6.6 Maatalous

Maatalouden on arvioitu olevan merkittävä vesien tilaan vaikuttava paine 36 %:ssa  niistä vesienhoitoalueen pintavesimuodostumista, jotka joko ovat hyvää huonommassa tilassa tai joiden tila on riskissä heikentyä.

Esitys toimenpiteiksi

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseen, eroosion torjuntaan ja ravinteiden käytön hallintaan. Keskeinen tavoite on kiintoainekuorman merkittävä vähentäminen ja ravinteiden huuhtoumien pienentäminen. Oleellista on varmistaa toimenpiteiden oikea mitoitus, toteutus ja kohdennus. Toimenpiteet on kohdennettava riskialueille, kuten vesistöihin rajoittuville kalteville, eroosio- ja tulvaherkille peltolohkoille sekä pohjavesialueille.

Vesienhoitoalueelle esitetyt toimenpiteet (taulukko 6.6.1) perustuvat suurelta osin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteisiin. Koska toimenpiteet sovitetaan yhteen maataloustukijärjestelmän kanssa, niiden kustannuksia ei arvioida ennen uuden tukijärjestelmän valmistumista. Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sisältävät vesiensuojelua tukevia toimia kuten pientareet ja suojakaistat, maaperän kunto, viljely hyvän maatalouskäytännön mukaan ja lannoitusrajoitus. Näitä toteutetaan hyvin laajalti ja ne ovat siten vaikuttavia. Vesienhoitoalueella on karjatalouden keskittymiä. Tärkeitä täydentäviä toimenpiteitä alueella ovat siten ne, joilla peltojen fosforipitoisuuksia saadaan alennettua ja lannan sisältämät ravinteet saadaan hyödynnettyä ja niiden käyttöalaa laajennettua. 

Pohjavesiin kohdistuvia riskejä vähennetään vesienhoitoalueella ennen kaikkea ohjauskeinojen ja ennakkovalvonnan kautta. Nämä käsittävät muun muassa ympäristölupatarpeen arviointia ja pohjavesivaikutusten seurannan lisäämistä sekä ajantasaisuuden tarkistamista. Varsinaisia toimenpiteitä ei vesienhoitoalueen pohjavesialueille ole esitetty.

Taulukko 6.6.1. Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö) Määrä Investoinnit vuosina  2022-2027(1000 €) Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €) Vuosikustannus(1000 €)
Perustoimenpiteet        
Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (peltoala, ha) 26 745 - - 447
Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet (lupien määrä, kpl) 116 - - 10
Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet (peltoala, ha) 26 745 - - 42
Ehdollisuuden vaatimukset (peltala, ha) 6 295 - - 181
Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään fosforilannoitusta 26 745 - - 893
Täydentävät toimenpiteet        
Suojavyöhykkeet (ha/v) (CAPissa ”Suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet”-toimenpiteessä) 323 - 202 202
Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit (ha/v) 540 - -  
Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto (ha) 1 065 - 22 22
Talviaikainen kasvipeite (ha) 11 260 - 33 33
Kerääjäkasvit (ha) 100 - 10 10
Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät, CAPissa ”Kiertotalouden edistäminen”-toimenpit. sisällä, ha/v) 1 920 - 28 28
Maatalouden tilakohtainen neuvonta (hlö/v) 908 - 481 481
Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet (ha) 14 - - ei arvioitu
Yhteensä 102 776 - 776 2 349

 

Kuva sisältää karttapohjalla peltolohkojen alan ja suosituksen suojavyöhykkeiden määrästä suunnittelualueittain.

Kuva 6.6.1. Peltolohkojen ala ja suositus suojavyöhykkeiden määräksi suunnittelualueittain.

Maatalouden perustoimenpiteiden lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon vastuu on ympäristöministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä. Vastuu maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän suunnittelusta, kehittämisestä, toimeenpanosta, valvonnasta ja seurannasta on maa- ja metsätalousministeriöllä. Se toimii yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Vastuu maataloudelle ehdotettujen vesiensuojelutoimien käytännön toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Myös Ruokavirastolla, aluehallintovirastoilla, ELY-keskuksilla ja kuntien viranomaisilla sekä neuvonta- ja tuottajajärjestöillä ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli maatalouden vesienhoidon edistämisessä.

Taulukko 6.6.2. Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden määrät suunnittelualueittain.

Toimenpide Kaakamojoki Kemijoen alaosa Kemijoen keskiosa Kemijärven alue Kitinen Ounasjoki Raudanjoki Simojoki
Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään fosforilannoitusta (ha) 2 645 8 400 1 900 3600 2 560 3 660 780 3 200
Ehdollisuuden vaatimukset (ha) 2 645 8 400 1 900 3 600 2 560 3 660 780 3 200
Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet (kpl) 14 40 8 13 9 14 3 15
Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto (ha) 340 310 75   30 165 30 115
Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet (ha) 2 645 8 400 1 900 3 600 2 560 3 660 780 3 200
Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät (ha) 580 465 100 180 65 80 30 420
Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit (ha) 55 90 50 75 40 60 20 150
 Suojavyöhykkeet (ha) 123 132 12 36 1 5 8 6
Maatalouden tilakohtainen neuvonta (tilaa/kausi) 160 210 65 110 35 70 18 240
Talviaikainen kasvipeite (ha) 2 200  2250 760 920 990 1 040 300 2 800
Kerääjäkasvit (ha) 9 29 7 12 9 13 3 11
Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ha) 2 645 8 400 1900 3 600 2 560 3 660 780 3 200

 

Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden tehokas kohdentaminen

Vesien tilan parantamiseksi on välttämätöntä kohdentaa oikeat vesiensuojelutoimenpiteet oikeille paikoille sekä alueellisesti että tilakohtaisesti. Tällöin myös taloudelliset panokset tuottavat parhaan hyödyn. Laajemmilla alueilla (valuma-aluetasolla) kohdentamisen perusteena ovat tiedot vesien tilasta ja alueen maankäyttömuodoista sekä niiden vesistövaikutuksista. Tehokkaimpia vesiensuojelutoimia kohdennetaan niiden vesistöjen valuma-alueille, joiden vesien ekologinen tila on hyvää huonompi.

