5.2.1 Pintavedet

Toimenpiteiden tarpeen arvioimiseksi vesienhoitoalueella on tunnistettu pintavesien ekologista tai kemiallista tilaa heikentävät tai sen säilymiselle riskiä aiheuttavat merkittävät paineet (luku 3). Tulokset on koottu taulukkoon 5.2.1.

Merkittävien paineiden perusteella pintavesien tilan parantamisessa ja ylläpitämisessä pyritään vaikuttamaan erityisesti vesistöjen haitalliseen rehevyyteen sekä vesistöjen rakentamisesta johtuneisiin hydrologisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Joissakin tapauksissa rehevyyteen liittyvät ongelmat johtuvat pääosin vesimuodostuman hydrologisista tai morfologisista muutoksista, jolloin vesimuodostumalla on sekä rehevyystason alentamiseen että hydrologis-morfologisen tilan parantamiseen liittyviä tarpeita.

Rehevyyden osalta toimenpideohjelmassa on parantamistavoitteeksi asetettu fosfori- ja typpikuormituksen alentaminen. Fosfori- ja typpikuormituksen vähentämistarvetta on arvioitu VEMALA-mallin avulla. Ravinteille on fysikaalis-kemiallisen tilan luokittelussa tyyppikohtaiset raja-arvot. Hyvä tila saavutetaan kun pitoisuudet alittavat hyvän tilan rajan. Kiintoaineelle ja humukselle ei ole pitoisuusrajoja, joten niiden vähentämisen tarvetta ei ole voitu arvioida samalla tarkkuudella. Mikäli muilla tekijöillä, kuten happamuudella tai suolaantumisella, on keskeinen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta, on niitä kuvaavien muuttujien merkitys arvioitu erikseen. 

Suurimmat suhteelliset fosforikuormituksen vähentämistarpeet ovat Kaakamojoella (75 %) ja Kemijoen alaosalla (9 %). Typpikuorman vähentämistarve on Kaakamojoella n. 57 % ja muilla suunnittelualueilla noin 10 %. Vähentämistarpeet voivat suunnittelualueiden sisällä poiketa suurestikin esimerkiksi maankäytön voimakkuuden mukaan.

Hydro-morfologisen tilan parantamistarve kytkeytyy muutoksen arvioon osana ekologista luokittelua. Parantamistarvetta on yleensä kun hydro-morfologinen tila on hyvää huonompi. Merkittävimmät parantamistarpeet kohdistuvat jokivaluma-alueiden maankuivatuksen vesiensuojeluun ja perkausten elinympäristökunnostuksiin, vaellusyhteyksien palauttamiseen ja säännöstellyissä vesissä myös säännöstelykäytäntöjen kehittämiseen.

Kemiallisen tilan parantamistarve koskee pääasiassa kaukokulkeumana laajalle levinneitä aineita (PBDE ja elohopea) eikä niiden vähentämiseen ole vesienhoitoalueella tehokkaita keinoja. Elohopeakuormituksen syntymiseen turvemaiden käytössä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota.

Taulukko 5.2.1. Järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumat, joissa on tunnistettu ekologiseen tilaan vaikuttavia merkittäviä paineita.

Merkittäväksi tunnistettu paine Järvet  Joet  Rannikkovedet  Vesimuodostumat yhteensä 
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm
Hajakuormitus              
Metsätalous 92 21 82 27 3 60 177
Maatalous 44 10 32 10 3 60 90
Haja- ja loma-asutus 9 2 7 2 - - 16
Hulevedet - - - - 1 20 1
Muu hajakuormitus 14 3 1 < 1 5 100 20
Pistekuormitus              
Yhdyskuntien jätevedet - - 4 1 2 40 6
Teollisuuslaitokset - - - - 2 40 2
Kaivannaisteollisuus - - - - 1 20 1
Kalanviljely - - - - - - -
Turvetuotanto 2 < 1 5 2 - - 7
Hydrologis-morfologiset muutokset              
Hydrologiset muutokset 44 10 38 12 - - 82
Esteet ja padot 23 5 12 4 - - 35
Morfologiset muutokset 7 2 6 2 1 20 14
Hydrologis-morfolgiset muutokset - - 43 14 - - 43
Muut paineet              
Teollisuuden vedenotto - - - - - - -
Happamien sulfaattimaiden ojitus - - - - - - -
Vieraslajit ja taudit - - - - - - -
Muu ihmisperäinen paine 24 6 - - - - 24

 

Graafissa on kuvattu palkein ihmistoiminnoista peräisin olevan fosfori- ja typpikuormituksen vähentämistarve prosentteina nykytasosta.

Kuva 5.2.1.1. Ihmistoimintojen fosfori- ja typpikuorman vähennystarve Kemijoen vesienhoitoalueen suunnittelualueilla (VEMALA).

 

Hyvää huonommassa tilassa olevat ei voimakkaasti muutetut vesimuodostumat

Kemijoen vesienhoitoalueella on 10 jokivesimuodostumaa ja 11 järveä hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Rannikkoalueen kaikki muodostumat ovat tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Kaikille tyydyttävässä tai huonommassa tilassa oleville vesimuodostumille, jotka eivät ole voimakkaasti muutettuja tai keinotekoisia, tilatavoite on vähintään hyvä ekologinen tila. Voimakkaasti muutetuille ja keinotekoisille vesille tilatavoite määräytyy eri tavalla, suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevan tilaan.

Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on polybromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylityksestä johtuen huono. Tämän lisäksi elohopean ympäristölaatunormi ylittyy mittausten perusteella rannikkomuodostumissa sekä yhdessä järvessä.

Kaakamojoen suunnittelualue

Kaakamojoki laskee Perämereen Kemijoen pohjoispuolella. Suurimmat sivujoet, Tieksonjoki ja Saarajoki, on rajattu omiksi vesimuodostumiksi. Kaikkien kolmen joen alaosalla ihmistoiminnasta aiheutuva fosforikuormitus ylittää luonnonhuuhtouman määrän. Ihmistoiminnan maankäyttö Kaakamojoen vesistöalueella on intensiivistä: yli 40 % valuma-alueesta on ojitettua turvemaata tai peltoa.

