4.2 Pohjavedet

Vesienhoidossa on arvioitu ne pohjavesialueet, joilla on merkittävästi pohjaveden määrälle tai laadulle mahdollisesti riskiä aiheuttavaa ihmistoimintaa. Pohjavesille arvioidaan määrällinen tila ja laadullinen tila, ja luokittelumenetelmiä on kuvattu vesienhoitosuunnitelman osassa 2. Riskialueiksi on nimetty sellaiset pohjavesialueet, joiden pohjaveden laadussa on havaittu vesienhoitoasetuksen (1040/2006) liitteessä 7A lueteltujen aineiden osalta ympäristölaatunormien ylityksiä yhdessä tai useammassa havaintopisteessä.  Kemijoen vesienhoitoalueella on yhteensä 11 tällaista riskipohjavesialuetta.

Selvityskohteiksi on nimetty ne pohjavesialueet, joille sijoittuu riskitoimintoja, mutta joiden pohjaveden laadusta ei ole ollut käytettävissä riittävää tietoa todentamaan ihmistoimintojen vaikutusta kyseisellä alueella. Selvityskohteiksi nimettyjä pohjavesialueita on vesienhoitoalueella yhteensä 30. Tiedot riskipohjavesialueista sekä selvityskohteita on koottu taulukkoon 4.2.1.

Pohjavesien seurantaohjelma on aloitettu vuoden 2007 alussa. Vesienhoitoalueella ei ole nykytiedon perusteella sellaisia pohjavesialueita, joihin kohdistuisi ihmistoiminnasta aiheutuvia paineita, joista voi aiheutua haitallisten aineiden merkittäviä pitoisuuden nousevia muutossuuntia pohjavesissä. Riski- ja selvityskohteille tullaan kuitenkin jatkossakin kohdentamaan selvityksiä ja seurantaa, jotta mahdolliset pitoisuuksien muutossuunnat voidaan havaita.

Kaikkien vesienhoitoalueella sijaitsevien pohjavesialueiden on arvioitu olevan hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa. Pohjavesialueille sijoittuu riskejä, mutta esimerkiksi haitta-aineiden pitoisuuksien ylitykset ja niihin liittyvät riskit ovat luonteeltaan pistemäisiä, jolloin koko muodostuman ei katsota olevan huonossa kemiallisessa tilassa. Näillä alueilla tulee kuitenkin pyrkiä siihen, että pistemäisetkin pilaantumat puhdistetaan, jotta pohjavesialueiden hyvä kemiallinen tila voidaan turvata jatkossakin.

Taulukko 4.2.1. Riskipohjavesialueet ja selvityskohteet Kemijoen vesienhoitoalueella.

Pääsijaintikunta Tunnus Nimi Luokka Riskialue tai selvityskohde Pinta-ala km2 Pohjaveden muodostuminen (m3/d)
Enontekiö 12047101 Närpistönkangas I Selvityskohde 1,5 420
Kemi 1224001 Ajos 1 Selvityskohde 3,12 1 300
Kemi 1224002 Kuivanuoro 2 Selvityskohde 2,94 1 300
Kemi 1224004 Sotisaari 2 Riskialue 1,42 465
Kemi 1224050 Takaniitty-Kaijanharju 1 Selvityskohde 4,1 3 200
Kemijärvi 12320119 Juujärvi 2 Riskialue 2,74 1 020
Kemijärvi 12320115 Ketola 2E Selvityskohde 4,68 1 690
Kemijärvi 12320104 Kostamonpalo 1E Selvityskohde 3,73 2 000
Kemijärvi 12320504 Lapalionkangas 2 Riskialue 4,46 1 770
Kemijärvi 12320153 Leviäselkä 2 Selvityskohde 5,87 2 360
Kemijärvi 12320108 Misi-Raaka 2 Selvityskohde 7,62 3 000
Kemijärvi 12320114 Sarriojoki 2 Riskialue 0,99 600
Kemijärvi 12320113 Sarrioselkä 1E Selvityskohde 1,98 1000
Keminmaa 1224150 Saarenkylänkangas 1E Selvityskohde 8,91 3200
Kittilä 12261102 Kotikangas I Selvityskohde 1,39 250
Kittilä 12261152 Kulkujoki II Selvityskohde 2,94 1 800
Kittilä 12261124 Oravaisenvuoma II Riskialue 3,14 1 000
Kittilä 12261101 Ylivaara I Selvityskohde 2,11 600
Pelkosenniemi 1258306 Kupittaja 1 Selvityskohde 1,97 1 600
Pelkosenniemi 1258353 Sulavanselkä 2 Selvityskohde 1,47 440
Ranua 12683120 Koikkurinlampi 2 Selvityskohde 2,13 840
Rovaniemi 12699257 Hietakangas 2E Selvityskohde 5,92 3 080
Rovaniemi 12699156 Hietavaara 1E Selvityskohde 3,12 1 386
Rovaniemi 12699101 Jokkavaara 1 Selvityskohde 7,75 4 000
Rovaniemi 1269802 Kolpene 1 Riskialue 4,5 5 000
Rovaniemi 12699103 Kroopinpalo-Palovaara 1E Riskialue 5,95 1 654
Rovaniemi 1269801 Mäntyvaara 1 Selvityskohde 0,87 600
Rovaniemi 12699102 Totonkangas 1 Selvityskohde 4,4 876
Rovaniemi 12699251 Venevaara 1E Riskialue 4,15 3 688
Salla 12732106 Kotala I Selvityskohde 2,28 1 100
Salla 12732103 Kursu I Selvityskohde 1,33 700
Savukoski 12742105 Niemijoenharju II Selvityskohde 0,92 366
Simo 1275153 Maksniemi 1 Riskialue 2,2 450
Simo 1275102 Palokangas 2 Selvityskohde 2,14 200
Sodankylä 12758281 Ahvenjärvenkangas 2 Selvityskohde 6,58 2 640
Sodankylä 12758154 Lismajoki 2 Selvityskohde 0,31 200
Tervola 1284535 Anttilankangas 1 Selvityskohde 2,72 1 200
Tervola 1284501 Honkasenkangas 1 Selvityskohde 1,59 550
Tervola 1284502 Kauvonkangas 1 Riskialue 7,9 3 435
Tervola 1284503 Loue 1 Selvityskohde 0,97 250
Tornio 1285103 Lapinkula 2 Riskialue 0,81 200