2.6.2 Elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet

Elinympäristöjen ja lajien suojeluun määriteltyjen alueiden valinnassa on otettu huomioon yhteisön lainsäädännön, luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiset keskeiset suojelualueet eli ne Natura 2000 -alueet, jotka ovat vedestä riippuvaisten elinympäristöjen ja lajien suojelun kannalta merkittäviä. Valinta ei tuo näille alueille uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita. Natura-alueen nimeäminen erityiseksi alueeksi korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa.

Kemijoen vesienhoitoalueella on elinympäristöjen ja lajien suojeluun määritetyiksi alueiksi valittu 22 Natura-aluetta (taulukko 2.6.2.1, kuva 2.6.1). Valittujen Natura-alueiden pinta-ala maa-ala mukaan lukien on noin 5 957 km².

Vesiluontotyypit

Pinta-alaltaan yleisimmät ranta- ja vesiluontotyypit suojelualuerekisteriin valituilla Natura-kohteilla ovat tulvametsät sekä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (taulukko 2.6.2.2). Useimmilta kohteilta löydettäviä vesiluontotyyppejä ovat myös pienet joet ja purot, sekä humuslammet ja -järvet. Luontotyyppien tila on arvioitu vähintään hyväksi. Suojeluperusteina olevien vesiluontotyyppien tilan turvaaminen on sekä alueiden suojelun että vesienhoidon tavoite.

Lajit

Suojelualuerekisteriin valituilla alueilla esiintyy yhteensä 26 vesiympäristöistä riippuvaa lintudirektiivin liitteen I lajia. Näistä 15 lajin kannat Suomessa ovat elinvoimaisia, yhdeksän lajia on luokiteltu silmälläpidettäviksi ja kaksi lajia vaarantuneeksi (taulukko 2.6.2.3). Luontodirektiivin liitteen II vesiympäristöistä riippuvia lajeja alueilla ovat uhanalaismääritelmän mukaan elinvoimaiseksi arvioitu kirjojokikorento, silmälläpidettäväksi lajiksi luokiteltu saukko, vaarantuneiksi luokiteltavat jokihelmisimpukka ja upossarpio sekä erittäin uhanalainen notkeanäkinruoho.

Natura-alueiden maa- ja vesiekosysteemejä ylläpitävät pohjavesialueet

Pohjavesialueet voivat olla Natura-luontotyyppejä, kuten vesistöjä ja soita ylläpitävä tekijä. Pohjavesivaikutus huomioidaan vesienhoidossa, sillä se ulottuu pintavesimuodostumia laajemmalle alueelle ja useisiin eri lajiryhmiin ja luontotyyppeihin. Erityisalueen vesistö voi olla riippuvainen pohjaveden saannista ja joissakin tapauksissa se voi myös ruokkia pohjavesialuetta. Kolmannella vesienhoidon suunnittelukierroksella tarkastellaan 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueita. III luokan pohjavesialueet, joiden luokituksia ei vielä ole tarkistettu lainsäädäntöä vastaavaksi, eivät kuulu tarkastelun piiriin.

Vesienhoitoalueelle sijoittuu yhteensä 55 pohjavesialuetta, jotka ylläpitävät Natura-alueiden maa- ja vesiekosysteemejä. Alueet on esitetty taulukossa 2.6.2.4. Edelliseen suunnittelukauteen verrattuna alueiden lukumäärä on kasvanut, sillä tarkastelun piiriin on III luokan pohjavesialueiden luokitusten tarkistamisen myötä noussut uusia alueita. Kohteet käsittävät esimerkiksi pohjavesivaikutteisia järviä ja suoluontotyyppejä.

Taulukko 2.6.1. Kemijoen vesienhoitoalueelta suojelualuerekisteriin valitut Natura 2000-alueet, pinta-alat ja tarkemmat valintakriteerit.

Alue-

koodi

Natura

2000 -alue

Toteutuskeino

Pinta-ala (ha VHA5/koko ala)

Pääasiallinen perustelu

Pohjavedestä riippuvat luontotyypit


 

FI1300101

Pallas–
Ounastunturin

kansallispuisto

luonnonsuojelulaki

26 224/59 426

Luontotyypit, Uhanalainen laji, Linnusto

 

FI1300103

Pöyrisjärven erämaa

luonnonsuojelulaki,

erämaalaki

14 6 834

Luontotyypit, mm. tunturijoet ja -purot ja karut kirkasvetiset järvet. Linnusto. Kalasto.