Saarajoella metsätalous ja turvetuotanto ovat merkittävimmät paineet. Tieksonjoella ja Kaakamojoella kokonaisuutena maatalouden osuus on suurin, mutta ravinteiden hajakuormitusta aiheutuu myös metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Tieksonjoen valuma-alueelle sijoittuu myös Kalkkimaan kaivoksen louhokset, joista aiheutuu pistemäistä typpikuormitusta. Kaakamojoen yläosalla on kolme turvetuotantoaluetta sekä Arpelan vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamo.

Kaikkien kolmen joen vedenlaatu on korkeiden fosforipitoisuuksien vuoksi välttävällä tasolla.

Kaakamojoen vesistöalueella puro ja jokiuomia on laajasti perattu maankuivatusta varten. Perkauksia on kohdistettu myös Kaakamojoen, Tieksonjoen ja Saarajoen pääuomiin. Jokimuodostumien hydro-morfologinen tila on arvioitu korkeintaan tyydyttäväksi.

Kaakamojoen suunnittelualueelle on kohdistettu perustoimenpiteitä hajakuormituksen sekä yhdyskuntien jätevesien kuormituksen hallintaan. Joen elinympäristökunnostusta tulee kohdentaa Kaakamojoen ja Tieksonjoen perkauksiin. Jokien tilan parantaminen tulisi ensisijaisesti lähteä valuma-alueen vesiensuojelun tehostamisesta, jonka suunnittelun pohjaksi on tarpeen tehdä koko vesistöalueen tasolla inventointihanke.

Taulukko 5.2.1.2. Kemijoen vesienhoitoalueen hyvää huonommassa tilassa olevat ei voimakkaasti muutetut joet.

Tunnus Vesimuodostuma Suunnittelualue Tyyppi Ekologinen tila
66.000_001 Kaakamojoki Kaakamojoki Kt Tyydyttävä
66.004_001 Tieksonjoki Kaakamojoki Kt Tyydyttävä
66.006_001 Saarajoki Kaakamojoki Pt Tyydyttävä
65.100_003 Akkunusjoki Kemijoen alaosa Kt Tyydyttävä
65.100_006 Kaisajoki Kemijoen alaosa Kt Tyydyttävä
65.143_001 Talasjoki Kemijoen alaosa Pt Tyydyttävä
64.054_b01 Näskänjoki Kemijoen keskiosa Pt Tyydyttävä
65.217_001 Sierijoki Kemijoen keskiosa Pt Tyydyttävä
65.332_001 Mairijoki Kemijärven alue Kt Tyydyttävä
64.026_001 Maaninkaoja Simojoki Pt Tyydyttävä

 

Simojoen suunnittelualue

Maaninkaoja on pieni turvemaan joki, joka laskee Simojokeen Yli-Kärpän kohdalla. Jokeen kohdistuu maatalouden ja metsätalouden kuormitusta, joka vastaa fosforille yli kaksinkertaista ja typelle yli 100 % luonnonhuuhtouman määrää. Havaittu vedenlaatu on korkean typpipitoisuuden vuoksi tyydyttävä. Joki on myös suurelta osin perattu ja sen latvalla ollut järvi kuivattu. Maaninkaojaan on osoitettu perustoimenpiteitä hajakuormituksen hallintaan sekä täydentävää elinympäristökunnostusta peratuille osuuksille.  

Lisäksi Simojoen Ylijoen latvalla oleva pieni Lihalampi on arvioitu olevan tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Lampi on hyvin matala ja voimakkaasti umpeenkasvanut, ja se on myös kirjattu maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi.

Kemijoen alaosa

Akkunusjoki ja Kaisajoki

Kemijoen alaosan sivujoet Akkunusjoki ja Kaisajoki, sekä Kaisajoen omaksi vesimuodostumaksi rajattu Talasjoki, ovat tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Kaikissa kolmessa ihmistoiminnan fosforikuormitus ylittää luonnonhuuhtouman määrän. Metsä- ja maatalouden maankäyttö on alueella voimakasta. Kaisajoen koko vesistöalueesta noin puolet on ojitettua turvemaata tai peltoa, Akkunusjoella noin kolmannes. Kaisajokeen ja Talasjokeen kohdistuu lisäksi turvetuotannon kuormitusta. Akkunusjoen alaosalla haja-asutuksen jätevedet ovat kolmanneksi suurin fosforin kuormittaja.

Vedenlaadun seurantatietoa on Akkunusjoelta ja Kaisajoelta, joissa fysikaalis-kemiallinen tila on tyydyttävä korkeiden ravinnepitoisuuksien vuoksi. Maankuivatuksen seurauksena Akkunusjoen ja Kaisajoen vesistöalueiden puro- ja jokiuomia on perattu. Akkunusjoen alkuperäinen suualue on padottu ja vedet johdetaan kanavalla Isohaaran alapuolelle. Vesimuodostumien hydro-morfologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi.

Akkunusjoelle, Kaisajoelle ja Talasjoelle on suunniteltu hajakuormituksen hallintaan tähtääviä toimenpiteitä sekä elinympäristökunnostusta peratuille jokiosuuksille. Ala-Kemijoella on ollut käynnissä valuma-alue- ja uomakunnostuksen suunnittelua varten inventointihanke EMRA Interreg (2020-2021).

Kemijoen alaosan järvet

Kemijoen alaosan alueella on kolme järveä, Varejärvi, Sattajärvi ja Pisajärvi, joiden on arvioitu olevan tyydyttävässä tilassa. Varejärvi on todennäköisesti aikanaan laskettu, hyvin matala ja umpeenkasvanut humusjärvi, johon kohdistuu kokonaisuutena lähes kaksinkertaista fosforikuormitusta luonnonhuuhtoumaan verrattuna. Suurimpia kuormittajia ovat metsätalous ja peltoviljely, minkä lisäksi järveen kohdistuu vuodesta 2015 lähtien turvetuotannon kuormitusta. Myös Sattajärveä on laskettu, ja siihen kohdistuva fosforin hajakuormitus (metsätalous, peltoviljely, haja-asutus) ylittää luonnonhuuhtouman määrän. Molempien järvien tilasta kaivataan lisätietoa. Pisajärvi on hyvin matala, sisäkuormitteinen humusjärvi, johon kohdistuu kokonaisuutena vain vähäistä fosforikuormitusta suhteessa luonnonhuuhtoumaan pääasiassa metsätaloudesta (taulukko 5.2.1.4). Monet rehevät humusjärvet ovat hyvin matalia, ja mataluudesta johtuen niissä tapahtuu kesäaikaan voimakasta sedimentin resuspensiota eli pohjaan laskeutuneen kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden uudelleensekoittumista veteen.

