimeytys, tekopohjavesi

Orivesi

Hirtolahti

1

hyvä

hyvä

kemiallinen (UUSI)

nitraatti, (kloridi)

Orivesi

Oriveden keskusta

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Parkano

Isokangas

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

räjähdeaineet

Parkano

Metsäsianvuori

1E

hyvä

hyvä

kemiallinen

räjähdeaineet

Parkano

Mäntylänharju

2

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Parkano

Vuorijärvi

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

vedenotto (rantaimeytyminen)

Pälkäne

Isokangas-
Syrjänharju

1E

huono hyvä

hyvä

kemiallinen

torjunta-aineet, kloridi, nitraatti, arseeni ja metallit

Pälkäne

Kollolanharju

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi, nitraatti

Ruovesi

Kirkkokangas

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

useita *1

Ruovesi

Navettaharju

1

hyvä

hyvä

selvityskohde (UUSI)

ei tietoa

Ruovesi

Ruhala

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Ruovesi

Siikakangas

2E

hyvä

hyvä

selvityskohde

ei todettu

Ruovesi

Visuvesi

1

hyvä

hyvä

selvityskohde (UUSI)

ei tietoa

Sastamala

Koppalaisenmaa

1

hyvä

hyvä

kemiallinen (UUSI)

ammoniumtyppi

Sastamala

Roismala

2

hyvä

hyvä

selvityskohde (UUSI)

ei tietoa

Tampere

Aakkulanharju

1

hyvä

huono

kemiallinen

useita *2

Tampere

Epilänharju-Villilä A

1E

hyvä

huono

kemiallinen

useita *3

Tampere

Epilänharju-Villilä B

1

hyvä

huono

kemiallinen

useita *4

Tampere

Jakamakangas

2E

hyvä

hyvä

kemiallinen

öljyjakeet (C10-40)

Urjala

Laukeela

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Valkeakoski

Sääksmäki

1

hyvä

huono

kemiallinen

torjunta-aineet

Valkeakoski

Tarttila

1

hyvä

hyvä

selvityskohde (UUSI)

ei tietoa

Virrat

Puttosharju

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

tri- ja tetrakloorieteeni, MTB, bentseeni, öljyjakeet (C10-40)

Virrat

Jähdyspohja

1

hyvä

hyvä

selvityskohde

ei tarpeeksi tietoa

Ylöjärvi

Karusta

1

hyvä

hyvä

kemiallinen

kloridi

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

1E

hyvä

huono

hyvä

kemiallinen

tri- ja tetrakloorieteeni, öljyjakeet (C10-40), nitraatti, torjunta-aineet (BAM), kloridi

*1 öljyjakeet (C10-40), metallit, 4-kloori-3-metyylifenoli, ammoniumtyppi, 1,4-diklooribentseeni, bentseeni, naftaleeni
*2 torjunta-aineet, kloridi, arseeni ja metallit, aromaattiset hiilivedyt
*3 tri – ja tetrakloorieteeni, 1,2-dikloorietaani ja -eteeni, vinyylikloridi, öljyjakeet (C10-40), MTBE, arseeni ja metallit, kloridi
*4 tri – ja tetrakloorieteeni, kloridi, metallit, öljyjakeet (C10-40)

Pirkanmaan pohjavesialueiden riskinarviointi ja tilaluokittelu.

Kuva 13.1. Pirkanmaan pohjavesialueiden riskinarviointi ja tilaluokittelu.