2.1 Valuma-alueiden yleiskuvaus

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesistöt on jaettu toimenpiteiden suunnittelussa kolmeen osa-alueeseen (taulukko 2.1.1). Könkämäenon alueeseen kuuluvat Könkämäenon (67.6) ja Lätäsenon (67.7) valuma-alueet sekä Palojoen yläpuoliset Muonionjokeen laskevat alueet (67.5). Muonionjoen alueeseen kuuluvat Muonionjokeen laskevat Palojoen alapuoliset alueet (67.3, 67.4). Tornionjoen alueeseen kuuluvat Tornionjoen alaosan (67.1) ja keskiosan (67.2) alueet sekä Naamijoen (67.8) ja Tengeliöjoen (67.9) valuma-alueet. Lisäksi Tornion edustan rannikko muodostaa oman tarkastelualueensa. Tornionjoen vesienhotioalueen rannikon pinta-ala on n. 107 km².

Eniten jokia ja järviä on Tornionjoen osa-alueella, missä myös jokien yhteenlaskettu pituus ja järvien suhteellinen osuus on suurin. Sen sijaan Muonionjoen osa-alueella jokien määrä ja pituus sekä järvien suhteellinen osuus on pienin (taulukko 2.1.1).

Tornionjoen vesienhoitoalueella on vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella tarkasteltu yhteensä 103 jokea, 169 järveä ja kolme rannikkovesimuodostumaa. Tarkastelussa ovat olleet mukana  kaikki valuma-alueeltaan yli 100 km² joet ja yli 50 ha järvet. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkasteltu myös joitakin pienempiä merkittäviä vesimuodostumia. Myös kaikki keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi nimetyt vesimuodostumat on tarkasteltu toimenpideohjelmassa.

Taulukko 2.1.1. Tornionjoen vesienhoitoalueen osa-alueet sekä niiden jokien ja järvien lukumäärä, jokien yhteenlaskettu pituus, järvien yhteenlaskettu pinta-ala ja järvisyys.

Toimenpideohjelma-alue

TPO-alueen pinta-ala (km²)

Joet (kpl)

Jokien yhteenlaskettu pituus (km²)

Järvet (kpl)

Järvien yhteenlaskettu pinta-ala (km²)

Järvisyys (%)

Könkämäeno

3 097

20

434

42

102

3,3

Muonionjoki

5 243

40

1 036

56

130

2,5

Tornionjoki

5 929

43

864

71

274

4,6

Rannikko

107

         

Yhteensä

14 376

103

2 334

169

506