Taulukko 5.2.1.3. Kemijoen vesienhoitoalueen hyvää huonommassa tilassa olevat ei voimakkaasti muutetut järvet.

Tunnus Vesimuodostuma Suunnittelualue KeVoMu Tyyppi Ekologinen tila
64.037.1.023_001 Lihalampi Simojoki Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.113.1.005_001 Varejärvi Kemijoen alaosa Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.144.1.001_001 Sattajärvi Kemijoen alaosa Ei voimakkaasti muutettu MRh Tyydyttävä
65.153.1.011_001 Pisajärvi Kemijoen alaosa Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.213.1.001_001 Vuoskujärvi Kemijoen keskiosa Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.217.1.001_001 Sierijärvi Kemijoen keskiosa Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.515.1.028_001 Nuorajärvi Ounasjoki Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.563.1.005_001 Syväjärvi Ounasjoki Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä
65.583.1.001_001 Molkojärvi Ounasjoki Ei voimakkaasti muutettu MRh Tyydyttävä
65.594.1.001_001 Riipijärvi Ounasjoki Ei voimakkaasti muutettu MRh Tyydyttävä
65.896.1.001_001 Kelujärvi - Matalajärvi Kitinen Ei voimakkaasti muutettu Mh Tyydyttävä

 

Taulukko 5.2.1.4. Kemijoen vesienhoitoalueen rehevyydestä kärsivien järvien VEMALA-mallilla arvioitu fosfori- ja typpikuormituksen vähennystarve, arvio sisäisen kuormituksen merkityksestä sekä pääasialliset ulkoisen kuormituksen lähteet, joihin toimenpiteitä tulisi kohdistaa.

Nimi Vähennystarve P-kuormitus % Vähennystarve N-kuormitus % Sisäisen kuormituksen merkitys*) Pääasiallinen ulkoisen kuormituksen lähde
Lihalampi < 10 10-20 Kohtalainen Metsätalous
Varejärvi < 10 10-20 Kohtalainen Metsätalous, peltoviljely
Sattajärvi 30-50 < 10 Ei tietoa Peltoviljely, haja-asutus
Pisajärvi 20-30 < 10 Merkittävä Metsätalous
Vuoskujärvi 30-50 30-50 Merkittävä Metsätalous, peltoviljely
Sierijärvi < 10 < 10 Kohtalainen Haja-asutus, metsätalous
Nuorajärvi < 10 10-20 Merkittävä Metsätalous, peltoviljely
Syväjärvi 30-50 30-50 Merkittävä Metsätalous
Molkojärvi 20-30 20-30 Merkittävä Metsätalous, peltoviljely
Riipijärvi > 50 30-50 Merkittävä Metsätalous, peltoviljely
Kelujärvi - Matalajärvi < 10 < 10 Kohtalainen Peltoviljely, metsätalous

*) Sisältäen sedimentin resuspension eli sedimentin uudelleensekoittumisen veteen.

 

Kemijoen keskiosa

Sierijärvi ja Sierijoki laskevat Keski-Kemijokeen Oikaraisen kohdalla. Sierijärvi on matala humusjärvi, johon kohdistuu kohtalaista haja-asutuksen ja metsätalouden kuormitusta. Sierijärvi on vedenlaadun ja biologisen tilan osalta kasviplanktonin sekä kalaston perusteella tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Sierijoen vedenlaatuun vaikuttaa vahvasti Sierijärven rehevyys sekä toisen jokihaaran, Ruokojoen, metsäojitusalueita tuleva kuormitus. Metsätalous on Sierijoen valuma-alueen mittakaavassa merkittävin paine. Ihmistoiminnan fosforikuorma vastaa 95 % luonnonhuuhtouman määrästä.

Sierijärvelle ensisijaisia toimenpiteitä ovat ulkoisen haja-asutuksen ja metsätalouden kuormituksen hallinta sekä ekologinen kunnostus sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi, Sierijoelle valuma-alueella metsätalouden toimenpiteet.

Vuoskujärvi on suoraan Kemijokeen laskeva matala latvajärvi, johon kohdistuu merkittävää hajakuormitusta metsätaloudesta. Järven tilaan vaikuttaa myös voimakas sisäinen kuormitus, joka hidastaa järven toipumista. Järven tilan parantamiseksi tarvitaan sekä metsätalouden kuormituksen että sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä perus- ja täydentäviä toimenpiteitä.

Kemijärven alue

Mairijoki on keskisuuri turvemaan joki, joka laskee Kemijokeen Pelkosenniemen kuntakeskuksen eteläpuolella. Joen valuma-alueesta noin 10 % on ojitettua turvemaata, ja laskennallinen kokonaisfosforin kuormitus vastaa noin 62 % luonnonhuuhtouman määrästä. Suhteellisen pienestä ojitusalasta huolimatta, maankäytön vesistövaikutukset ovat huomattavia. Mairijoen fysikaalis-kemiallinen tila on korkean fosforipitoisuuden vuoksi tyydyttävä, biologinen tila kalojen, päällyslevien ja pohjaeläinten perusteella kokonaisuutena hyvä, ja hydro-morfologinen tila hyvä. Hydro-morfologista tilaa heikentää purouomien muutokset ojitusalueilla sekä uittoperkausten täydennyskunnostustarve. Kokonaisuutena Mairijoen ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi.

Mairijoelle on tarpeen kohdistaa erityisesti metsätalouden vesiensuojeluun tähtääviä perus- ja täydentäviä toimenpiteitä, sekä jokiuomien elinympäristökunnostusta.