Vesiensuojelun kannalta keskeisimmillä valuma-alueilla sijaitsevilla maatiloilla toimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdentamista edistetään myös neuvontatoimenpiteeseen kuuluvilla tilakohtaisilla neuvontakäynneillä, jolloin neuvoja voi ympäristökartoituksen, erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien perusteella ohjata vesiensuojelullisesti tehokkaiden toimien valintaa ja sijoittamista oikeisiin kohteisiin. Tällöin voidaan tapauskohtaisesti kokonaisvaltaisemmin ottaa huomioon viljelyn kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten viljavuustutkimukset, maan rakenne ja peltojen kuivatustila.

Ekologiselta tilaltaan hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen valuma-alueilla vesiensuojelutoimenpiteitä kohdennetaan neuvontatoimenpiteen avulla ensisijaisesti peltojen eroosioherkkyyden (maalaji- ja kaltevuustietojen) tai maaperän happamuuden sekä vesistön läheisyyden perusteella. Kalteville ja vesistön lähellä sijaitseville sekä tulvaherkille peltolohkoille kohdennetaan erityisesti talviaikaista kasvipeitteisyyttä lisääviä tai säilyttäviä toimenpiteitä, koska valtaosa maataloudesta vesiin kulkeutuvasta kuormituksesta tulee kasvukauden ulkopuolella.

Tilakohtaisen neuvonnan apuna käytetään myös suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuskohteiden yleissuunnitelmia ja tietoja kotieläintalouden ja erikoisviljelyn keskittymistä sekä pellon viljelyhistoriasta ja viljavuustutkimuksista. Vesistöalueille, minne on keskittynyt voimakasta kotieläintuotantoa ja erikoisviljelyä ja alueiden peltojen P-luvut ovat yleisesti korkeita, painotetaan toimenpiteitä, joilla peltojen fosforivarastoa voidaan pienentää.

Esitys ohjauskeinoiksi

Esitykset ohjauskeinoista on laadittu niiden tarpeiden perusteella, joita on tunnistettu sektorilla toteutettujen toimenpiteiden kautta. Tulevalle suunnittelukaudelle valtakunnallisia toimenpiteitä on pyritty konkretisoimaan aikaisemmasta. Ohjauskeinojen suunnittelussa on huomioitu, että CAP-kausi 2021 - 2027 on jo mahdollisesti käynnissä toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteuttamisen aikana. Ohjauskeinoja ei ole erityisesti valmisteltu CAPin näkökulmasta, vaan laajemmin tulevia tarpeita tukevaksi.

Taulukko 6.6.3. Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino Vastuutahot Yhteistyötahot
Rahoitetaan maatalouden ravinnepäästöjä vähentävien menetelmien tutkimusta ja kehittämistä ja edistetään niiden käyttöönottoa. MMM, YM  
Rahoitetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamista tilusjärjestelyn yhteydessä. MMM ELYt
Suunnataan CAPin hanketukia vesiensuojelutoimenpiteiden edistämiseen. MMM ELYt
Otetaan käyttöön viljelykiertoa tukevia työkaluja. MMM ELYt, neuvojat
Kehitetään tilakohtaista neuvontaa tukemaan paremmin nitraatti-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin tavoitteita ja vaatimuksia. YM, MMM Neuvojat
Kehitetään toimintatapamalli kuivatusyhteisöjen toimintaan vesienhallintajärjestelmän toteuttamiseksi. MMM, YM (rahoitus) Tutkimuslaitokset
Koulutetaan viljelijöitä luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöön ja maan rakenteen parantamiseen. MMM, YM (rahoitus) Tutkimuslaitokset, neuvojat, hankkeet
Tunnistetaan riskialueet (tulva, eroosio ja happamat sulfaattimaat) peltolohkotasolla.  MMM, YM Tutkimuslaitokset (mm. SYKE, Luke, GTK), ELYt
Suunnitellaan ja perustetaan maatalouden vesistökuormituksen seurantaverkosto ottaen huomioon seuraavat tavoitteet: - automaattiseurannan lisääminen- VEMALA-mallin maatalouden kuormitusarvioinnin tarkentaminen edelleen- vesistökuormitukseen ja toimenpiteiden mitoitukseen kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen YM, MMM (rahoitus) Tutkimuslaitokset
Kehitetään turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteitä.  MMM, YM  
Selvitetään ja edistetään toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää turvemaiden raivausta pelloksi. MMM, YM  

MMM=maa- ja metsätalousministeriö, YM=ympäristöministeriö, SYKE=Suomen ympäristökeskus, Luke=luonnonvarakeskus,  GTK=geologian tutkimuskeskus, ELY=elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.