3.2.1 Ravinteet

Ravinteiden ainevirtaamat ja niiden vuosien välinen vaihtelu ovat voimakkaasti riippuvaisia hydrologisista oloista, koska suurin osa vesienhoitoalueen kokonaisainevirtaamasta on peräisin hajakuormituksesta ja luonnonhuuhtoumasta. Runsassateisina vuosina ravinteiden huuhtoutuminen on ollut noin kaksinkertaista vähäsateisiin vuosiin verrattuna. Kiintoainehuuhtoumissa ero on vieläkin suurempi. Myös vuoden sisäinen ainevirtaamavaihtelu riippuu suuresti sadannan kautta valunnasta, mistä johtuen ravinteiden huuhtoutuminen on suurinta lumien sulaessa ja runsassateisina ajanjaksoina.

Kaakamojoella ihmistoiminnasta aiheutuva fosforin kuorma on yli kaksinkertainen luonnonhuuhtoumaan verrattuna. Suurin osa kuormasta tulee maataloudesta. Typen osalta Kaakamojoen ihmistoiminnan kuormitus on noin 75 % luonnonhuuhtouman määrästä, ja enimmäkseen peräisin metsä- ja maataloudesta.

Kemijoen ja Simojoen vesistöalueilla metsätalous on suurin ravinteiden kuormittaja. Kemijoen alaosan alueella ihmistoiminnasta aiheutuva kuorma on fosforille noin 140 % ja typelle 120 % luonnonhuuhtouman määrästä. Vastaavat osuudet Kemijoen keskiosalla ovat fosforille noin 90 % ja typelle 60 %. Simojoen vesistöalueella ihmistoiminnan kuorma fosforille vastaa 150 %:a ja typelle noin 60 %:a luonnonhuuhtouman määrästä.

Ravinnekuormituksen vaikutus vesistöön riippuu biologisesti käyttökelpoisten ravinnejakeiden osuudesta ja kuormituksen vuodenaikaisesta jakautumisesta. Suurin osa luonnonhuuhtouman kokonaisravinnekuormasta ei ole välittömästi biologisesti käyttökelpoista. Esimerkiksi metsämaalta tulevasta fosforista noin neljäsosa ja typestä 15 % on kasveille ja leville käyttökelpoisessa muodossa. Sen sijaan maatalouden typpikuormasta vastaava osuus voi olla jopa 70 %.

Taulukko 3.2.1.1. Fosforikuormitus osa-alueittain Kemijoen vesienhoitoalueella (tP/a) vuosina 2012-2020.

Osa-alue Maatalous Metsä-talous Haja-asutus Hulevesi Laskeuma Piste-kuormitus Luonnon-huuhtouma Yhteensä
Kaakamajoki 2,87 1,62 0,30 0,01 0,02 0,04 2,31 7,16
Kemihaara 3,46 7,63 0,32 0,01 0,33 0,05 42,16 53,95
Kemijoen alaosa 9,44 12,47 1,52 0,03 0,63 3,24 19,81 47,14
Kemijoen keskiosa 2,99 4,66 0,42 0,01 0,70 1,29 11,70 21,76
Kemijärven alue 5,72 9,30 1,21 0,02 2,65 1,77 19,53 40,20
Kitinen 3,62 8,05 0,62 0,01 1,07 0,54 27,44 41,35
Luiro 0,49 4,18 0,08 0,00 1,21 0,01 17,32 23,29
Ounasjoki 5,76 25,71 1,42 0,03 1,82 0,29 79,21 114,23
Raudanjoki 1,14 6,69 0,26 0,01 0,80 0,20 12,57 21,66
Simojoki 5,85 16,68 0,53 0,01 1,01 0,36 16,10 40,54
Rannikko 0,32 0,47 0,73 0,02 0,02 0,37 1,95 3,88
Yhteensä 41,67 97,45 7,40 0,16 10,26 8,14 250,09 415,16

 

Piirakka-mallisessa kuvaajassa osoitetaan kokonaisfosforin ainevirtaaman jakautuvan seuraavasti: luonnonhuuhtouma 60%, hajakuormitus 35%, laskeuma 2% ja pistekuormitus 2%.Piirakka-mallisessa kuvaajassa osoitetaan kokonaisfosforin kuormitus jakautuvan seuraavasti: metsätalous 63%, maatalous 27%, haja-asutus 5% ja pistekuormitus 5%.

Kuva 3.2.1.1. Arvio kokonaisfosforin ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Kemijoen vesienhoitoalueella 2012-2020.

Taulukko 3.2.1.2. Typpikuormitus Kemijoen vesienhoitoalueella (tN/a) vuosina 2012-2020.

Osa-alue Maatalous Metsätalous Haja-asutus Hulevesi Laskeuma Piste-kuormitus Luonnon-huuhtouma Yhteensä
Kaakamajoki 28 20 2 0 0 1 68 119
Kemihaara 32 101 2 0 18 1 696 850
Kemijoen alaosa 91 168 12 1 31 378 584 1 265
Kemijoen keskiosa 28 87 2 0 35 10 291 453
Kemijärven alue 56 161 9 1 136 53 558 974
Kitinen 33 108 4 0 66 34 856 1 101
Luiro 3 45 0 0 74 1 437 560
Ounasjoki 63 217 10 0 101 115 1 230 1 736
Raudanjoki 11 101 1 0 44 2 389 548
Simojoki 66 201 3 0 49 13 593 925
Rannikko 4 9 6 1 1 32 50 103
Yhteensä 415 1 218 51 3 555 640 5 752 8 634

 

 

Oikealla kartta Kemijoen vesistöalueesta, jossa esitetään eri värein fosforin hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan. Vasemmalla lähestymiskartta rannikkoalueen  teollisuuskohteista.

Kuva 3.2.1.2. Fosforin pistekuormitus 2012-18 (YLVA-rekisteri) sekä hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan (VEMALA) 2012-19 Kemijoen vesienhoitoalueella.

 

Piirakka-mallisessa kuvaajassa osoitetaan kokonaistypen ainevirtaaman jakautuvan seuraavasti: luonnonhuuhtouma 67%, hajakuormitus 20%, laskeuma 6% ja pistekuormitus 7%.Piirakka-mallisessa kuvaajassa osoitetaan kokonaistypen kuormituksen jakautuvan seuraavasti: luonnonhuuhtouma 52%, pistekuormitus  28%, maatalous 18% ja haja-asutus 2%.

Kuva 3.2.1.3. Arvio kokonaistypen ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Kemijoen vesienhoitoalueella 2012-2020.

 

 

Oikealla kartta Kemijoen vesistöalueesta, jossa esitetään eri värein typen hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan. Vasemmalla lähestymiskartta rannikkoalueen  teollisuuskohteista.

Kuva 3.2.1.4. Typen pistekuormitus 2012-18 (YLVA-rekisteri) sekä hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan (VEMALA) 2012-19 Kemijoen vesienhoitoalueella.