Lähteet ja lähdesuot, huurresammallähteet

FI1300301

Perämeren kansallispuisto

luonnonsuojelulaki

15 890

Luontotyypit. Harmaahylje, itämerennorppa, upossarpio.

Lähteet ja lähdesuot, huurresammallähteet

FI1300302

Perämeren saaret

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

943/7 136

Luontotyypit. Upossarpio, nelilehtivesikuusi, lietetatar. Linnusto.

 

FI1300407

Siikajoki–Juujoki

vesilaki, ympäristönsuojelulaki

122

Uhanalainen laji. Jokireitti.

 

FI1300606

Kuortano–Saivinvuoma–Launijärvi

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

9 831

Lokittamajärvi on luontaisesti runsasravinteinen järvi. Sahalehden pohjoisin kasvu-
paikka Fennoskandiassa.

 

FI1300608

Tollovuoma–Silmäsuoma–Mustaoja–Nunaravuoma

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

9 673

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Stratiotes).

 

FI1300618

Ylläs–Aakenus

luonnonsuojelulaki

2 905/38 646

Pienvedet, erityisesti
lähteiköt.

 

FI1300904

Luiron suot

luonnonsuojelulaki

12 590

Luontotyypit.

Lähteet ja lähdesuot

FI1300907

Kemihaaran suot

luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki,
metsälaki, vesilaki, ympäristönsuojelulaki

14 060

Pienvedet.

Lähteet ja lähdesuot, huurresammallähteet

FI1301104

Korouoma–Jäniskaira

luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki

3 681/9 378

Luontotyypit.

Lähteet ja lähdesuot, huurresammallähteet

FI1301205

Simojärvi

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

6 367

Alueellisesti merkittävä karu kirkasvetinen järvi.

Lähteet ja lähdesuot

FI1301318

Ounasjoki

maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki, laki Ounasjoen erityissuojelusta

4 730

Jokireitti ja tulvaniityt ja -metsät. Vaellussiian ja paikallisen taimenen elinaluetta.

 

FI1301319

Toramojoki

vesilaki, ympäristönsuojelulaki

 

Uhanalainen laji.

 

FI1301507

Sieriäisten harjulammet

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

792

Luontotyypit, mm. luontaisesti runsasravinteiset järvet (Stratiotes).

 

FI1301602

Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat

luonnonsuojelulaki

14 086

Luontotyypit. Linnusto.

 

FI1301613

Simojoki

koskiensuojelulaji, vesilaki

1 153

Jokireitti. Kalasto, mm. lohi. Uhanalainen laji.

 

FI1301701

UK-puisto-Sompio-Kemihaara

luonnonsuojelulaki, erämaalaki

15 3481/30 9771

Luontotyypit. Linnusto. Uhanalainen laji. Kalasto.

 

FI1301712

Pomokaira

luonnonsuojelulaki

92 358

Luontotyypit.

 

FI1301716

Koitelainen

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

48 938

Pienvedet. Linnusto, mm. vesipääsky.

 

FI1301801

Pisavaara

luonnonsuojelulaki

4 891

Pienvedet, erityisesti
lähteiköt

Lähteet ja lähdesuot

FI1301802

Ketunpesävaaran lehto

luonnonsuojelulaki

12

Pienvedet

Lähteet ja lähdesuot

 

Taulukko 2.6.2.2. Suojelualuerekisterin Natura-alueilla esiintyvät ranta- ja vesiluontotyypit. Priorisoidut luontotyypit merkitty*.

Luontotyyppi

Pinta-ala (ha)

Alueiden lkm, joilla luontotyyppiä esiintyy

* Tulvametsät (91E0)

> 11 402

10/22

* Huurresammallähteet (7220)

ei arvioitu

4/22

* Metsäluhdat (9080)

> 489

5/22

* Rannikon laguunit (1150)

ei arvioitu

2/22

Tunturijoet ja purot (3220)

> 4 405

3/22

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)

> 10 132

6/22

Lähteet ja lähdesuot (7160)

ei arvioitu

7/22

Karut kirkasvetiset järvet (3110)

> 6 008

4/22

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160)

> 5 528

10/22

Itämeren ulkosaariston saaret ja luodot (1620)

ei arvioitu

2/22

Jokisuistot (1130)

> 35

1/22

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150)

> 467

4/22

Tulvaniityt (6450)

> 228

3/22

Vedenalaiset hiekkasärkät (1110)

> 317

2/22

Pikkujoet ja purot (3260)

> 2 203

13/22

 

Taulukko 2.6.2.3. Suojelualuerekisterin Natura-alueilla esiintyvät lintudirektiivin liitteen I ja luontodirektiivin liitteen II vesiympäristöistä riippuvat lajit ja niiden uhanalaisuusluokitus 2019.