Ounasjoen alue

Ounasjoen alueella on neljä tyydyttävään ekologiseen tilaan luokiteltua matalaa humusjärveä. Nuorajärvi on Sonkajärven valuma-alueen latvoilla sijaitseva matala humusjärvi, johon VEMALA-mallin mukaan kohdistuva ihmistoiminnasta johtuva fosforikuormitus on vähäistä, mutta typpikuormitus merkittävää (laskeuma, metsätalous, peltoviljely, haja-asutus). Kallon kylässä sijaitsevan Syväjärven ja Molkojärven tilasta kaivataan lisätietoa, sillä ne on luokiteltu tyydyttävään tilaan vanhojen vedenlaatutietojen ja VEMALA-mallin antamien arvioiden perusteella. Syväjärveen kohdistuu kohtalaista hajakuormitusta etenkin metsätaloudesta (40-100 % fosforin luonnonhuuhtoumasta). Molkojärveen kohdistuu kohtalaista hajakuormitusta metsätaloudesta ja peltoviljelystä. Riipijoen latvoilla sijaitseva Riipijärvi on hyvin matala ja rehevä järvi, jota on mahdollisesti aikanaan laskettu. Riipijärveen kohdistuu kohtalaista hajakuormitusta lähinnä metsätaloudesta ja peltoviljelystä. Lisäksi Riipijärveä kuormittaa sen yläpuolella sijaitseva Lintulampi, joka toimii luonnonravintolammikkona. Kaikki nämä vesistön latvaosissa sijaitsevat matalat humusjärvet kärsivät myös sisäisestä kuormituksesta. Järvien tilan parantaminen edellyttää sekä ulkoisen, pääasiassa metsätaloudesta ja peltoviljelystä aiheutuvan kuormituksen vähentämistä, että sisäisen kuormituksen hillitsemistä.

Kitisen alue

Kitisen alueella Kelujoen latvaosissa sijaitseva Kelujärvi-Matalajärvi on matala humusjärvi, johon kohdistuu kokonaisuutena merkittävää hajakuormitusta lähinnä peltoviljelystä ja metsätaloudesta (yli 100 % fosforin luonnonhuuhtoumasta). Kelujärvi-Matalajärven ravinnepitoisuudet ovat hieman laskeneet edellisestä luokittelukaudesta ja kuvastavat jopa erinomaista tilaa, mutta pohjan läheinen syvänne on hapeton kevättalvella  ja järvi on kohtalaisen sisäkuormitteinen. Särkikalojen biomassaosuus on erittäin suuri (84 %), mikä kuvastaa sitä, että järvessä olisi tarvetta maa- ja metsätalouden hajakuormituksen vähentämisen lisäksi tehokalastukselle.

Rannikko

Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovesissä on ravinnepitoisuuksien perusteella arvioituna vähäistä kuormituksen vähentämistarvetta Simo sisä ja Maksniemi sisä -vesimuodostumissa (taulukko 5.2.1.5). Suurempaa kuormituksen vähentämistarvetta on etenkin Ajos sisä ja vähäisemmässä määrin Kemi sisä -vesimuodostumissa. Ulommalla rannikkovesialueella, Kemi-Simo ulko, ei ole ravinnepitoisuuksien perusteella kuormituksen vähentämistarvetta. Sen sijaan klorofyllipitoisuuden perusteella arvioituna kuormituksen vähennystarvetta on kaikissa vesimuodostumissa ja suurinta vähennystarve on Ajos sisä -vesimuodostumassa. Tähän vaikuttavat rannikkovesien hyvin tiukat klorofyllin luokkarajat sisävesiin verrattuna.

Taulukko 5.2.1.5. Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovesien kuormituksen vähennystarve ravinnepitoisuuksien ja klorofyllipitoisuuden perusteella arvioituna.

Vesimuodostuma Vähennystarve P-pitoisuus % Vähennystarve N-pitoisuus % Vähennystarve klorofyllipitoisuus %
Simo sisä 0 < 10 10-30
Maksniemi sisä < 10 < 10 30-50
Ajos sisä 30-50 10-30 > 50
Kemi sisä 10-30 < 10 30-50
Kemi-Simo ulko 0 0 30-50

 

Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet

Ekologinen tila on arvioitu samalla menetelmällä myös rakennetuille vesille, joiden hydrologia on säännöstelyn tai vesistöjärjestelyjen vuoksi suuresti muuttunut, sekä kokonaan keinotekoisille vesille, kuten tekojärvet. Tila-arviossa on painotettu hydrologian muutokselle herkkiä laatutekijöitä. Hyvää huonommassa tilassa olevat rakennetut vedet voidaan nimetä voimakkaasti muutetuiksi. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tavoitetila on hyvä saavutettavissa oleva tila, jossa teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoisilla toimenpiteillä ei enää saavuteta kuin vähäisiä ekologista tilaa parantavia vaikutuksia. Mikäli toimenpiteillä arvioidaan olevan saavutettavissa vähäistä suurempia vaikutuksia, vesimuodostuma ei vielä ole hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa. Taulukossa 5.2.1.6 on esitetty yhteenveto Kemijoen vesienhoitoalueen keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologisesta tilasta suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan sekä keskeiset tilan parantamiseksi esitetyt toimenpiteet tai perustelut, miksi toimenpiteitä ei esitetä.

Ala- ja Keski-Kemijoki

Ympäristötavoitteen saavuttamisen edellytyksenä merkittävien vaelluskalavesistöjen vesimuodostumissa on, että niissä on tehty teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoiset toimenpideyhdistelmät, joilla voidaan saada aikaan vesistöalueelle vaelluskalojen kestävä, luontaisesti lisääntyvä kanta. Vesienhoitoalueella tällainen vesistö on Kemijoki.

Kemijoen pääuoma on luokiteltu alaosalta ja keskiosalta tyydyttävään ekologiseen tilaan. Ala-Kemijoella allastaminen ja perkaukset ovat hävittäneet alkuperäiset virtavesihabitaatit kokonaan, Keski-Kemijoella on jäljellä muutamia koskijaksoja. Vaellusyhteys sivujokien kutualueiden ja meren välillä puuttuu. Sekä ala- että keskiosan hydro-morfologinen tila on patoamisen ja säännöstelyn seurauksena huono.

