2.1 Valuma-alueiden yleiskuvaus

Kemijoen vesienhoitoalueen vesistöt on jaettu toimenpideohjelmassa 10 osa-alueeseen, jotka muodostuvat Simojoen ja Kaakamojoen vesistöalueista sekä Kemijoen vesistön tärkeimmistä sivuvesistöistä. Lisäksi Kemin ja Simon edustan rannikkovedet muodostavat oman tarkastelualueensa. Viantienjoen vesistö (84.140) ja Perämeren rannikkoalueen muutamat järvet on laskettu mukaan Kemijoen alaosan alueeseen. Suurimpia Kemijoen osa-alueita ovat Ounasjoen, Kemihaaran ja Kitisen vesistöt, joissa on myös eniten jokivesimuodostumia niiden lukumäärän ja yhteenlasketun pituuden perusteella (taulukko 2.1.1). Rannikkovesien pinta-ala on yhteensä 916 km².

Lukumääräisesti eniten järviä on Ounasjoen, Kemijärven ja Raudanjoen osa-alueilla. Järvien suhteellinen osuus on suurin Kemijärven ja Luiron osa-alueilla, missä Lokan tekojärvi nostaa muuten vähäjärvisen alueen järvisyyttä. Vähäjärvisimpiä alueita ovat Kemijoen alaosan, Kaakamojoen ja Kemihaaran alueet (kuva 2.1.2).

Kemijoen vesienhoitoalueella on vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella tarkasteltu yhteensä 307 jokivesimuodostumaa, 434 järveä ja 5 rannikkovesimuodostumaa. Tarkastelussa ovat olleet mukana muun muassa kaikki valuma-alueeltaan yli 100 km² joet ja yli 50 ha järvet. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkasteltu myös joitakin pienempiä merkittäviä vesimuodostumia. Myös kaikkia keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi nimettyjä vesimuodostumia on tarkasteltu toimenpideohjelmassa.

Taulukko 2.1.1. Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmaosa-alueet sekä niiden jokien ja järvien lukumäärä, jokien yhteenlaskettu pituus, järvien yhteenlaskettu pinta-ala ja järvisyys.

Toimenpideohjelma-alue TPO-alueen pinta-ala (km²) Joet (kpl) Jokien pituus (km) Järvet (kpl) Järvien pinta-ala (km²) Järvisyys (%)
Kaakamojoki 511 3 101 1 0,4 0,1
Kemihaara 7 709 44 1 366 11 18 0,2
Kemijoen alaosa 4 302 24 682 22 22 0,5
Kemijoen keskiosa 2 317 21 408 47 85 3,7
Kemijärven alue 5 985 35 618 93 449 7,5
Kitinen 7 665 40 1 112 19 234 3,1
Luiro 4 412 23 601 6 334 7,6
Ounasjoki 13 815 71 2 182 126 251 1,8
Raudanjoki 3 606 23 461 66 134 3,7
Simojoki 3 157 23 495 43 153 4,8
Rannikkovedet 916       18  
Yhteensä 54 395 307 8 025 434 1 681