Laji

Alueiden lkm, joilla laji esiintyy

Uhanalaisuus 2019*

Kuikka

9/22

LC

Kaakkuri

5/22

LC

Mustakurkku-uikku

3/22

EN

Laulujoutsen

15/22

LC

Jouhisorsa

8/22

VU

Heinätavi

3/22

VU

Pilkkasiipi

4/22

VU

Mustalintu

5/22

LC

Uivelo

10/22

LC

Sinisuohaukka

12/22

VU

Kalasääski

9/22

LC

Kurki

14/22

LC

Lapinsirri

5/22

EN

Jänkäsirriäinen

4/22

NT

Suokukko

15/22

CR

Punakuiri

4/22

NT

Mustaviklo

13/22

NT

Punajalkaviklo

5/22

NT

Liro

16/22

NT

Vesipääsky

12/22

VU

Pikkulokki

2/22

LC

Naurulokki

3/22

VU

Räyskä

2/22

LC

Kalatiira

5/22

LC

Lapintiira

11/22

LC

Koskikara

4/22

VU

Saukko

12/22

LC

Jokihelmisimpukka

4/22

EN

Kirjojokikorento

2/22

LC

Upossarpio

1/22

VU

Notkeanäkinruoho

1/22

EN

* LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen

 

Taulukko 2.6.2.4. Vesienhoitoalueen Natura-alueiden maa- ja vesiekosysteemejä ylläpitävät 1-, 1E, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet.