Kaihua-Vanttausjoki

Kaihua-Vanttausjoen säännöstelykokonaisuudessa jokien alaosat ovat jääneet kuiville, eikä niissä ole vaellusyhteyttä. Kaihuanjoen järvistä Iso-Kaarni ja Saukko ovat vesistöjärjestelyjen ja säännöstelyn vaikutusten vuoksi tyydyttävässä ekologisessa tilassa.

Koko säännöstelykokonaisuudelle tulisi tehdä säännöstelykäytännön kehittämisselvitys, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia säännöstelykäytäntöjen muuttamiseen järvissä rantavyöhykkeen kannalta lievemmäksi sekä ympäristövirtaaman johtamista Kaihuanjoen ja Vanttausjoen kuiviin uomiin.

Kemijärvi

Kemijärvi on säännöstelyn vaikutusten vuoksi tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Kemijärvellä on toteutettu vuosina 2000-2004 säännöstelyn kehittämisselvitys, jonka suosituksia on toteutettu vuosina 2005-2020. Järven säännöstelykäytäntöä on kehitetty ympäristön kannalta haitattomampaan suuntaan, rannoilla on toteutettu eroosiorantojen suojauksia ja poistettu kantoja. Lisäksi on rakennettu pohjapatoja ja kunnostettu matalia 0-alueita sekä tehty kalataloudellisia kunnostuksia Kemijärveen laskevissa joissa. Toteuttamiskelpoisten toimenpiteiden perusteella Kemijärvi on nyt hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.

Kemijärvestä padolla eristetyt järvet

Kemijärvestä maapadoilla eristetyissä Pöyliöjärvessä, Severijärvessä ja Kostamojärvessä tyydyttävä tila johtuu veden vaihtumisen heikentymisestä seuranneesta rehevöitymiskehityksestä. Kemijärvestä padoilla eristettyjen järvien nykytila ja kunnostusvaihtoehdot -selvityksessä (Suomen ympäristö 58/2006) on suositeltu järvien tilaa parantavia toimenpiteitä. Kaikilla kolmella järvellä toimenpiteillä voidaan vielä parantaa ekologista tilaa, joten ne eivät ole hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.

Pöyliöjärvellä ilmastetaan ja siellä on toteutettu tehokalastuksia vuosina 2012-2014. Ilmastusta ja tehokalastusta on kuitenkin tarpeen jatkaa järven rehevyystason ja ekologisen tilan parantamiseksi.

Severijärven tyydyttävä fysikaalis-kemiallinen tila johtuu lähinnä heikosta happitilanteesta talviaikaan. Pääaltaan syvännettä ilmastettiin vuodesta 1993 lähtien, ja vuosituhannen vaihteessa ilmastin siirrettiin Karjakanselälle. Lisäksi Karjakanselälle johdetaan kesällä 60 vrk ajan lisävettä. Severijärvelle on suositeltu myös tehokalastusta.

Kostamojärvelle on suositeltu mm. tehokkaampaa hapetusta, lisävesimäärän kasvattamista sekä ravintoketjukunnostuksia. Kostamojärvelle on asennettu vuonna 2011 entistä tehokkaampi ilmastin ehkäisemään hapettomuutta ja sisäistä kuormitusta. Lisäksi järven rehevyyden vähentämiseksi on tehty tehokalastusta vuosina 2010, 2011 ja 2014. Järven tilaa pystytään todennäköisesti parantamaan jatkamalla ilmastusta ja tehokalastusta sekä tarvittaessa tehostamalla lisäveden johtamista.

Jumisko

Kemijärven alueella Jumiskon säännöstelykokonaisuuden järvet ovat säännöstelyn vaikutusten vuoksi tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Yläosaltaan padottujen Vierusjoen ja Iso Askanjoen virtaama on vesistöjärjestelyjen vuoksi vähentynyt. Jumiskonjoen virtaama on myös huomattavasti vähentynyt vesistöjärjestelyjen vuoksi. Virtaaman väheneminen on muuttanut virtavesihabitaattien määrää ja laatua niin, että alueen joet on arvioitu olevan tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Jumiskon vesistöa koskien on käynnissä säännöstelyn kehittämisselvitys, jossa tarkastellaan tarkemmin vesistön tilan parantamismahdollisuuksia. Tässä vaiheessa vesistöjen on katsottu olevan tyydyttävässä tilassa suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.

Kitinen ja Luiro

Kitinen on kokonaan allastettu ja sen virtavesihabitaatit sekä vaellusyhteys on menetetty. Kitisen hydro-morfologinen tila on huono. Kitiseen johdetaan myös alun perin Luiron latvojen vedet Lokan tekojärven ja Vuotson kanavan kautta. Vaellusyhteyden avaaminen Kitiseen on merkityksellisintä paikallisille vesieliöille. Mereisten vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron palauttaminen vesistöalueelle on vaikeaa, koska potentiaalisia lisääntymisalueita on jäljellä enää vähän. Edellytyksenä on myös toimiva vaellusyhteys Kemijoessa. Ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle, joten Kitisen on arvioitu olevan hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.

Luiron valuma-alueen koko on enää alle puolet alkuperäisestä ja sen ekologinen tila on virtaaman vähentymisestä pienentyneiden ja muuttuneiden elinympäristöjen vuoksi tyydyttävä. Lokka-Porttipahta säännöstelyn kehittämishankkeen yhteydessä tarkasteltiin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja Luiron ekologisen tilan parantamiseksi. Selvityksen perusteella merkittävä vaikutus saataisiin vasta ympäristövirtaamalla 5-15 m3/s. Kuitenkin pienemmälläkin virtaamalla lievennettäisiin haittavaikutuksia vesiympäristölle ja virkistyskäytölle. Toimenpidetarkastelun perusteella ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi, joten Luiro on hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.

Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä on toteutettu säännöstelyn kehittämishankkeen (vuosina 2008-2013) suosituksia sekä parannettu kalaston rakennetta tehostamalla valikoimattomilla pyydyksillä tapahtuvaa kalastusta ja lisäämällä vähempiarvoisen kalan hyötykäyttöä eri hankkeiden puitteissa. Mahdollisuudet parantaa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ekologista tilaa ovat vähäiset, joten ne ovat jo hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.

Luonnonravintolammikot

Kemijoen vesienhoitoalueella on neljä vesimuodostumaksi rajattua järveä luonnonravintolammikkokäytössä. Koska lammikot tyhjennetään vuosittain, niiden ekologinen tila poikkeaa suuresti luonnontilaisesta. Näiden vesimuodostumien hydrologis-morfologista tilaa on vaikea parantaa niin kauan kuin ne ovat luonnonravintolammikkokäytössä.  Koska ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle, näiden järvien on katsottu olevan hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.

Taulukko 5.2.1.6. Kemijoen vesienhoitoalueen keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologinen tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan sekä keskeiset tilaa parantavat toimenpiteet tai perustelut, miksi toimenpiteitä ei esitetä.

Tunnus Vesimuodostuma Ekologinen tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan Keskeiset tilaa parantavat toimenpiteet/Perustelut
Kemijoki      
65.100_001 Ala-Kemijoki Tyydyttävä Vaelluskalojen luontaisen elinkierron mahdollistavat toimenpiteet.
65.200_001 Keski-Kemijoki Tyydyttävä Selvitys ohitusratkaisuvaihtoehdoista ja mahdollisuuksista sekä ympäristövirtaamista.
Juotas      
65.200_003 Juotasjoki Hyvä Ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle.
65.271.2.001_001 Juottaan tekojärvi Hyvä
Kaihua      
65.200_005 Kaihuanjoki Tyydyttävä Toimenpiteenä esitetään säännöstelyn kehittämisselvitystä, jossa tarkastellaan vesistökokonaisuuden ekologisen tilan parantamismahdollisuuksia.
65.242.1.001_001 Iso-Kaarni Tyydyttävä
65.243.1.001_001 Saukko Tyydyttävä
65.244_001 Vanttausjoki Tyydyttävä
65.244_b01 Vanttausjoen kanava Hyvä Ei edellytyksiä tilan parantamiselle.
Jumisko      
65.300_001 Jumiskon vl Hyvä Ei edellytyksiä tilan parantamiselle.
65.316_001 Jumiskonjoki Tyydyttävä Käynnissä olevassa säännöstelyn kehittämishankkeessa selvitetään ekologisen tilan parantamismahdollisuuksia sisältäen kalateiden/ohitusuomien ja ympäristövirtaaman tarkastelun.
65.316_b01 Vierusjoki Tyydyttävä
65.317_b01 Iso Askanjoki Tyydyttävä
65.391.1.001_001 Ala-Askanjärvi Tyydyttävä
65.391.1.015_001 Irnijärvi - Vierusjärvi Tyydyttävä
65.391.1.023_001 Niemijärvi Tyydyttävä
65.392.1.001_001 Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi Tyydyttävä
65.393.1.001_001 Yli-Suolijärvi Tyydyttävä
65.394.1.026_001 Isojärvi Tyydyttävä
65.394_001 Köykenönjoen pumppukanava Hyvä Ei edellytyksiä tilan parantamiselle.
Kemijärvi      
65.311.1.001_a01 Kemijärvi Hyvä Kemijärvi on hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.
65.311.1.118_001 Pöyliöjärvi Tyydyttävä Ilmastuksen ja tehokalastuksen jatkaminen.
65.312.1.001_001 Severijärvi Tyydyttävä Hapetuksen ja/tai lisäveden johtamisen tehostaminen.
65.321.1.014_001 Kostamonjärvi Tyydyttävä Ilmastuksen ja tehokalastuksen jatkaminen sekä tarvittaessa lisäveden johtamisen tehostaminen.
Raudanjoki      
65.700_008 Raudanjoki alaosa Tyydyttävä Selvitys ohitusratkaisuvaihtoehdoista ja mahdollisuuksista sekä vanhan uoman vesittämismahdollisuuksista ja ympäristövirtaaman määrittely.
65.712.1.001_001 Olkkajärvi - Matkalampi Tyydyttävä Säännöstelykäytännön kehittämismahdollisuuksien selvittäminen.
Lokka-Porttipahta      
65.800_001 Kitinen Hyvä Ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle.
65.831.2.001_001 Porttipahdan tekojärvi Hyvä Porttipahdan tekojärvi on jo hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.
65.831_a01 Vuotson kanava Hyvä Ei edellytyksiä tilan parantamiselle.
65.900_001 Luiro Hyvä Ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle.
65.931.2.001_001 Lokan tekojärvi Hyvä Lokan tekojärvi on jo hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.
Luonnonravintolammikot      
65.155.1.001_001 Ristijärvi Hyvä Ekologisen tilan parantamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle.
65.244.1.028_a01 Sattajärvi Hyvä
65.594.1.002_001 Lintulampi Hyvä
65.716.1.001_001 Sotkajärvi Hyvä

 

Riskivedet

Kemijoen vesienhoitoalueella on 185 vesimuodostumaa, joiden hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä. Yleisimpiä vesiympäristön tilaan kohdistuvia merkittäviä paineita ovat metsätalouden hajakuormitus ja maankuivatuksen aiheuttama hydrologinen ja rakenteellinen muutos sekä peltoviljelyn hajakuormitus. Myös jokien perkausten aiheuttamat muutokset ovat merkittävä paine virtavesille edelleen etenkin Simojoen ja Kemihaaran suunnittelualueilla. Järvien osalta vanhat järven laskut vaikuttavat edelleen heikentävästi järvien tilaan.

Riskin arviointi on tehty sekä seuranta- ja kuormitustiedon, että suoraan laskennallisen hajakuormituksen perusteella. Mikäli ravinteiden kuormitus on ollut merkittävällä tasolla, tai valuma-alueesta yli 30 % on ojitettua turvemaata, vesimuodostuman hyvän tai erinomaisen tilan on katsottu olevan riskissä heikentyä. Rakenteellisten muutosten vaikutusta on arvioitu tapauskohtaisesti.

Taulukko 5.2.1.7. Vesimuodostumat joiden hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä. *Vesimuodostuma tai sen osa sijoittuu erityiselle alueelle.

