6.15 Yhteenveto toimenpiteistä ja niiden kustannuksista

Vesienhoidon toimenpiteiden vuotuiset kokonaiskustannukset ovat koko vesienhoitoalueella noin 16 miljoonaa euroa. Tästä noin 10 miljoonaa euroa on muun lainsäädännön perusteella toteutettavien reilut viisi miljoonaa euroa vesienhoidon täydentävien toimenpiteiden toteutuksesta syntyvien kustannusten osuus (taulukko 6.14.1).

Taulukko 6.15.1. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden vuotuisista kustannuksista Tornionjoen vesienhoitoalueella 2022–2027.

Sektori

Perustoimenpide (1000 €/v)

Muu                         perustoimenpide

 (1000 €/v)

Täydentävä           toimenpide

(1000 €/v)

Yhteensä

(1000 €/v)

Pintavedet

Yhdyskuntien jätevedet

3 602

-

3 655

7 257

Haja-asutuksen jätevedet

783

-

466

1 249

Teollisuus

5 600

-

-

5 600

Turvetuotanto

-

156

-

156

Metsätalous

--

27

229

256

Maatalous

339

-

539

539

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

-

-

567

567

Yhteensä

10 324

183

5 456

15 963

Pohjavedet

Teollisuus ja kaivostoiminta

2

-

-

2

Maa-ainesten ottaminen

-

-

21

21

Suojelusuunnitelmat

-

-

17

17

Liikenne

-

5

-

5

Pilaantuneet maa-alueet

 

-

63

25

Yhteensä

2

5

39

70

KAIKKI YHTEENSÄ

10 326

188

5 495

16 033

 

Vesienhoitoalueella vesienhoidon toimenpiteet painottuvat vesiin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseen, vesien hyvän tai erinomaisen tilan ylläpitoon sekä kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteisiin. Pintavesien ympäristötavoitteiden kannalta tärkeimpiä ovat ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet kuten peltojen ravinteiden käytön hallinta, tilakohtainen neuvonta, tehostettu metsätalouden vesiensuojelusuunnittelu, metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen sekä ylivirtaamatilanteiden hallinta turvetuotannossa. Asutuksen osalta keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa puhdistamojen ja vesihuoltoverkostojen saneeraukset ja varautuminen vesihuollon erityistilanteisiin.

Lähinnä vesienhoitoalueen eteläosissa ehdotetaan tehtäväksi kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä vesistöjen rakentamisesta ja kuormituksesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään erityisesti vesiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, vaellusesteiden poistamiseen ja järvien sisäisen kuormituksen hallintaan. Pohjavesien ympäristötavoitteiden kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat pohjavesien tilan seuranta ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen.