eTPO - Karttanakymä
Kartta joka visualisoi

kartan

kartan
Toimenpide Määrä Investointi-
kustannukset
yhteensä €
Käyttö-
kustannukset
yhteensä €/v
Kokonais-
kustannus €/v
Uudistushakkuiden suojakaistat (ha/kausi) 15 198 65 005 638 € 836 310 € 6 818 214 €
Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (teollisuus) (Vesimuodostumien lukumäärä) 85 0 € 0 € 0 €
Vesiensuojelun perusrakenteet (ha tuotanto-aluetta) 66 156 4 580 750 € 6 880 224 € 7 202 517 €
Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla (ha tuotanto-aluetta) 19 031 1 815 760 € 1 133 842 € 1 261 596 €
Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen (Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)) 106 709 773 240 000 € 0 € 48 406 687 €
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito (Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)) 228 474 0 € 82 913 100 € 82 913 100 €
Suojavyöhykkeet (ha/v) 46 176 0 € 16 369 018 € 16 369 018 €
Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto (ha/v) 420 066 0 € 68 416 965 € 68 416 965 €
Talviaikainen kasvipeite (ha/v) 1 588 642 0 € 77 707 552 € 77 707 552 €
Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen (ha/v) 103 563 0 € 3 624 741 € 3 624 741 €
Maatalouden tilakohtainen neuvonta (hlö/v) 17 007 0 € 8 683 770 € 8 683 770 €
Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) (ha/kausi) 664 114 177 856 860 € 140 000 € 30 819 899 €
Kerääjäkasvit (ha/v) 256 342 0 € 25 634 200 € 25 634 200 €
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (teollisuus) (Suunnitelmat (lkm)) 62 0 € 0 € 0 €
Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) (vemu lkm) 89 19 603 350 € 2 751 560 € 4 143 308 €
Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) (vemu lkm) 315 18 617 660 € 1 633 800 € 2 973 592 €
Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2) (vemu lkm) 175 4 956 700 € 81 980 € 430 829 €
Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m) (Rakenteiden lkm) 319 51 755 000 € 1 041 480 € 4 810 924 €
Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide (vemu lkm) 46 943 000 € 183 500 € 249 838 €
Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat) (Asukasta (as)) 4 506 556 0 € 743 975 930 € 743 975 930 €
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat) (Suunnitelmat (lkm)) 311 0 € 0 € 0 €
Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (yhdyskunnat) (Asukasta (as) muuttuvan luvan piirissä) 1 138 770 0 € 72 472 060 € 72 472 060 €
Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit (ha/v) 83 550 0 € 14 020 252 € 14 020 252 €
Luonnonmukainen peruskuivatus (hankkeiden lkm/kausi) 381 16 662 500 € 0 € 1 446 687 €
Kosteikot (ha/kausi) 5 844 61 828 320 € 2 586 268 € 7 954 487 €
Lannan prosessointi (kuutio/v) 3 000 651 1 500 000 € 5 910 396 € 6 040 633 €
Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät (ha/v) 334 014 0 € 11 711 420 € 11 711 420 €
Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla (ha/kausi) 9 382 36 869 000 € 600 740 € 3 801 879 €
Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet (ha/v) 112 637 0 € 39 422 950 € 39 422 950 €
Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa (ha/kausi) 147 405 11 055 375 € 737 217 € 1 751 131 €
Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha) (ha/vuosi) 103 306 0 € 826 448 € 826 448 €
Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (kpl vs-rakenne) (kpl (vs-rakenne)/kausi) 2 518 4 532 400 € 27 945 € 421 439 €
Metsätalouden koulutus ja neuvonta (hlö/vuosi) 6 204 0 € 1 116 720 € 1 116 720 €
Virtaaman säätö (ha tuotanto-aluetta) 59 158 162 600 € 473 264 € 484 694 €
Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla (ha tuotanto-aluetta) 19 656 3 067 200 € 1 206 120 € 1 421 919 €
Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla (ha tuotanto-aluetta) 8 027 265 200 € 438 408 € 457 067 €
Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei pumppausta (ha tuotanto-aluetta) 4 553 1 709 350 € 68 295 € 188 563 €
Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta (ha tuotanto-aluetta) 5 045 1 854 160 € 75 675 € 206 128 €
Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta (ha tuotanto-aluetta) 3 384 283 560 € 121 824 € 141 774 €
Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen. (ha tuotanto-aluetta) 2 402 180 000 € 497 214 € 509 878 €
Kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi (ha tuotanto-aluetta) 885 1 593 000 € 54 826 € 166 906 €
Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide) (vemu lkm) 138 8 674 000 € 317 000 € 1 082 002 €
Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide) (vemu lkm) 282 13 922 600 € 305 550 € 1 315 273 €
Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m) (Rakenteiden lkm) 77 2 964 600 € 59 805 € 268 461 €
Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m)  (Rakenteiden lkm) 83 80 399 000 € 1 243 450 € 6 985 816 €
Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus (vemu lkm) 40 5 348 270 € 300 218 € 676 515 €
Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (Saneeraavat laitokset (lkm)) 268 508 407 179 € 0 € 27 642 726 €
Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin (Sopimukseen liittyvät laitokset (lkm)) 56 0 € 0 € 0 €
Kemiallinen käsittely, kesä (ha tuotanto-aluetta) 283 0 € 49 808 € 49 808 €
Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2) (vemu lkm) 335 30 573 599 € 727 185 € 3 185 321 €
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat) (Tarkkailuohjelmat (lkm)) 76 0 € 0 € 0 €
Lannan prosessoinnin investoinnit (laitteisto tai laitos, lkm/kausi) 93 20 450 000 € 0 € 1 775 562 €
Säännöstelykäytännön kehittäminen (vemu lkm) 146 14 238 499 € 1 549 759 € 2 582 935 €
Ehdollisuuden vaatimukset 408 777 0 € 0 € 0 €
Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 406 605 0 € 0 € 0 €
Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet 407 787 0 € 0 € 0 €
Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet 1 104 0 € 0 € 0 €
Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa (vemu lkm) 65 625 000 € 4 000 € 47 969 €
Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen (AVL) 551 273 0 € 0 € 0 €
Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (Rakenteiden määrä kpl) 55 3 460 000 € 210 000 € 598 597 €
Toimenpide - muu metsätalous 7 50 000 € 0 € 3 518 €
Toimenpide - muu vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset 13 650 000 € 0 € 76 012 €
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (teollisuus) (Tarkkailuohjelmat (lkm)) 24 0 € 0 € 0 €
Vesiviljelyn koulutus ja neuvonta (hlö/v) 61 0 € 11 930 € 11 930 €
Sisävesilaitosten vesiensuojelun tehostaminen ympäristösuojelulain 89§ mukaisissa luvan muutoksen tarveharkinnassa (kpl) 9 4 000 000 € 81 840 € 562 804 €
Sulfaattimaiden riskikartoitus (ha/v) 96 144 0 € 2 403 600 € 2 403 600 €
Pienkemikalointi, ympärivuotinen (ha tuotanto-aluetta) 266 0 € 26 600 € 26 600 €
Kiertovesilaitoksen rakentaminen (kpl) 1 10 000 000 € 0 € 1 202 413 €
Pienkemikalointi, kesä (ha tuotanto-aluetta) 20 0 € 2 000 € 2 000 €
Rehevöityneen merenlahden kunnostus (vemu lkm) 87 20 945 160 € 38 900 € 1 512 617 €
Verkkokassilaitosten vesiensuojelun tehostamisen tarpeen arviointi lupien tarkistamisen yhteydessä (kpl) 43 0 € 614 040 € 614 040 €
Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala (ha/v) 18 000 0 € 4 050 000 € 4 050 000 €
Toimenpide - muu teollisuus 3 500 000 € 0 € 35 180 €
Happamien sulfaattimaiden nurmet (ha/v) 37 800 0 € 2 424 000 € 2 424 000 €
Kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa (ha) 145 950 200 000 € 21 879 500 € 21 893 572 €
Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden torjunnassa (ha/kausi) 100 650 246 734 800 € 18 273 800 € 39 696 559 €
Toimenpide - muu maatalous 7 0 € 0 € 0 €
Toimenpide - muu (poistuva) 4 0 € 0 € 0 €
Turkistilojen tehostettuun vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen liittyvä neuvonta (tilaa/vuosi) 310 0 € 131 750 € 131 750 €
Kemikaloinnin puhdistusprosesessiin ja sen rakenteisiin liittyvät tehostamistoimet (ha tuotanto-aluetta) 839 75 950 000 € 0 € 5 343 923 €
Turkistuotannon vesiensuojelun perustason käyttö ja ympäristölupavaatimukset (varjotalometri) 865 000 0 € 3 460 000 € 3 460 000 €
Valumavesien käsittelymenetelmän ylläpito suurilla tiloilla (tilalkm) 170 0 € 720 800 € 720 800 €
Valumavesien käsittelymenetelmän rakentaminen keskisuurilla ja pienillä tiloilla (tilalkm) 109 693 240 € 0 € 48 777 €
Valumavesien käsittelymenetelmän ylläpito keskisuurilla ja pienillä tiloilla (tilalkm) 295 0 € 156 350 € 156 350 €
Turkistuotannon tiiviiden alustojen rakentaminen (varjotalometri) 172 500 8 797 500 € 0 € 619 001 €
Turkislannan prosessointi (kuutiota/vuosi) 132 102 1 200 000 € 1 453 100 € 1 557 290 €
Toimenpide - muu yhdyskunnat 3 10 000 € 0 € 1 876 €
Sektori Investointikustannukset
yhteensä €
Käyttökustannukset
yhteensä €/v
Kokonaiskustannus €/v
Metsätalous 80 643 413 € 3 544 640 € 10 937 470 €
Teollisuus 500 000 € 0 € 35 180 €
Turvetuotanto 91 461 580 € 11 028 100 € 17 463 373 €
Haja-asutus 773 240 000 € 82 913 100 € 131 319 787 €
Maatalous 315 166 680 € 278 878 272 € 321 480 015 €
Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset 274 216 438 € 10 238 187 € 30 341 412 €
Yhdyskunnat 511 877 179 € 816 657 990 € 844 691 189 €
Vesiviljely 14 000 000 € 707 810 € 2 391 187 €
Happamuuden torjunta 246 934 800 € 44 980 900 € 66 417 731 €
Turkistuotanto 10 690 740 € 5 922 000 € 6 693 968 €