Tunnus Vesimuodostuma Merkittävimmät paineet
Simojoki    
64.000_001 Simojoki* Metsätalous, rakenteelliset muutokset
64.000_002 Ylä Simojoki* Metsätalous, peltoviljely
64.000_003 Iso Tainijoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
64.000_004 Ruonajoki Rakenteelliset muutokset
64.000_005 Kuivasjoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
64.000_006 Kämäjoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
64.000_007 Iso Tainijoki keskiosa Metsätalous, rakenteelliset muutokset
64.016_001 Simoskanoja Metsätalous
64.027.1.004_001 Ylimmäinen Sankajärvi Metsätalous, turvetuotanto
64.027.1.005_001 Luolajärvi Metsätalous
64.027_001 Sankaoja Metsätalous
64.033.1.001_001 Portimojärvi Metsätalous
64.033.1.002_001 Juurikkajärvi Metsätalous
64.033.1.006_001 Saukkojärvi Metsätalous
64.033.1.017_001 Saarijärvi Metsätalous
64.033.1.022_001 Toljanjärvi Metsätalous
64.035.1.001_001 Peurajärvi Metsätalous, peltoviljely, sisäinen kuormitus
64.037.1.006_001 Yli-Portimojärvi Metsätalous
64.037_001 Ylijoki Simojoki Metsätalous, peltoviljely, turvetuotanto
64.038.1.009_001 Majavajärvi Metsätalous
64.038.1.023_001 Saukkojärvi Peltoviljely
64.038_001 Majavajoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
64.039.1.002_001 Kuopasjärvi Metsätalous
64.041.1.013_001 Auralampi Metsätalous
64.042.1.002_001 Ristijärvi-Välttämönselkä Metsätalous
64.042.1.006_001 Hiisijärvi Metsätalous, peltoviljely
64.043.1.040_001 Paavonjärvi Metsätalous
64.043_001 Kelukkajoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
64.044.1.001_001 Sääskijärvi Metsätalous
64.044_001 Sääskijoki Metsätalous
64.051.1.001_001 Simojärvi (N43 176.00)x1 ja x2* Metsätalous
64.053.1.001_001 Ruonalampi Metsätalous, peltoviljely
64.055.1.007_001 Ristijärvi Metsätalous, peltoviljely
64.059.1.001_001 Impiönjärvi Metsätalous, peltoviljely
64.059.1.002_001 Roosinginjärvi Metsätalous, peltoviljely
64.059.1.004_001 Saunajärvi Metsätalous, peltoviljely
64.059.1.007_001 Rytijärvi Metsätalous, peltoviljely
64.059.1.013_001 Mämmilampi Metsätalous
64.059_001 Impiöjoki Metsätalous, peltoviljely
64.091.1.001_001 Niskajärvi Metsätalous
64.094.1.004_001 Siika-Kämä Metsätalous
64.095_001 Mätäsjoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
Kemijoen alaosa    
65.100_002 Vähäjoki Tervola Metsätalous
65.100_004 Louejoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.100_005 Vaajoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.100_007 Runkausjoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.113_001 Varejoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.114_001 Lehmijoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.122_001 Leivejoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.133_001 Ternujoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.163.1.001_001 Vaajärvi Metsätalous
65.164_001 Sivakkajoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.173_001 Lomperojoki Metsätalous
65.174_001 Suolijoki Metsätalous, peltoviljely
     
