6.9 Pilaantuneet maa-alueet

Nykykäytännön mukaisesti eri toiminnoista aiheutuvia päästöjä pohjavesiin ja vesistöihin estetään, rajoitetaan ja seurataan toimintojen ympäristöluvissa (Ympäristönsuojelulaki 28 §). Pohjavesialueille sijoittuneita riskitoimintoja on selvitetty saastuneiden maa-alueiden (SAMASE) kartoituksesta 1990-luvun alusta alkaen. Kartoituksia on täydennetty 2000-luvulla. Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI).

Kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella uudet mahdollista pilaantumista aiheuttavat toiminnot on pyritty ohjaamaan 1- ja 2-luokan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Maankäytön suunnittelussa ja rakennusluvissa on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan otettava maaperän pilaantuneisuus huomioon.

”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla” -toimenpide kohdistetaan sellaisiin pilaantuneen maa-alueen kohteisiin, joiden status Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on ”Selvitystarve tai Toimiva kohde”. Pilaantuneen maa-aluekohteen kunnostamisesta käytetään jatkossa termiä puhdistaminen ja korostetaan, että tarvittaessa puhdistetaan myös pohjavesi. Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen kohdistetaan toimenpiteenä kohteisiin, joiden status MATTI-järjestelmässä on ”Arvioitava tai puhdistettava”. Toimenpiteet koskevat myös tällä hetkellä MATTI-järjestelmään sisältymättömiä kohteita. Järjestelmään tulee uusia kohteita ympäristötiedon lisääntyessä.

Esitys toimenpiteiksi

Kemijoen vesienhoitoalueella pilaantuneet maa-alueet ovat riskitekijä yhdeksällä riskipohjavesialueella. Näistä kolmella riskin on arvioitu olevan suuri, ja kuudella kohtalainen.

Vesienhoitoalueella esitetään selvitettäväksi pilaantuneisuutta viidellä kohteella, jotka sijoittuvat neljälle pohjavesialueelle (taulukko 6.9.1). Kittilän Oravaisenvuoman pohjavesialueella sijaitsee betoniasema, Rovaniemen Totonkankaalla entinen polttonesteiden jakeluasema ja vanha palavan nesteen varasto, Sallan Kursussa entinen meijeri ja Sodankylän Lismajoen pohjavesialueella ampumarata.

Pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointia, puhdistussuunnittelua ja puhdistamista esitetään viidelle kohteelle, jotka sijaitsevat Kemijärvellä (Ketola, Sarriojoki ja Sarrioselkä), Rovaniemellä (Kroopinpalo-Palovaara) ja Tervolassa (Kauvonkangas). Kohteet käsittävät ampumaratoja ja vanhoja sodan aikaisia ampumaratoja.

Taulukko 6.9.1. Pilaantunutta maaperää koskevien vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027

Toimenpide (yksikkö) Määrä Investoinnit vuosina   2022–2027 (1000 €) Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €) Vuosi-kustannus (1000 €)
Muu perustoimenpide
Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (kpl) 5 560   30
Täydentävä toimenpide
Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla (kpl) 5 95   5
 Yhteensä   655   35

 

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta ja seurannasta vastaa ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja, toissijaisesti vastuu on kunnalla ja valtiolla. ELY-keskus ja alueen kunnat huolehtivat pilaantuneiden maaperäkohteiden tutkimisesta ja kunnostuksen etenemisestä kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireellisimpiä ovat pohjavesialueilla tai asutuksen piirissä sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet.

Esitys ohjauskeinoiksi

Valtakunnallisena ohjauskeinona kehitetään kunnostustoiminnan ja resurssien priorisointia huonossa tilassa oleville pohjavesialueille (taulukko 6.9.2). Ohjauskeinon toteuttamisessa on mukana ympäristöministeriön lisäksi useita muita vastuutahoja.

Taulukko 6.9.2. Vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudelle 2022–2027.

Ohjauskeino Vastuutahot Yhteistyötahot
Kehitetään kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa priorisoimalla kunnostustoimintaa ja resursseja huonossa tilassa oleville pohjavesialueille YM SYKE, ELYt, Kuntaliitto, teollisuus, toiminnanharjoittajat