Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16 Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

Vesienhoidon alkuperäisenä yleisenä ympäristötavoitteena oli estää vesien tilan heikentyminen ja saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila (keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesissä suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan verrattuna) vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäisen kaudella joidenkin alle hyvässä tilassa olevien vesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamisen ajankohtaa lykättiin perustellusti joko vuoteen 2021 tai 2027.

Toisella suunnittelukaudella 2016–2021 aikataulupoikkeamia asetettiin pintavesien ekologisen tilan osalta 118 pintavesimuodostumalle, joista 35 vuoteen 2021 ja 65 vuoteen 2027 (taulukko 16.1). Kemiallisen tilan osalta aikataulupoikkeama asetettiin 276 pintavesimuodostumalle pääosin kaukokulkeumasta johtuvan elohopeakuormituksen vuoksi.

Pohjavesien hyvän tilan saavuttamisen aikataulua pidennettiin viiden pohjavesimuodostuman osalta (2021: 1 ja 2027: 4)

Poikkeamien perusteluina tavoiteaikataulun siirtämiselle olivat:

 • määräajan pidentäminen luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi
  • fosfori
  • typpi
  • kalasto
  • kasviplankton
 • määräajan pidentäminen teknisen kohtuuttomuuden vuoksi
  • pääosin maatalouden aiheuttamaa kuormitusta, lisätoimenpiteet tai toiminnanharjoittamisen lopettaminen vapaaehtoista.

Toisen kauden tilatavoitteita ei kuitenkaan saavutettu ja kolmannella suunnittelukaudella tavoitteet (taulukko 16.1) ja poikkeamisen perustelut asetettiin seuraavasti:

 • luonnonolosuhteet
  • vaikuttavuuden aikaviive: kunnostustoimenpiteiden vaikutukset eivät välittömästi näy vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Elinympäristöjen toipuminen vie aikaa.
  • luonnonprosessien hitaus: ulkoisen kuormituksen vähentäminen ei välittömästi näy vesimuodostuman ekologisessa tilassa mm. sisäisen kuormituksen vuoksi.
  • luonnonprosessien hitaus: ravinteiden väheneminen maaperässä sekä vesiekosysteemissä näkyvät vasta pitkällä aikaviiveellä vesimuodostuman ekologisessa tilassa.
 • tekniset syyt
  • toimivuus tai sovellettavuus: nykyisin tiedossa olevilla menetelmillä haittoja voidaan vähentää, mutta toimenpiteet tällä alueella vielä riitä hyvän tilan saavuttamiseen.
  • hidasteet: hyvän tilan saavuttaminen edellyttää teknisiä ratkaisuja, joiden suunnittelu, neuvottelut, lupakäsittely ja rahoituksen järjestäminen vievät aikaa.

Mahdollisuuksia saavuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteet on nyt tarkistettu vesien tilassa ja niihin kohdistuvissa paineissa tapahtuneiden muutosten pohjalta. Tarkastelussa otettiin huomioon tässä toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioidut vaikutukset tulevan hoitokauden aikana. Suunnittelussa lähtökohtana on mitoittaa ja kohdentaa toimenpiteet siten, että vesienhoidon tilatavoitteen saavuttaminen on mahdollista vuoteen 2027 mennessä.

Taulukko 16.1. Toisella ja kolmannella suunnittelukaudella asetetut vesien ekologiset tilatavoitteet läntisen vesienhoitoalueen pintavesimuodostumille (mukana myös keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet sekä erityisalueet) Pirkanmaan toimenpideohjelman osa-alueilla.

Vesimuodostuma

Tavoitetila 2015

lkm

Tavoitetila 2021

lkm

Tavoitetila 2027

lkm

Tavoitetila 2027 jälkeen lkm

Toinen suunnittelukausi

Järvimuodostuma

21

18

36

 

Jokimuodostuma

18

17

29

 

Yhteensä

39

35

65

 

Kolmas suunnittelukausi

Järvimuodostuma

 

 

58

15

Jokimuodostuma

 

 

57

15

Yhteensä

 

 

115

30