65.178.1.003_001 Yli-Ulkujärvi Metsätalous
65.178_001 Sulaoja Metsätalous
65.185_001 Ala-Runkaus Metsätalous
65.186_001 Pahaoja Metsätalous
65.196_001 Saaranjoki Metsätalous, peltoviljely
Kemijoen keskiosa    
65.241.1.001_001 Iso-Kaihua Rakenteelliset muutokset
65.242.1.006_001 Pikku-Kaarni Rakenteelliset muutokset
65.244.1.002_001 Alajärvi Metsätalous
65.244.1.003_001 Vanttausjärvi Metsätalous
65.244.1.004_001 Mustalampi Metsätalous
65.264_001 Palojoki Rakenteelliset muutokset
65.266.1.014_001 Hoikkajärvi Metsätalous, sisäinen kuormitus
65.266.1.018_001 Koppelojärvi Metsätalous, Peltoviljely, sisäinen kuormitus
65.274.1.001_001 Särkijärvi Metsätalous, peltoviljely
65.275.1.005_001 Piittisjärvi Metsätalous, peltoviljely
65.275.1.019_001 Paattinkijärvi Metsätalous
65.275.1.021_001 Näskäjärvi Metsätalous
65.275_001 Piittisjoki Metsätalous, peltoviljely
65.290.1.003_001 Jouttijärvi Metsätalous, peltoviljely
Kemijärven alue    
65.311.1.056_001 Honkajärvi Metsätalous
65.311.1.125_a01 Luusuanjärvi Peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.312_001 Severijoki Metsätalous, peltoviljely
65.314.1.001_001 Kotajärvi Metsätalous
65.314.1.011_001 Kyröjärvi Metsätalous
65.314.1.030_001 Puikonjärvi Metsätalous, peltoviljely
65.324.1.003_001 Kalkiaisjärvi Metsätalous, sisäinen kuormitus
65.324_001 Kalkiaisjoki Metsätalous
65.352.1.001_001 Iso-Löysäkkä Metsätalous
65.352.1.003_001 Suopankijärvi Metsätalous, peltoviljely
65.353.1.001_001 Javarusjärvi Metsätalous
65.364.1.001 Pyhäjärvi Haja-asutus, metsätalous
65.373.1.001_001 Termusjärvi Metsätalous
65.374_001 Nälkämäjoki Metsätalous
65.375.1.001_001 Lätäjärvi Metsätalous
65.375_001 Lätäsalmi Metsätalous
65.376.1.001_001 Ruuhijärvi Metsätalous
65.378.1.002_001 Kursunjärvi Metsätalous, peltoviljely, sisäinen kuormitus
65.392.1.040_001 Jokilampi Metsätalous, peltoviljely
65.392.1.051_001 Soudunjärvi Peltoviljely
65.394.1.068_001 Karhujärvi Metsätalous, peltoviljely
65.394.1.077_001 Iso Särkijärvi Peltoviljely
65.395.1.001_001 Kivelänjärvi Metsätalous, peltoviljely
65.395.1.020_001 Rytijärvi Metsätalous, peltoviljely
65.395.1.021_001 Latvajärvi Metsätalous, peltoviljely
65.395.1.053_001 Vääräjärvi Peltoviljely
65.395_001 Lauttajoki Metsätalous, peltoviljely
65.396.1.001_001 Alajärvi Metsätalous, peltoviljely
65.396.1.012_001 Mourujärvi Peltoviljely
65.396_001 Mourujoki-Vääräjoki Metsätalous, peltoviljely
Kemihaara    
65.400_005 Vuotosjoki* Metsätalous
65.400_012 Ala-Arajoki Rakenteelliset muutokset
65.426_001 Alimmainen Suoltijoki Savukoski Rakenteelliset muutokset
65.494_001 Koutelonjoki Metsätalous
65.495_001 Jaurujoki Salla* Metsätalous
65.496_001 Karjalaisenjoki* Metsätalous, peltoviljely
Ounasjoki    
65.500_005 Marrasjoki Metsätalous
65.500_006 Taapajoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.500_007 Molkojoki Metsätalous
65.500_008 Ala-Kuusajoki* Metsätalous
65.500_010 Sinettäjoki Rakenteelliset muutokset
65.500_013 Venejoki Kemijoki Rakenteelliset muutokset
65.513.1.003_001 Viiksjärvi Metsätalous
65.516.1.012_001 Tuhnajajärvi Peltoviljely
65.516_001 Luonuajoki Metsätalous, peltoviljely
65.517.1.001_001 Kuoksajärvi Metsätalous, haja-asutus
65.518.1.001_001 Norvajärvi Metsätalous
65.518.1.007_001 Poikajärvi Metsätalous
65.518_001 Norvajoki Metsätalous
65.521.1.012 Mäki-Vuorsamo Metsätalous, peltoviljely
65.525_001 Raudastenoja Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.534_001 Tainionjoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.535_001 Ala-Kerpuajoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.536_001 Yli-Kerpuanjoki Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.537_001 Maunujoki Rakenteelliset muutokset
65.538_001 Pahtajoki Kittilä Metsätalous
65.539_001 Paskaoja Metsätalous
65.548_001 Toto-oja Metsätalous
65.552.1.001_001 Mukkajärvi Metsätalous
65.554_001 Kontajoki Metsätalous
65.556_001 Kienajajoki Metsätalous
65.557_001 Heinihaaranoja Metsätalous
65.563_001 Kallojoki Kemijoki Metsätalous
65.586_001 Liivaoja Metsätalous
65.593.1.009_001 Soasjärvi Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.597.1.002_001 Sotkajärvi Metsätalous
65.598_001 Ulingasjoki Metsätalous
65.599.1.001_001 Niesijärvi Metsätalous, sisäinen kuormitus
65.600_001 Loukinen Kaivostoiminta
65.612.1.009_001 Munajärvi Rakenteelliset muutokset, sisäinen kuormitus
65.653_001 Kivijoki Kittilä Metsätalous
65.678.1.023_001 Vieltojärvi Peltoviljely, haja-asutus
65.693.1.001_001 Rautusjärvi Metsätalous, Peltoviljely, haja-asutus
65.695_001 Lismajoki Kemijoki Rakenteelliset muutokset
65.697_001 Seurujoki Kaivostoiminta
Raudanjoki    
65.700_005 Kierijoki Metsätalous
65.700_006 Perunkajoki Metsätalous, peltoviljely, rakenteelliset muutokset
65.713.1.002_001 Toramojärvi Metsätalous
65.713_001 Toramojoki Metsätalous
65.715.1.018_001 Pikku-Kulus Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.715.1.019_001 Iso-Kulus Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.715_001 Kulusjoki Metsätalous
65.716.1.002_001 Luppojärvi Metsätalous
65.724_001 Tulkajoki Rakenteelliset muutokset
65.747_001 Vaiskojoki Metsätalous, peltoviljely
65.752.1.001_001 Perunkajärvi Metsätalous
65.753_001 Kiiskijoki Metsätalous
65.770.1.021_001 Seipäjärvi Peltoviljely, sisäinen kuormitus
65.770_001 Seipäjoki Rakenteelliset muutokset
Kitinen    
65.800_003 Sattanen Rakenteelliset muutokset
65.800_004 Kelujoki Rakenteelliset muutokset
65.800_007 Ala-Postojoki* Rakenteelliset muutokset
65.817.1.001_001 Orajärvi Peltoviljely, haja-asutus, sisäinen kuormitus
65.817_001 Orajoki Metsätalous, peltoviljely
65.819_001 Tuormusoja Metsätalous, rakenteelliset muutokset
65.821.1.003_001 Ilmakkijärvi* Metsätalous
65.828_001 Ala-Liesijoki* Rakenteelliset muutokset
65.829_001 Mataraoja Metsätalous, kaivostoiminta
65.854.1.001_001 Vaalalompolo Metsätalous, peltoviljely
65.854.1.002_001 Vaalajärvi Metsätalous, peltoviljely
65.854_001 Vaalajoki Metsätalous, peltoviljely
65.855.1.001_001 Kelontekemäjärvi* Metsätalous, peltoviljely
65.892_001 Ylijoki Kemijoki Metsätalous
65.893.1.001_001 Vähä Moskujärvi Peltoviljely
65.893.1.002_001 Iso Moskujärvi Peltoviljely
65.893.1.005_001 Saiveljärvi Metsätalous, kaivostoiminta
65.893.1.006_001 Satojärvi* Metsätalous, kaivostoiminta
65.894.1.001_001 Säynäjälampi Metsätalous, peltoviljely
Luiro    
65.925.1.001_001 Kiurujärvi Metsätalous
65.925_001 Kiurujoki Metsätalous
Kaakamojoki    
66.002.1.004_001 Korpijärvi Metsätalous, peltoviljely, haja-asutus

 

Pienvedet

Metsätalousvaltaisten alueiden puroja on perattu maankuivatuksen ja uiton tarpeisiin. Voimakkaan maankäytön muutoksia on kohdistunut myös lähde-elinympäristöihin. Pienvesien tilaa tulee parantaa ja ylläpitää osana vesimuodostumaa, jonka vesistöalueeseen ne kuuluvat. Usein maa- ja metsätalousvaltaisen valuma-alueen vesimuodostuman tilan parantaminen edellyttää vesisiensuojelun tehostamista juuri latvavesien valuma-alueella.