Kunta

Pohjavesialue

Luokka

Natura-alue

Suojeluperuste

Kemi

Ajos

1

Perämeren saaret

SAC/SPA

Kemijärvi

Ahvenlampi

2E

Siikajoki-Juujoki

SAC

Kemijärvi

Kalliojärvi

2E

Siikajoki-Juujoki

SAC

Kittilä

Kellojänkkä

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Kotikangas

I

Ounasjoki

SAC

Kittilä

Kukasjärvi

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Kukasvuoma

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Kulkujoki

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Lainiojärvi

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Palotievat

II

Ounasjoki

SAC

Kittilä

Pyhäjärvi

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Pyhäoja

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kittilä

Raattama

I

Ounasjoki

SAC

Muonio

Pallaskero

II

Pallas-Ounastunturi

SAC/SPA

Muonio

Pallastunturi

I

Pallas-Ounastunturi

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Kapustanpalo

2E

Luosto

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Keinojärvi

2

Akanvaaran-Kalkkivaaran lehdot

SAC

Pelkosenniemi

Kolmiloukkonen

2E

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Kupittaja

1

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Matalajärvi

2

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Messukallio

1

Pyhätunturin kansallispuisto

SAC

Pelkosenniemi

Palokangas

2

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Puujakanlampi

2

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Rytivaara

2

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Pelkosenniemi

Sulavanselkä

2

Kemihaaran suot

SAC/SPA

Posio

Hämeenharju

2

Riisitunturin kansallispuisto

SAC

Posio

Iso-Aimojärvi

2

Korouoma-Jäniskaira

SAC

Posio

Korouoma

2E

Korouoma-Jäniskaira

SAC

Posio

Lavakangas

2E

Riisitunturin kansallispuisto

SAC

Posio

Tervakangas

2E

Riisitunturin kansallispuisto

SAC

Ranua

Korvakangas

2

Simojärvi

SAC

Rovaniemi

Iisinkisaari

2

Ounasjoki

SAC

Rovaniemi

Kalkkimaa

1

Narkauksen-Katiskon lehdot

SAC

Rovaniemi

Kampsajärvi

1

Narkauksen-Katiskon lehdot

SAC

Rovaniemi

Kankaanpää

2

Ounasjoki

SAC

Rovaniemi

Kolvavaara-Louejärvi

1E

Louevaara

SAC

Rovaniemi

Louejärvi

2E

Louevaara

SAC

Rovaniemi

Pohjoinen Niesikivalo

1E

Narkauksen-Katiskon lehdot

SAC

Rovaniemi

Tolonen

2E

Ounasjoki

SAC

Savukoski

Tuhkaharju

2

Sieriäisten harjulammet

SAC

Simo

Hangassalmenaho

2

Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat

SAC/SPA

Simo

Myllylänaho

2

Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat

SAC/SPA

Simo

Veittikoski

1

Simojoki

SAC

Sodankylä

Kersilönkangas

2

Viiankiaapa

SAC/SPA

Sodankylä

Latvalampi

2E

Luosto

SAC/SPA

Sodankylä

Lomanurkanmaa

2E

Luosto

SAC/SPA

Sodankylä

Luostonloma

2E

Luosto

SAC/SPA

Sodankylä

Pahalaksonmaa

2

Viiankiaapa

SAC/SPA

Sodankylä

Rantakangas

2

Urho Kekkosen kansallispuisto - Sompio - Kemihaara

SAC/SPA

Sodankylä

Tankavaara

1

Urho Kekkosen kansallispuisto - Sompio - Kemihaara

SAC/SPA

Tervola

Kauvonkangas

1

Suuripään alue

SAC/SPA

Tervola

Poroharju

2

Tuiskukivalon närheikkö

SAC

Tervola

Reutuaapa

1

Runkaus

SAC

Tornio

Hannumatinmaa

1

Kusiaiskorpi, Palojänkkä, Alkumaa, Isokummun jänkä

SAC

Tornio

Kaakamoharju

2

Sattavuoma

SAC

 

Lintuvedet

Kemijoen vesienhoitoalueella on yhteensä 10 valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta, joihin sisältyy yhteensä 15 järveä (taulukko 2.6.2.5). Nämä eivät kuulu suojelualuerekisteriin, mutta käsitellään tässä yhteydessä. Pinta-alaltaan yli 50 ha suuruiset järvet ovat mukana vesienhoidon suunnittelussa rajattuina vesimuodostumina ja ne on tyypitelty. Valtaosa kohteista kuuluu myös Natura 2000 -ohjelmaan. Monia rehevistä lintujärvistä on aiemmin laskettu, mikä on osaltaan lisännyt niiden kasvillisuutta ja sitä kautta niiden sopivuutta linnuston pesimä- ja ruokailualueiksi. Näiden lintujärvien tilatavoitteiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon ensisijaisesti lintuvesien suojelutavoitteet. Muutamien kohteiden osalta liiallinen umpeenkasvu on vähentänyt niiden sopivuutta linnuston pesimä- ja ruokailualueena, ja ne vaatisivat kunnostustoimenpiteitä tilan parantamiseksi.

Taulukko 2.6.2.5. Kemijoen vesienhoitoalueella sijaitsevat valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohteet, niihin sisältyvät järvirekisterin järvet, vesienhoidon suunnittelussa vesimuodostumiksi rajatut järvet (VeMu), niiden tyyppi, pinta-ala (VeMu:n tai järvirekisterin mukaan) ja Natura-tunnus.

LV-kohde

Kunta

Järvinumero

Järvi

VeMu

Tyyppi

Pinta-ala (ha)

Natura-tunnus

Kuivasjärvi

Simo

64.065.1.001

Kuivasjärvi

X

Mh

82,9

FI1301611

Jouttijärvi

Tervola

65.197.1.001

Jouttijärvi

   

14,0

FI1301811

Kampsajärvi

Rovaniemi

65.290.1.013

Kampsajärvi

X

Mh

81,2

 

Kuoskunjärvi

Savukoski

65.461.1.023

Kuoskunjärvi

X

Mh

54,1

FI1301506

Kerpuanjärvi

Kittilä

65.535.1.002

Kerpuajärvi

   

39,2

FI1300615

Kivijärvi-Pikku-Kivijärvi-Lompolojärvi

Kittilä

65.563.1.007

Kivijärvi

X

Mh

61,1

FI1300616

65.563.1.008

Pikku Kivijärvi

   

8,7

65.563.1.006

Lompolojärvi

   

12,2

Soasjärvi

Sodankylä

65.593.1.009

Soasjärvi

X

MRh

107,6

 

Peltojärvi

Enontekiö

65.677.1.001

Peltojärvi

X

Lv

248,3

 

Lappalaisjärvi

Sodankylä

65.745.1.002

Lappalaisjärvi

X

Mh

65,4

FI1301715

Kuolajärvi-Siikajärvi-Julmajärvi

Kittilä

65.858.1.001

Kuolajärvi

X

Rk

122,7

FI1300608

65.858.1.003

Julmajärvi

   

13,9

65.858.1.012

Siikajärvi

   

8,6

65.858.1.002

Pieskijärvi

   

2,6

 

Kuvassa on Suomen kartta, johon on rajattuna Kemijoen vesienhoitoalue, sekä erityisiksi alueiksi valitut Natura-alueet.

Kuva 2.6.1. Erityiseksi alueiksi valitut Natura-alueet Kemijoen vesienhoitoalueella.